LOGO CAIB
9 novembre 2017Conselleria de Salut
Foto de noticia

Salut tendrà un pressupost de 1.584 milions d'euros per a 2018

El pressupost de la Conselleria de Salut per a 2018 serà de 1.584.219.818 euros, devers un 6 % més que l’any anterior. Aquesta xifra suposa prop del 40 % del pressupost total de la Comunitat Autònoma i permetrà consolidar les estratègies de Salut impulsades durant els dos primers anys de legislatura. Entre altres iniciatives, cal destacar que la Llei de pressuposts de 2018 inclou la recuperació de la figura del defensor de l’usuari del sistema sanitari públic de les Illes Balears. El defensor de l’usuari és l’òrgan encarregat de defensar els drets del ciutadans dins l’àmbit sanitari.
 
El Servei de Salut disposarà d’un pressupost de 1.550.311.185, un 5,8 % més que l’any 2017 i un 20 % superior al pressupost de 2015.
 
Amb aquest pressupost es continuarà fent feina per disminuir les llistes d’espera i es posarà en marxa novament el Decret de garantia de demora perquè cap pacient no esperi més de 2 mesos per a una consulta amb l’especialista ni més de 6 mesos per a una intervenció quirúrgica.
 
Així mateix, s’invertirà en la modernització de les infraestructures sanitàries, es  desenvoluparan els plans de Salut Mental i d’Atenció a la Cronicitat i es continuaran  recuperant drets dels ciutadans i dels professionals del sistema públic de salut de les Illes Balears.  
 
En el capítol d’inversions, el Servei de Salut tendrà 32,5 milions d’euros, un 23 % més que l’any anterior. Amb aquesta partida s’atendran les primeres fases del nou Son Dureta, amb una inversió aproximada d’1,5 milions d’euros per a la redacció del projecte de demolició dels edificis de consultes externes i maternitat, i la licitació del projecte arquitectònic.
 
També està prevista la redacció del projecte de reforç de la façana i estructura de l’Hospital Verge del Toro de Menorca i la redacció del projecte arquitectònic de l’edifici, amb una partida de 350 mil euros. 
 
A l’Hospital Mateu Orfila de Menorca s’iniciaran els tractaments de radioteràpia, per a la qual cosa el Servei de Salut destinarà l’any 2018 una inversió de 834.413 euros. I està prevista també la construcció del nou centre de salut Es Banyer (Alaior) amb una partida de 90.000 euros per a la licitació de l’obra.
 
A Eivissa, el Servei de Salut preveu en 2018 començar la reforma de l’edifici J de Can Misses, amb una inversió de 750 mil euros, amb la qual es contractarà l’obra que suposarà la construcció del nou centre de salut Can Misses i l’inici d’un centre sociosanitari.
 
A més, els pressuposts per a 2018 preveuen la creació del servei d’hemodinàmica a l’Hospital Can Misses, amb una partida de 300 mil euros destinada a la licitació del projecte d’aquest servei, que començarà a funcionar el 2019.
 
L’any 2018 serà també l’any en què es posarà en funcionament el TAC de l’Hospital de Formentera; per a això, el Servei de Salut té prevista una partida de 415.000 euros.
 
A Mallorca destaquen les inversions previstes per a l’Hospital de Manacor. Per una banda, amb una partida d’1,3 milions d’euros, es durà a terme l’adjudicació de l’obra i l’adquisició de la maquinària necessària per al nou servei de ressonància magnètica. Per l’altra, es destinaran 1,9 milions d’euros a les obres d’ampliació de les urgències de l’hospital i s’adjudicarà la redacció del projecte del Pla Director, prevista en 3,2 milions d’euros.
 
A l’Hospital d’Inca s’ampliarà l’àrea d’urgències. Per a la redacció d’aquest projecte els pressuposts preveuen una inversió de 192.500 euros.
 
A l’Hospital Son Espases es reformaran l’àrea d’oncologia pediàtrica, per a la qual s’ha destinat una inversió de 456.303 euros, i l’àrea d’urgències de l’hospital, amb un pressupost de 350.000 euros.
 
Els pressuposts de 2018 també inclouen una partida de 356.881 euros per al projecte d’ampliació del pàrquing.
 
Així mateix, el 2018 s’invertiran 4.425.830 euros en el Pla d’Infraestructures d’Atenció Primària, que té previstes la reforma i l’ampliació de diversos centres de salut de Mallorca.
 
La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca comptarà amb 135.722.765 euros, un 6,7% més que el 2017, per continuar reforçant els seus serveis i millorar l’accessibilitat.
 
Respecte de l’Àrea de Salut de Menorca, cal destacar que en 2018 tendrà un pressupost de 101.741.241 euros, un 8,90 % superior al de 2017.
 
L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera disposarà d’un pressupost de 170.025.921 euros, un 4,35 % superior al de l’any passat.
 
D’altra banda, convé destacar el pressupost d’1,6 milions d’euros previst per desenvolupar el Pla de Salut Mental i el Pla d’Atenció a la Cronicitat, projectes ja iniciats des del Servei de Salut, que permetran millorar el tractament i seguiment dels pacients amb malalties cròniques.
 
Respecte del capítol de personal, el Servei de Salut disposarà en 2018 d’un pressupost de 46,6 milions d’euros per a la contractació de nous professionals i per retornar els drets perduts durant la legislatura passada. En aquest sentit, està previst que el 2018 ja s’arribi al 95 % de la carrera professional.
 
Salut Pública i Participació
 
Quant a la Direcció General de Salut Pública i Participació, el pressupost de 2018 preveu una inversió de 19.503.827 €, que suposa un 6,6 % més que el 2017.
 
En aquest cas, el pressupost de 2018 servirà per a la consolidació dels programes de promoció de la salut. Es preveu continuar desenvolupant els programes de lluita contra el tabaquisme, l’obesitat i les desigualtats socials, principalment per raó de gènere. En aquest sentit, està previst reforçar les actuacions en l’àmbit educatiu i també en l’àmbit laboral.
 
Els pressuposts de 2018 permetran publicar una nova llei d’addiccions, la qual impulsarà, entre altres qüestions, l’ampliació dels espais sense fum i regularà el consum d’alcohol en menors.
 
Es reforçarà, així mateix, la lluita contra l’obesitat mitjançant la publicació d’una normativa que reguli l’accés de begudes ensucrades i brioixeria industrial.
 
Per altra banda, en 2018 es desenvoluparà l’estratègia d’actuació sanitària davant la violència masclista i l’estratègia de salut sexual i reproductiva amb la implantació en educació primària i educació infantil.
 
Està prevista també la creació d’un observatori de desigualtats socials en salut, així com la posada en marxa de la plataforma “Feim salut, fes salut” d’apoderament ciutadà, grups de persones i institucions públiques.
 
Investigació
 
Pel que fa a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, l’increment pressupostari és del 17,46 % respecte de l’any 2017, la qual cosa implica arribar a un pressupost total de 2,5 milions d’euros per a 2018.
 
La Conselleria de Salut manté l’aposta clara per la inversió en investigació i per la formació dels professionals a través de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), que posarà en marxa noves accions per impulsar la recerca d’excel·lència i amb impacte en salut.
 
L’any 2018 es desenvoluparà el Decret de carrera investigadora i el programa de captació i retenció de talent investigador en aquesta comunitat. Així mateix, es continuarà fent feina per aconseguir l’acreditació de l’Institut Carlos III a l’IdISBa.
 
Cal destacar que s’han aconseguit fons de l’impost de turisme sostenible per a un projecte de captació de talent investigador amb una durada total de 4 anys i un pressupost global d’1,2 milions d’euros.
 
Aquest projecte inclou dos programes amb els quals es pretén atreure a l’IdISBa talent investigador amb una trajectòria internacional reconeguda. Aquests dos programes, que suposaran la incorporació a l’IdISBa de 10 investigadors nous, s’iniciaran el 2018 i se sumaran als programes ja començats durant el 2017: el programa “García-Palmer”, de pràctiques d’estiu per a estudiants universitaris, i el Programa d’Estabilització d’Investigadors Emergents.
 
Així mateix, se seguirà treballant per fer més atractiva la nostra comunitat autònoma per a la captació de nous especialistes residents mitjançant l’aprovació d’un decret de formació sanitària especialitzada que professionalitzi i reconegui la formació dels residents, la introducció d’una plataforma innovadora per a la gestió de la formació i l’impuls a l’acreditació de noves unitats docents i l’augment en el nombre de places de residents ofertes, per tal de contribuir a la lluita contra el dèficit de professionals a les Illes Balears.
 
Consum
 
Respecte de la Direcció General de Consum, també aquí el pressupost per a 2018 s’incrementa; en aquest cas un 14,23 %. Seran 2.288.637 € que es destinaran principalment a continuar els projectes ja iniciats, com ara l’Escola de Consum o la Setmana de les Persones Consumidores a les quatre illes. A més, permetran reforçar la inspecció de consum.
 
En 2018 aquesta Direcció General promourà l’adhesió d’empreses al codi de bones pràctiques del sector de lloguer de cotxes i impulsarà nous codis empresarials per contribuir a l’excel·lència empresarial i a la transparència envers el consumidor.
 
Així mateix, continuarà la participació en el concurs escolar d’àmbit nacional Consumópolis, per formar i conscienciar les generacions més joves sobre la importància del consum responsable, i es duran a terme activitats formatives i informatives de caràcter comunitari en col·laboració amb altres administracions per promoure el consum responsable per part de la població.
 
Planificació i Farmàcia
 
La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia comptarà amb un pressupost d’1.494.157 € amb el qual s’impulsaran el programa de farmacovigilància i les estratègies de salut, s’implementarà el Pla Nacional de Resistència Antimicrobiana a les Illes Balears i es publicarà un estudi de pobresa farmacològica.
 
Entre altres accions, aquesta àrea també té previst adjudicar les oficines de farmàcia del concurs de 2014 i posar en marxa el Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears.