LOGO CAIB
Contingut
5 març 2019| <9ªL> Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Foto noticia

El Govern estableix els criteris per diferenciar les carreres per muntanya del Trail Running a les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha fet arribar a les federacions afectades la resolució signada per la consellera Fanny Tur on s’estableixen els criteris per diferenciar les carreres per muntanya del Trail Running a la regulació esportiva de les Illes Balears.

Una vegada dictada la resolució de 16 de novembre de 2018 es va crear la comissió mixta formada per dos membres de cada una de les federacions implicades (Federació d’Atletisme de les Illes Balears i Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) i tres membres nomenats per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La finalitat de la comissió era la de definir clarament, mitjançant un acord, les característiques específiques, diferenciadores i no coincidents que haurien de tenir els conceptes de Trail Running i curses per muntanya.

Passat aquest termini de dos mesos, i després que l'informe previ i la resolució estigui basada en el principi d'acord de la comissió, havia de ser la mateixa Conselleria de Cultura, Participació i Esports la que determinés, per resolució, les característiques de cadascuna d’aquestes especialitats, previ informe tècnic favorable, atès el que disposa l’article 5.3 del Decret 33/2004, de 2 d’abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

La resolució es basa en els informes tècnics i les reunions entre les dues federacions amb l’assistència de tècnics de la Direcció General d’Esports i Joventut i la Fundació per a l’Esport Balear.
 
Resolució:

Aprovar els següents criteris per diferenciar les curses per muntanya del Trail Running, a la regulació esportiva de les Illes Balears:

Curses per muntanya

Hauran d’acomplir les següents condicions:
  • Estaran regulades d’acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
  • El recorregut de la cursa haurà de superar obligatòriament la cota de 600 metres.
Curses de Trail Running

Hauran d’acomplir les següents condicions:
  • Estaran regulades d’acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears.
  • El recorregut de la cursa no podrà superar en cap moment la cota de 600 metres.
Quant a les curses incloses actualment en qualsevol dels calendaris d’aquestes federacions, en les quals el recorregut superi la cota de 500 m però no la cota de 600 m, l’organitzador de la mateixa podrà decidir abans de l’inici de la temporada al calendari de quina federació vol registrar la cursa.

La Conselleria d’Esports proposa que aquests criteris es facin efectius i entrin en vigor de cara a la propera temporada, és a dir, del dia 1 de gener de 2020.

A més, es proposa que en el moment en què des del Consejo Superior de Deportes (CSD) hi hagi una postura ferma quant a la definició d’aquestes dues modalitats, es pugui revisar aquesta resolució per tal de poder adaptar-la, si es considera adient, a la línia establerta des de l’àmbit estatal.