LOGO CAIB
Contingut
12 agost 2019Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

El Govern obre dues noves línies de control del xàrter nàutic

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri ha obert dues noves línies de control del sector del xàrter nàutic que s'afegeixen a les ja existents com la vigilància realitzada per la Guàrdia Civil.

Aquests dos nous mecanismes de control són per una banda la realització d'inspeccions "in situ" a les empreses del sector amb l'objectiu de comprovar el compliment de la legalitat en la seva activitat i per una altra banda una revisió aleatòria de la documentació presentada a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri de les declaracions responsables corresponents a les embarcacions destinades al servei de xàrter.

En relació a les inspeccions "in situ", les visites d'inspecció s'han començat a realitzar a partir de dia 25 de juliol i consisteixen en la comprovació de la disponibilitat dels següents documents:

-Alta IAE epígraf "lloguer d'embarcacions"

-Alta en el Registre de bandera i llista 6a espanyola

-En el cas que no sigui bandera espanyola es comprova que disposin del "Commercial use certificate"

-Assegurança RC obligatòria en vigor i amb cobertures equivalents al SOV (assegurança obligatòria de viatgers).

Fins el dia d'avui s'han visitat 17 empreses i s'ha revisat la documentació de 129 embarcacions; visitant inicialment ports dels municipis de Palma, Calvià, Andratx i Alcúdia. El resultat general fins al moment, és de compliment amb la normativa, especialment per part de les embarcacions de pavelló espanyol. No obstant això, els indicis indiquen que no seria d'estranyar que es detectassin embarcacions de pavelló estranger mancades del "Commercial use certificate" encara que d'alta en el Registre balear de lloguer d'embarcacions d'esbarjo.

En relació a la revisió de les declaracions responsables presentades, el mes de maig es va iniciar el procediment aleatori de l'1% d'inspeccions documentals de les declaracions responsables presentades, revisant 25 declaracions responsables i sol·licitant als declarants tota la documentació que els habilita per exercir l'activitat. Fruit d'aquestes actuacions es varen detectar dues deficiències que han donat lloc a l'inici dels corresponents expedients informatius. Està prevista una nova revisió aleatòria d'una altra remesa d'expedients de declaracions responsables.

 

Nombre de declaracions responsables presentades Xàrter nàutic

 

Exercici

Sol·licituds

2015

2.888

2016

2.741

2017

2.711

2018*

2.862

2019 (fins 1 agost)

1.197

 

 

 

 

   

   

   

   

  * Des de l’any 2018 les autoritzacions són bianuals.

   

   

   

   


  Les dades corresponents a les declaracions responsables presentades fins al mes d'agost de 2019 representen un increment de quasi el 42%, respecte a les autoritzacions existents el 2018; passant de les 2.862 declaracions presentades al 2018 a les 4059 vigents a l'actualitat. Un fet que ve a confirmar la regularització de tot el sector del xàrter; que és un dels compromisos que va assumir la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

  Cal recordar que en el transcurs de la darrera legislatura es varen dur a terme diferents actuacions en relació al sector. Respecte al xàrter nàutic es va aprovar el Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo. Arran de l'aprovació d'aquest decret, es confecciona i publica a la pàgina web de la direcció general setmanalment un llistat de les embarcacions i vaixells d'esbarjo autoritzats.

  Una altra mesura és que a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri s'ha creat una unitat dedicada en exclusivitat a aquesta matèria, formada per un tècnic marítim, dos tècnics jurídics i un auxiliar administratiu.

   

   

  Expedients sancionadors

  Nombre d'expedients sancionadors incoats per part de la Direcció General en matèries de la seva competència:

  Exercici

  Exp. sancionadors

  Denuncies presentades

  2015

  3

  -

  2016

  22

  -

  2017

  10

  -

  2018

  25

  68

  2019

  5

  8