LOGO CAIB
23 gener 2020 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Obert el termini per a sol·licitar les ajudes extraordinàries de lloguer 2018 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Obert el termini per a sol·licitar les ajudes extraordinàries de lloguer 2018

/Fins dia 10 de febrer es poden presentar les sol•licituds

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha tramitat una nova convocatòria d'ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges corresponent a l'any 2018 per a les famílies que, dins l'any 2018, tinguessin uns ingressos iguals o inferiors a 0,75 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) dels municipis de les Illes Balears.
 

Aquesta nova convocatòria té per finalitat que totes aquelles persones que varen quedar excloses a la passada convocatòria 2018 pel motiu exposat anteriorment relatiu a l'exigència d'una renda mínima puguin accedir a les ajudes sense haver d'acreditar aquest requisit. No obstant això, totes aquelles persones residents a les Illes Balears, que no varen rebre l'ajuda de la convocatòria ordinària de 2018 i que no paguin un lloguer de més de 900 € es poden presentar a la convocatòria.
 

Els requisits per sol·licitar les ajudes són els següents:
 

-Han de ser titulars en qualitat d'inquilins d'un contracte de lloguer d'una duració mínima d'un any durant el 2018.
-S'han de trobar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda
-L'habitatge objecte de lloguer s'ha de trobar situada dins les Illes Balears
-S'ha de dipositar la fiança del contracte de lloguer a l'IBAVI
-Han de tenir nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya
-L'habitatge llogat ha de ser la residència habitual i permanent de l'inquilí o inquilins i dels integrants de la unitat de convivència durant tot el període del contracte de lloguer pel qual es concedeix l'ajuda
-La renda màxima mensual del contracte de lloguer ha de ser fins a 900 €
-Ingressos màxims han de ser iguals o inferiors a 0,75 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM)
 

La quantia de l'ajuda serà del 40% de la renda màxima mensual, si la mateixa és igual o inferior a 900 €. En tot cas, la quantia de l'ajuda no podrà superar el límit màxim per habitatge de 4000 € anuals ni el de 330 € mensuals.
 

El termini per a presentar les sol·licituds d'ajuda acaba dia 10 de febrer de 2020.