LOGO CAIB
1 juny 2020 <10aL>Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Reactivació econòmica: El Govern obre la convocatòria d’ajudes de lloguer de 2020 amb 8,8 milions d’euros NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Reactivació econòmica: El Govern obre la convocatòria d’ajudes de lloguer de 2020 amb 8,8 milions d’euros

/Les ajudes es podran demanar a partir de demà dia 2 i fins al 31 de juliol.

/ No serà necessari acreditar el dipòsit de fiança i són compatibles amb les ajudes de Covid-19 que es convocaran a final de mes i els microcrèdits per pagar lloguers

 

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director general d’Habitatge, Eduardo Robsy, ha anunciat avui que a partir de demà es poden sol·licitar ja les ajudes de lloguer de 2020, que estan dotades amb 8,8 milions d’euros, la xifra més alta de totes les convocatòries fetes fins ara.

Pons ha explicat que en el context de major dificultat que suposa la crisi provocada per la COVID-19, d’una banda s’ha accelerat el pagament de les ajudes de 2019 -que s’està completant en aquests moments- i, d’ una altra banda, s’ha avançat la convocatòria d’enguany que també es pagarà dins l’exercici 2020 i no l’any següent com es feia habitualment.

Igualment, el conseller ha recordat que també està ja a disposició de la ciutadania la línia oberta per l’Estat de crèdits ICO per pagar el lloguer i ha afegit que a finals d’aquest mes de juny es convocarà també una nova línia d’ajudes de lloguer específiques per a persones afectades per la crisi Covid-19 dotada amb un mínim de 2,4 milions d’euros que es pot incrementar. Aquestes ajudes Covid-19 que es llogaters que hagin perdut la feina o aturat l'activitat, inclòs a un ERTE, reducció de jornada o pèrdua d'ingressos en el cas d'autònoms.

“L’ objectiu fer arribar liquiditat a les famílies per facilitar el pagament dels lloguers”, ha destacat el conseller. “en aquest exercici de 2020 haurem pagat uns 20 milions d’euros a les ajudes de lloguer a les Illes Balears”, ha dit el conseller.


Les ajudes de lloguer de 2020 es poden demanar ja a partir de demà dia 2 de juny, tota vegada que avui ja ha sortit publicada la convocatòria al BOIB. Es poden sol·licitar fins al 31 de juliol. Aquesta convocatòria té la dotació econòmica més alta fins ara: 8.836.000 euros.

El conseller ha destacat  que la  convocatòria de 2020 presenta importants canvis respecte de les anteriors i no únicament per la major quantia, “sinó també per preservar els interessos dels sol·licitants en un moment d’especial dificultat econòmica com el que estam travessant”.

 

Principals característiques de la nova convocatòria d’ajudes de lloguer 2020:

• Pressupost rècord de 8,8 milions d’€

• No és necessari el dipòsit de fiança del lloguer a l’IBAVI. (És una de les mesures del decret de reactivació econòmica COVID -19)

• Es permet la declaració responsable per completar determinada documentació que, de forma justificada, no s’hagi pogut obtenir per motiu del COVID-19.

• Es contemplen les situacions especials que en matèria d’habitatge s’han pogut donar pel COVID-19, com la moratòria de lloguers pactada entre inquilí i propietari, o els microcrèdits:

• Les ajudes ordinàries de lloguer de 2020 són compatible amb les ajudes de lloguer Covid 19 que es convocaran a finals de mes, sempre que la suma rebuda no superi el 100% del lloguer.

• També es podran demanar en el cas que s’hagin sol·licitat microcrèdits o moratòria de pagament. Tot i que no siguin "rebuts pagats per l'inquilí", es podran subvencionar si es justifica, ja que els hauria de pagar en un moment posterior i correspondrien a lloguers del 2020.


• Es permet fer resolucions parcials consecutives, per tal que qui ho presenti tot correctament pugui cobrar de forma ràpida, sense esperar a que totes les sol·licituds s’hagin tramitat completament. És a dir, s’aniran avançant pagaments.

• L’objectiu és pagar totes les ajudes dins d’enguany, a diferència de com s’ha fet fins ara, per anys vençuts.

• L’IBAVI torna ser entitat col·laboradora i s’encarregarà també de la tramitació dels expedients.


Qui pot demanar les ajudes?

Les ajudes van destinades als lloguers de l’habitatge habitual de fins a 900 euros mensuals

Quantia de la subvenció:
• 40% dels imports dels lloguers pagats, fins 330 €/mes [3.960 €/any]
• Fins el 50% per joves (<35) i grans (>65), màxim de 360 €/mes

Requisits per poder demanar l’ajuda:
• Majors d’edat residents a les Illes Balears
• Tots els residents han de tenir nacionalitat espanyola o residència legal i estar empadronats a l’habitatge
• Habitatges ubicats al territori de la CAIB
• Contracte de lloguer formalitzat amb una durada mínim d’1 any
• Estar al corrent de pagaments, o acreditar que se li ha concedit la moratòria o els microprèstecs que preveu el Real Decret-llei 11/2020
• Lloguer de fins a 900 €
• Els ingressos anuals de la unitat de convivència, calculats com la suma per tots els seus membres de la base imposable general i de l’estalvi (caselles 435 i 460 de la declaració de renda 2019), no poden superar els límits següents:
◦ IPREM x 3 (22.558,77 €) en general
◦ IPREM x 4 (30.078,36 €) per famílies nombroses de categoria general o per persones amb discapacitat.
◦ IPREM x 5 (37.597,95 €) per famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat (discapacitat intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut de com a mínim el 33% o persones amb discapacitat física o intel·lectual de com a mínim el 65%)
• Cap dels membres pot ser família o soci del propietari de l’habitatge.
• No pot tenir cap altre habitatge a Espanya, com a propietari o usufructuari, tret de que sigui una part rebuda per herència, hagi estat traslladar forçosament per motius laborals a Balears, no sigui un habitatge accessible o per qüestions de violència de gènere.


Forma de presentació de les sol·licituds:
Principalment telemàtica
També presencial si es justifica necessitat i amb cita prèvia al 900 780 000

Presentació telemàtica:
Accessible a partir de dia 3 de juny des de http://habitatge.caib.es

Atenció al públic:
• Totes les oficines de l’IBAVI
• Direcció General d’Habitatge (c/ Alfons el Magnànim, 29)
• Conselleria de Mobilitat i Habitatge (c/ Palma, 4)


Línia de microcrèdits ICO de l’Estat

El conseller ha recordat també que els ciutadans que han de pagar lloguer es poden acollir també ja a una altra línia d’ajudes: la línia de microcrèdits ICO aprovada per l’Estat. Es tracta de préstecs avalats i subvencionats per l'Estat per a fer front al lloguer d'habitatge habitual de les llars.

Aquests préstecs són concedits per entitats de crèdit, compten amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l'ICO, i no reporten cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.

En què consisteixen aquestes ajudes dels microcrèdits?
Un préstec fins el 100% de 6 mensualitats del contracte de lloguer, que es paguen directament al propietari, sense interessos pel client ni cap tipus de despesa ni contractació d’altres productes, a retornar en 6 anys. Es paguen mes a mes. Admeten amortització anticipada i són compatibles amb les restants ajudes d’habitatge. L’ajuda específica COVID-19 del Pla Estatal 2018-2021 s’ha de destinar també a l’amortització d’aquests préstecs. Es demanen i tramiten directament als bancs.
El següent llistat mostra les entitats que ja han subscrit el contracte marc amb l'ICO i tenen operativa la Línia en la seva xarxa de sucursals:
Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja, Liberbank, Cajamar, Sabadell,   Santander i Bankia.
Aquest llistat s'actualitza diàriament conforme les entitats i l'ICO subscriguin els corresponents convenis.