LOGO CAIB
3 de maig de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a exposició pública el decret que declara d’utilitat pública la lluita contra la Xylella NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a exposició pública el decret que declara d’utilitat pública la lluita contra la Xylella

Els consells insulars hauran de presentar un Pla d’Acció anual contra la plaga
La lluita contra la plaga de Xylella fastidiosa a les Illes Balears, on s’han detectat 627 casos positius, s’ha declarat d’utilitat pública en el decret que és a informació pública des d’avui fins al proper 24 de maig. Aquesta qualificació, recollida a la Llei de sanitat vegetal 42/2002 i la qual es pot determinar segons la intensitat o extensió d’una plaga, permet establir mesures fitosanitàries addicionals respecte a les aplicades quan aquesta es declara. El decret redactat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca preveu també les mesures obligatòries a adoptar, recollides fins ara en forma de resolució, i adapta la normativa de la Comunitat Autònoma al nou marc legal comunitari.
 
El decret estableix que les autoritats fitosanitàries de cada territori, que són els consells insulars, a excepció de Mallorca, hauran de presentar un Pla d’Acció insular per combatre l’organisme especificat a l’àmbit del territori propi, en els tres mesos posteriors a l’entrada en vigor del decret, per tal d’adaptar les mesures a la realitat de cada illa. Aquests Plans, que seran coordinats per la Direcció General d’Agricultura i Pesca del Govern Balear, han d’establir les funcions i les responsabilitats de l’autoritat fitosanitària que executa les accions; els protocols descriptius dels mètodes d’examen visual; mostreig i anàlisi de laboratori; els recursos mínims que han de posar-se a disposició per a dur-hi a terme les accions i les normes sobre la formació del personal que hi participa; les estratègies de lluita a dur a terme; els llocs de vegetals que tinguin valor cultural, social o científic particular; i les estratègies de control de la sortida de material vegetal fora de les Illes Balears, i entre l’illa d’Eivissa i la resta d’illes, atès que a Eivissa s’hi ha detectat una subespècie de pauca, no detectada a la resta de la Comunitat Autònoma.
 
Pel que fa a les mesures de contenció, el decret recull el Pla de Contenció proposat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i que amb menys d’un any, l’octubre de 2017, va ser acceptat per la Comissió Europea. Així recull, entre d’altres, l’eliminació de tots els vegetals en els quals s’hagi detectat la infecció després d’haver aplicat els tractaments fitosanitaris contra els vectors i les plantes que puguin allotjar-los en un termini d’un mes des de la detecció; la destrucció per crema o trituració dels vegetals infectats, in situ o en un lloc designat dins la zona de contenció; i l’elaboració de proves almanco dues vegades l’any a les plantes hostes en un radi de 100 m al voltant del radi infectat.
 
El decret també recull altres mesures ja en vigor amb l’aprovació de les diferents resolucions, com el procediment a seguir en cas de detectar la Xylella, el procediment per a les inspeccions anuals, quines espècies es poden plantar, la normativa de circulació de vegetals i els seus controls, així com directrius per a les campanyes de sensibilització.
 
Les Illes Balears va ser la primera comunitat autònoma a declarar el brot de Xylella al novembre de 2016, posteriorment ho va fer la Comunitat Valenciana, i recentment les comunitats autònomes d’Andalusia i Madrid han confirmat també l’afectació d’aquesta plaga.
 
El projecte del decret es pot consultat durant un termini de quinze dies hàbils, i formular les al·legacions que es considerin oportunes, en la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es i a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ubicada al carrer de la Reina Constança, 4, de Palma.

Documents adjunts: