LOGO CAIB
21 juliol 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a informació pública la revisió anticipada del Pla Hidrològic i l’estudi ambiental estratègic NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a informació pública la revisió anticipada del Pla Hidrològic i l’estudi ambiental estratègic

El termini per presentar al·legacions finalitzarà el 23 d’agost
 
El passat 25 d’agost de 2017, el Consell de Govern ordenà la Revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) corresponent al segon cicle (2015-2021), que comportà l’inici del tràmit de consulta pública de sis mesos del primer esborrany de la documentació. En paral·lel, es varen dur a terme processos de participació pública activa i es va iniciar la tramitació ambiental.
 
És en el marc d’aquesta tramitació ambiental en el qual ara s’obre un termini d’informació pública de la documentació del Pla i de l’Estudi ambiental estratègic.
Per evitar l’encavalcament de la tramitació d’aquesta revisió anticipada amb la revisió ordinària, que ha de començar a principi de 2019, el termini d’informació pública obert és de 23 dies, tal com recull avui el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 
Entre l’agost de 2017 i  el febrer de 2018 es va fer la consulta pública de l’esborrany del Pla i del document inicial estratègic, durant la qual es varen rebre un total de 67 aportacions. Paral·lelament, d’acord amb la Llei d’avaluació ambiental, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) va consultar un total de 38 Administracions Públiques, de les quals va rebre 17 informes.
 
A més, es varen convocar totes les Juntes Insulars de l’Aigua, el Consell Balear de l’Aigua i la Junta de Govern de l’Administració Hidràulica. També s’han identificat les parts interessades i sectors clau i s’han duit a terme 5 reunions participatives, que han permès involucrar la ciutadania amb la gestió de l’aigua i que ha comportat la millora de l’impacte ambiental de la primera versió del text. De fet, el resultat d’aquest procés està resumit a la documentació ara exposada al públic.
 
Els canvis més rellevants, fruit d'aquest procés de participació, han estat la implementació d’inspeccions tècniques de pous per a grans consumidors i la revisió de la normativa amb referència als aiguamolls de la Comunitat Autònoma. S'han reduït els percentatges de pèrdues permesos en les xarxes d'abastament i s'han aclarit i ampliat algunes mesures de gestió de la demanda, sobretot les relacionades amb urbanisme i ordenació territorial, gestió d'aigües pluvials i l'elaboració del Pla de gestió sostenible de l' aigua. S'han inclòs també reserves fluvials a Menorca i Eivissa.
 
S'han millorat els documents existents, ordenant-los i millorant la qualitat de la informació i la seva estructura, que en alguns casos no contenia una anàlisi per illa o sistema d'explotació.
 
L’Estudi Ambiental Estratègic avalua l’impacte de la normativa i del programa de mesures sobre el medi. Tant els canvis normatius proposats com la modificació d'alguna de les mesures incloses en el programa de mesures són ambientalment més favorables que el Pla vigent, que ja compta amb acord favorable de la CMAIB. La revisió reforça les mesures existents de gestió de la demanda, aposta per la clara protecció de les masses d'aigua subterrània en mal estat amb la finalitat d'aconseguir-ne la recuperació i opta per protegir nous hàbitats aquàtics, com les zones humides, els cursos d'aigua (reserves naturals fluvials) i les cavitats inundades. També ha reforçat la consideració dels possibles efectes del canvi climàtic per a l’elaboració dels balanços entre els recursos disponibles i les demandes.
 
Tota la documentació està disponible a la pàgina web caib.es i serà accessible des de la Direcció General de Recursos Hídrics, el Portal de l’Aigua i el Portal de Transparència i Participació.
 
Cal recordar que la revisió anticipada del PHIB dona resposta a un informe de la Comissió Europea, que data del febrer de 2015, sobre el compliment de la Directiva marc de l’aigua per part dels plans hidrològics de l’Estat espanyol, arran del qual s’iniciaren els tràmits previs a l’obertura d’un expedient sancionador i en el qual es feia referència expressa a una sèrie d’incompliments del PHIB. Per solucionar les deficiències assenyales, el Consell de Govern va acordar, el 24 de juliol de 2015, la revisió anticipada del PHIB corresponent al segon cicle (2015-2021).

A part de les modificacions del primer esborrany fetes arran del procés de participació pública, la revisió del PHIB aporta informació rellevant actualitzada de l’anàlisi de pressions i de recuperació de costs. També revisa l’estat de les masses d’aigua subterrània i adequa la seva classificació a allò previst a la Directiva marc de l’aigua. El programa de mesures s’ha actualitzat, s’han engegat els programes regulars de control i seguiment, s’han pres mesures per reduir la contaminació difusa i s’han ampliat les mesures incloses al capítol de gestió de la demanda.
 
També inclou la suspensió de l’atorgament de nous aprofitaments hídrics per a totes les masses d’aigua subterrània de les Illes Balears amb sobreexplotació, amb excepció d’usos agrícoles professionals (fins a 10.000 m3 anuals), abastiments (si no tenen accés a altres fonts) i altres usos no consumptius.
 
També es prohibeix la concessió d’autoritzacions o concessions d’aigües subterrànies per a instal·lacions esportives amb superfície de reg de tres hectàrees o més. Aquestes infraestructures només podran satisfer la demanda d’aigua amb aigües residuals regenerades o dessalades, prioritzant l’ús de depurades.