LOGO CAIB
Contingut
13 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat
Foto noticia

A partir del proper curs els centres educatius de Balears ja podran comptar amb la figura del docent mentor

S’ha publicat en el BOIB núm. 23, de 21 de febrer, l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta nova figura de docent mentor es correspon amb una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència i una destacada contribució al sistema educatiu, que voluntàriament vol continuar col·laborant amb els centres docents públics i amb la xarxa de formació permanent del professorat.
 
A través de la implantació d’aquesta figura, la Conselleria d’Educació i Universitat vol posar en valor el potencial humà i reconèixer la col·laboració generosa del personal docent jubilat que voluntàriament aporti la seva experiència i coneixement al sistema educatiu a través de la seva participació en actuacions relacionades amb la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Aquesta ordre no pretén establir una via addicional de remuneracions per aquest col·lectiu, ni la seva contractació com a personal emèrit en actiu, ni molt manco una reducció del nombre de docents en actiu necessaris pels centres educatius; sinó facilitar l’obertura de canals de participació voluntària que assegurin, d’una part, la cooperació eficaç amb els centres educatius i, d’altra part, el reconeixement a la trajectòria d’aquest professorat.
 
Principals característiques de l’Ordre de docents mentors
L’Ordre defineix com a docent mentor a la persona docent jubilada de llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència, la contribució de la qual al sistema educatiu hagi estat de reconegut valor, i que voluntàriament vulgui continuar contribuint i col·laborant amb els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la resta d’òrgans de la xarxa de formació permanent del professorat.
Podran ser nomenats docents mentors els docents que s’hagin jubilat com a funcionaris de carrera, que hagin prestat serveis en centres docents públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que gaudeixin de capacitat funcional per dur a terme les seves tasques.
 
Les vies de col·laboració dels docents tutors seran les següents:
  • Oberta: quan, d’acord amb els criteris establerts pel Consell Escolar del centre, s’inclogui la previsió d’activitats de voluntariat en el projecte educatiu del centre, el docents jubilats podran presentar per escrit les seves iniciatives de participació al director del centre, oferint la possibilitat de proporcionar al personal docent del centre formació, assessorament o acompanyament com a docent expert en les activitats previstes.
  • Concreta: el docent jubilat podrà sol·licitar el seu nomenament com a docent mentor, mitjançant la presentació d’un projecte d’activitats elaborat per ell, per desenvolupar-lo en un centre docent concret. Les activitats hauran d’estar preferentment relacionats amb matèries o programes d’inclusió educativa, d’innovació o investigació educativa. En el cas de ser aprovat entrarà a formar part de la programació d’activitats del centre.
La col·laboració del docent mentor  tindrà un caràcter voluntari, solidari, altruista i responsable i el seu nomenament  tendrà una vigència d’un curs escolar, prorrogable amb un màxim de tres cursos. 
 
L’activitat docent del docent mentor tindrà caràcter excepcional, i només podrà realitzar-la acompanyat del docent titular, la qual cosa no obsta que pugui col·laborar en tasques preparatòries i/o complementàries a aquella activitat docent, sempre que es correspongui amb el desenvolupament d’actuacions de formació permanent en el mateix centre o aula.

En cap cas, el nomenament de docent mentor  no suposarà cap reconeixement de vinculació laboral amb el centre ni meritarà cap retribució econòmica, ni dret a indemnització alguna per raó del servei, sense perjudici del possible rescabalament de les despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar.
 
El nomenament implicarà vinculació amb el sistema educatiu de les Illes Balears, únicament als efectes de la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial amb motiu de l’exercici de la seva col·laboració.