LOGO CAIB
Contingut
21 maig 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Obert el termini per sol·licitar les ajudes que poden rebre les empreses de les Illes Balears per al transport de mercaderies


La Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha obert termini per a sol·licitar les compensacions corresponents als transports marítims i aeris de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears realitzats durant l'any 2019.

Les empreses interessades disposen d'un mes de termini per presentar la documentació amb què volen optar a aquests ajuts a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Aquesta compensació està destinada a abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies tant dins el propi arxipèlag balear, com amb la península, així com de l'efectuat entre aquestes illes i altres territoris d'Estats membres de la Unió Europea i altres Estats signants de l' acord sobre l'espai econòmic europeu, realitzat en l'any 2019. La quantia individual en el transport de mercaderies arriba a un percentatge, establert per la normativa vigent, sobre la part de cost del noli de les mercaderies que no superi la mitjana.
 

Les ajudes han estat recentment modificades per la Comissió Europea fent part del “Marc Temporal sobre mesures d´ajuda estatal destinades a donar suport a l´economia en el context de l´actual brot de COVID-19”. La modificació més important afecta a l'anomenada regla de minimis, que fixava un límit de 200.000 euros a les ajudes que es podien rebre en tres anys, i que ara augmenta fins els 800.000€ durant 2020; és a dir, per un únic exercici.

S'ha de recordar també que recentment, el passat mes de febrer, el Govern de l'Estat va aprovar la modificació del Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula la compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen i destinació a les Illes Balears.

Aquesta nova normativa aprovada el febrer va suposar ja una important millora:

Des del febrer d'enguany les empreses de les Illes Balears poden obtenir la compensació del 65 per cent del cost mitjà de noli del transport marítim i aeri per a l'exportació de productes originaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o que hagin estat objecte de transformacions que aportin valor.

Les ajudes també són per a la importació d'aquelles matèries primeres no energètiques necessàries per a la producció d'aquests sectors i que no tinguin prou producció en el mercat interior de cada illa, compensant en aquest cas, com a mínim, un 60 per cent del cost mitjà de noli d'aquest transport.

En la normativa s'indicava també que poden rebre les ajudes per al transport les empreses de productes transformats sempre que incorporin un increment del 20% de valor al producte. Aquest criteri suposa una millora perquè obre la porta a què qualsevol empresa industrial que transformi productes i materials es pot acollir a aquestes ajudes.

A més, aquest decret va preveure també per primera vegada ajudes al transport interinsular de mercaderies que fins ara no era subvencionable, en els mateixos percentatges que amb la península.

 

El text complet de la convocatòria d’ajudes al transport de mercaderies pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index