LOGO CAIB
Contingut
26 juliol 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat
Foto noticia

El 91,27 % de les places de les oposicions de docents a les Balears s’han adjudicat

 

 
Una vegada acabat el procés d’oposicions de docents per al 2018, des de la Conselleria d’Educació i Universitat se’n fa un balanç especialment positiu ja que s’han adjudicat el 91,27% de les places que sortien a concurs. Això suposa que s’han cobert 920 places del total de 1008 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Només han quedat desertes, 88 places, el 8’73% del total. Aquesta xifra suposa que les Balears estan entre les primeres comunitats autònomes amb més percentatge de places adjudicades a les oposicions de 2018.
 
Un dels aspectes més valorat per part d’Educació és el bon funcionament de tot el procés ja que ha estat l’oposició més important que s’ha fet a la història de l’educació de les Illes Balears. L’organització de les proves, el funcionament dels tribunals i, en general, el desenvolupament de tot el concurs oposició ha estat molt bo i amb molt poques incidències.

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha destacat que "per nosaltres aquestes oposicions han estat un èxit. Anam any darrera any, deforma prograssiva donant resposta a l'interinatge del nostre sistema. Enguany el 91,27% de les places s'han donat. 920 persones s'estabilitzen i formen part del sistema de Balears que juntament amb les de l'any passat, estam parlant de 1.101 persones que formaran part del sistema escolar de Balears. Això és un tema clau per a nosaltres perquè tenim un 38% d'interinatge a Balears". A més, March ha anunciat que a la Conferència Sectorial d'Educació prevista per a dilluns 30 d'agost, proposarà la creació d'un grup de treball sobre el model d'oposicions "necessita molt de consens, no és fàcil, i defensam que les proves d'oposició no siguin eliminatòries. Això suposarà més complexitat organitzativa però pensam que és més just".
 
Un altre aspecte destacat, ja que una de les preocupacions principals de la Conselleria ha estat donar estabilitat al professorat interí, és el fet que el 87’8% de les places adjudicades han estat per a interins que han treballat els darrers 5 anys a algun centre públic de les Illes. Amb les places adjudicades l’any passat i les d’enguany s’han estabilitzat 1.101 places, la majoria per a docents interins.
 
Per illes, a Mallorca s’han adjudicat 604 de les 613 places disponibles (98.55 %); a Menorca, 104 de 119 (87.40 %); a Eivissa, 201 de 250 (80.4 %), i a Formentera, 11 de 26 (42.31 %).

Places a totes les illes i de tots els cossos
El procés d’oposicions es va iniciar amb 4865 aspirants admesos encara que, finalment, es varen presentar 4019 persones  a les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 710 , a Menorca, 416  i a Mallorca, 2893.
 
En total es treien 1008 places de personal docent de les Illes per a tots els cossos; és a dir, cos de mestres, professors d’ESO, d’escola oficial d’idiomes i del  cos de música i arts escèniques.
 
Quant als tribunals, per a aquest concurs oposició s’han format 116 tribunals, integrats per 580 persones. La distribució dels tribunals és la següent: 19 a Eivissa, 15 a Menorca i 82 a Mallorca.
 
Del total de les 1008 places, se n’oferien 613 a Mallorca, 119 a Menorca, 250 a Eivissa i 27 a Formentera. Per cossos, 401 places són per a mestres d’infantil i primària; 552, per a professors d’ESO; 45, per a professors d’escoles oficials d’idiomes i 10 per a professors de música i arts escèniques.
 
  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Mestres d’infantil i primària 225 45 117 14 401
Prof. d’ensenyament secundari 348 66 126 12 552
Prof. d’escoles oficials idiomes 33 6 6 0 45
Prof. de música i arts escèniques 7 2 1 0 10
TOTAL 613 119 250 26 1.008
 
Dels 4.865 aspirants inscrits es varen presentar finalment 4.019 persones al procés d’oposicions per a docents del 2018.
 
  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Mestres d’infantil i primària 1336 175 341 20 1872
Prof. d’ensenyament secundari 1461 224 318 19 2022
Prof. d’escoles oficials idiomes 78 11 10   99
Prof. de música i arts escèniques 18 6 2   26
TOTAL 2.893 416 671 39 4.019
 
Estabilitat
Un dels objectius principals de la convocatòria d’oposicions és, precisament, la reducció del percentatge d’interins, un dels més elevats de l’Estat ¾concretament, d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és fer baixar el percentatge d’interins docents fins a aproximadament un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives. Per aconseguir aquest objectiu es preveu treure 3.000 places a oposició entre el 2017 i el 2020.
 
Tot i que la principal mesura d’estabilitat per a aquest Govern és la convocatòria d’oposicions, la majoria de sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació va aprovar el passat mes de gener la proposta d’estabilitat per als funcionaris interins que fa més anys que formen part de la llista d’interins (els que fa més de 10 anys que presten serveis com a personal docent a centres públics) i el compromís de continuar convocant oposicions fins a arribar a un percentatge d’interins del 8 %.
 
El 2018 s’han oferit places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics de formació professional, com ara Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.
 
En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir tantes places com sigui possible de formació professional, juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
 
Més de mil persones per als tribunals
Per poder dur a terme aquest procés, s’han constituït 116 tribunals amb 580 membres, ja que cada tribunal està integrat per 5 persones (a més, s’han previst 580 persones més com a suplents). Per illes, 82 tribunals examinaran a Mallorca; 15, a Menorca, i 19, a Eivissa. Per cossos, per al de mestres ¾primària¾ s’han format 30 tribunals a Mallorca, 7 a Menorca i 10 a Eivissa, i per al de secundària, 52 a Mallorca, 8 a Menorca i 9 a Eivissa.
 
El Portal de l’opositor
La Direcció General de Personal Docent ha fet un esforç especial per facilitar tot el procés d’oposicions tant als inscrits com als tribunals. Actualment, una gran part de les gestions pròpies del procés d’oposicions es poden fer o consultar a través de la web, des de l’elaboració d’actes, la difusió de les notes i el càlcul de les mitjanes a la consulta de les convocatòries. Cal destacar, especialment, el Portal de l’opositor, que té un accés personalitzat per a cada inscrit i un de general per a tothom amb la informació corresponent al procés.
 
Procediment de les proves
Cal recordar que el procés que s’aplica a les Balears és de concurs oposició i està regulat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per a la part d’oposició, cada una de les quals té dues parts:
 
 • Fase d’oposició:
  • Primera prova (dia 23 de juny de 2018):
   • Tema (Nou: s’ha modificat el nombre de temes i és anònima.)
   • Pràctica (a partir de dia 25 de juny de 2018)
  • Segona prova
   • Programació didàctica
   • Unitat didàctica (Nou: ús d’aparells electrònics a l’exposició, no a la tancada.)
(Nou: possibilitat de fer una reclamació en aquest punt.)
 
 • Fase de concurs
  • Presentació de mèrits
(Nou: possibilitat de fer una reclamació en aquest punt.)
 
Enguany s’hi han incorporat les novetats següents:
 • Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran el mateix dia (excepte en el cas d’especialitats que requereixen la demostració d’habilitats instrumentals o tècniques, com per exemple les places d’especialitats musicals). Això és possible perquè s’ha eliminat la lectura pública.
 • El canal de comunicació dels tribunals és l’aplicació informàtica de Gestió d’oposicions docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.
 • Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per a l’exposició de la unitat didàctica.
 • Seguint la línia de la majoria de les comunitats autònomes, les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits), a més de la possibilitat de presentar un recurs d’alçada.
 
A més, també s’inclouen les modificacions derivades dels canvis del Reial decret del Ministeri:
 • Es modifica el nombre de temes que entren al sorteig, de manera que es passa de 2 a 3 per a les proves de 0 a 25 temes (pràcticament totes les de primària), de 3 a 4 per a les proves de 26 a 50 temes i de 4 a 5 per a les de més de 51 temes (pràcticament totes les de secundària).
 • Es modifica la ponderació. La fase d’oposició era de 2/3 i la de concurs, d’1/3, mentre que ara serà un 60 % d’oposició i un 40 % de concurs.
 • Es modifiquen els punts per l’experiència laboral prèvia a l’ensenyament públic, ja que es passa de 5 punts a 7, amb un màxim de 10 anys de feina.
 
Tots els interessats poden ampliar la informació sobre el procés d’oposicions a la web de la Direcció General de Personal Docent.