LOGO CAIB
11 de octubre de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

El futur Pla de Mobilitat inclourà solucions diferents per a cada illa

\ Volem arribar a 2025 amb un ús del vehicle privat del 35 %
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha manifestat a Menorca que el futur Pla Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears inclourà solucions diferent per a cada illa, perquè “tenen realitats i problemàtiques diferents”. Pons ha fet aquestes declaracions en la presentació del Diagnosi de Mobilitat a les Illes, amb resultats específics de Menorca, acte en el que també han estat presents el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, i el conseller insular de Mobilitat de Menorca, Miquel Petro.
 
Aquesta diagnosi és la passa prèvia i necessària per a la concreció del futur Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, que serà el primer que tindran les Illes i es convertirà en l’instrument que permetrà planificar de quina manera, amb quins mitjans i infraestructures ens hem de moure a les nostres Illes en el futur.
 
Marc Pons ha explicat que la diagnosi s’ha fet globalment i també per illes, a partir de tallers participatius (tant amb les institucions com amb el sector de mobilitat i ciutadans) i amb enquestes sobre usos de mobilitat entre residents i turistes.
 
El conseller ha destacat que amb els resultats de la diagnosi per a Menorca també s’apunten objectius que, naturalment, s’han de compartir amb el Consell i que s’hauran de concretar en el pla insular que es podrà desenvolupar posteriorment.
 
La diagnosi s’ha realitzat  mitjançant un procés participatiu en el què, d’una banda, s’ha analitzat l’actual xarxa de transport públic, els seus aspectes positius i també les mancances, i s’han avaluat propostes i les principals característiques del tràfic a l’illa de Menorca.

En aquest procés han participat representants d’ajuntaments, consells insulars, associacions lligades a la mobilitat, universitat i associacions empresarials, entre d’altres.

D’altra banda, també s’han realitzat enquestes a residents i turistes per saber com ens movem i quin sistema de mobilitat és el que fem servir en els nostres desplaçaments.
 
Resultats
Els resultats més destacables, pel que fa a l’Illa de Menorca, són:
 • Menorca és l’Illa on si s’observen els escenaris de 2001 i l’actual 2017 s’ha produït un major descens de la utilització del cotxe privat. Cal posar damunt la taula el fet que a Menorca (contràriament que a Mallorca i Eivissa) no s’han construït autopistes, que es lliguen amb l’increment de l’ús del vehicle privat.
 • En el conjunt de les Illes el cotxe just ha perdut tres punts en 16 anys: de copar el 58 % dels desplaçaments al 55 % actual, mentre que a Menorca, s’ha baixat del 57 % al 53 % en 2017, quatre punts menys.
 • A Menorca s’ha produït un augment del 39 al 42% dels desplaçaments a peu en aquests darrers 16 anys, i de l'1 % al 4 % en bicicleta. Aquestes xifres estan molt per damunt de les dades generals a Balears, on s’ha incrementat un punt el transport en bicicleta (del 1% al 2%) i es manté en el 33% l’’opció d’anar a peu.
 • Per contra, Menorca presenta el major descens en ús del transport públic, en passar del 3% en 2001 a just un 1% en 2017, mentre que al conjunt de les Illes ha pujat lleugerament.
 • A nivell de Balears, l’aposta pel transport públic just s’ha incrementat un punt (del 9% al 10% actual) en 16 anys.
 • A Menorca, s’observa també com la majoria dels desplaçaments en vehicle privat es fan en el mateix municipi (un 58%). També s’’empra el cotxe en el 19% de desplaçaments entre Maó i Ciutadella.
 • Les dades reflecteixen també que s’ha d’accentuar l’esforç sobre la mobilitat laboral, perquè el 70% de desplaçaments es fan en cotxe.
Objectius en la mobilitat dels residents
Quan a als objectius dins el terreny de la mobilitat per als residents, destaquen:
 • Reduir al 35% els desplaçaments en vehicle privat (des del 53% actual).
 • Pujar al 10% els desplaçaments en bicicleta (des del 4% actual).
 • Pujar fins al 4% els desplaçaments en transport públic.
 • Potenciar els desplaçaments a peu del 42% al 51%.
Per aconseguir aquests canvis, caldria que el 50% dels desplaçaments interns es fessin a peu o en bici i que el 25% dels viatges interurbans es fessin en transport públic.
 
Turistes
Respecte dels turistes, la diagnosi ha revelat que, a Menorca, el  62% es mou en cotxe de lloguer, molt per damunt de la mitjana de les Illes (35%).  L’objectiu és reduir aquest ús del cotxe per part dels turistes fins a un 30%.  
 
Canvis de model
Juntament amb la diagnosi, s’apunten possibles canvis en el model, com per exemple la millora dels espais per a vianants; el foment de la bici elèctrica en els municipis i corredors ciclistes entre municipis (prioritzant l’ús dels camins rurals).

Així mateix, s’ha de millorar l’oferta de transport públic. Es podria plantejar incrementar les línies d’aturades dins cada propi municipi o reforçar amb busos més petits l’àrea metropolitana. Altra proposta és connectar l’aeroport i Ciutadella, a més d’un pla de serveis discrecionals amb parades conjuntes, informació centralitzada per millorar la mobilitat dels turistes perquè no emprin tant el cotxe.

També es planteja la restricció d’accessos en cotxe al centre; l’augment de serveis exprés; la potenciació vehicles elèctrics amb més punts de càrrega;  la creació d’un centre logístic on poder ubicar els camions de mercaderies i organitzar un punt de ruptura que permeti fer la distribució amb vehicles més petits i menys contaminants.

Finalment, altra mesura seria ampliar els serveis de transport públic i organitzar millor els serveis de transport discrecional per accedir a les platges i altres punts d'interès turístic.