LOGO CAIB
7 sembre 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

Més de 8.100 sol·licituds per a les oposicions dels serveis generals de la Comunitat Autònoma

\ La mitjana d'edat de les persones aspirants és de 39 anys i més d'un 70% són instàncies de dones
L'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP) ha rebut més de 8.000 sol·licituds al procés d’oposicions per a 293 places de funcionari de carrera corresponents als cossos generals de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins d'una oferta que arriba fins a 395 places als serveis generals, la qual inclou les del cos d’advocacia i que s'ha de completar amb les places dels cossos facultatius que seran convocades aquest mes.

En total, l'EBAP ha comptabilitzat 8.101 sol·licituds en aquesta fase del procés (amb dades a data de 4 de desembre), de les quals un 71,6% corresponen a instàncies presentades per dones (5.805) i un 28,3% a les presentades per homes (2.296). La mitjana d'edat de les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria és de 39 anys. La ràtio global de sol·licituds per plaça és de 28,13 instàncies per cada plaça convocada als cossos generals de l'Administració General de la CAIB.

El cos amb major demanda rebuda és el d'auxiliar, amb un total de 3.121 instàncies per a 113 places (una ràtio de 27,62 sol·licituds per plaça), i després el de subaltern (1.771 instàncies per a 23 places, el que suposa la ràtio més alta del procés, de 77 sol·licituds per plaça), i el cos administratiu (1.571 instàncies per a 57 places, el que representa una ràtio de 27,56).

Per al cos superior, s'han rebut 796 sol·licituds per a 76 places (una ràtio de 10,47, la més baixa del procés), mentre que al cos de gestió el nombre d'instàncies presentades és de 842 per a optar a 19 places convocades (una ràtio de 44,32). De les 293 places incloses en aquesta fase del procés, hi ha hagut cinc a les quals no s’ha rebut cap sol·licitud. També cal tenir en compte que una mateixa persona ha pogut presentar sol·licituds per a places diferents.

De les sol·licituds rebudes, més d'un 94% corresponen a les oposicions de torn lliure, amb un total de 7.681 per a aspirar a les 161 places convocades en aquesta fase del procés. A les convocatòries de promoció interna, corresponen 420 sol·licituds presentades per a 127 places. Del total, hi ha 467 instàncies presentades per persones amb qualque tipus de discapacitat, la majoria de les quals opten a cobrir la reserva de 20 places per a aquest col·lectiu.

Mallorca és l'illa a la qual es concentra el gruix de les sol·licituds rebudes, amb un total de 7.439, mentre que s'han comptabilitzat 286 a Menorca, 248 a Eivissa i 9 a Formentera. Per edat, les franges a les quals hi ha major demanda són les de les persones que tenen entre 41 i 50 anys, amb 3.109 sol·licituds (un 38% del total), i de 31 a 40 anys, amb 2.849 (un 35%). Del total, un 17% té menys de 30 anys (72 sol·licituds de persones de menys de 20 anys i 1.277 de persones d'entre 21 i 30 anys).

L'EBAP, encarregada del procés d’inscripció, així com de l’organització de tot el procés selectiu, ha comptabilitzat 3.354 sol·licituds semitelemàtiques, mentre que 2.296 han estat tramitades de forma totalment telemàtica i altres 2.451 corresponen a les instàncies manuals.

Durant el termini de presentació d'instàncies, el lloc web creat  per facilitar les inscripcions i informar de les oposicions (http://oposicionscaib2018.caib.es) ha registrat 120.136 pàgines visitades, 27.220 sessions de consulta i un total de 15.514 usuaris, amb una mitjana de cinc minuts i cinc pàgines visitades. A més, la línia d'atenció telefònica per atendre consultes referides a les oposicions  (971 177 090) va rebre 1.451 telefonades.

L'EBAP també ha elaborat informes sobre el grau de satisfacció de l'atenció presencial en aquest termini, els quals han mostrat uns resultats positius:amb 806 respostes rebudes, un 91% de les persones ateses han valorat l'atenció com a molt bona i un 7%, com a bona. 

En el conjunt d'aquest procés, el Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna. Aquest mes seran convocades la resta de places, les quals corresponen als cossos facultatius (92 places).
 
En relació a les sol·licituds rebudes per a les places ja convocades, en el mes de desembre es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució amb les llistes provisionals de persones admeses i excloses a cadascuna de l’escales, cossos i especialitats de què consta la convocatòria. Un cop resoltes les possibles al•legacions que s’hi presentin, les llistes definitives es publicaran al BOIB el mes gener de 2018.  
 
Entre els mesos de març i maig de 2018, es celebraran els primers exercicis de les proves selectives dels diversos cossos. Un cop fets els exàmens, la presa de possessió dels nous funcionaris està prevista en el mes de desembre de 2018.
 
El total de les 395 places ofertes correspon a les ofertes públiques d’ocupació de 2017, conjuntament amb les dels processos sense convocar dels tres darrers exercicis (2014, 2015 i 2016). Del total de places, la reserva per a persones amb discapacitat representa un 7% (28 places), d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 
Es tracta de les primeres oposicions en aquest àmbit de l’Administració de la CAIB en deu anys, des de 2008. Aquest procés s’emmarca en la major convocatòria d’oposicions a la funció pública de les Illes Balears, que s’ha posat en marxa aquesta legislatura amb una oferta mínima de més de 7.750 places de funcionari (educació, salut i serveis generals) per al període 2017-2020.