LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I EL CONSELL DE MENORCA SIGNARAN PER SEGON ANY L’ACORD PER IMPULSAR L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I EL CONSELL DE MENORCA SIGNARAN PER SEGON ANY L’ACORD PER IMPULSAR L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

\ Una de les finalitats del conveni és fomentar la formació permanent de les persones adultes per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de tota la vida
\ La Conselleria es fa càrrec de la direcció pedagògica dels ensenyaments i hi invertirà un total de 12.000 euros
 
El Consell de Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Consell de Menorca per tal d’impulsar l’educació de persones adultes en aquesta illa mitjançant els centres d’educació de persones adultes (CEPA).
 
Cal destacar que una de les finalitats d’aquest conveni és la de fomentar la formació permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de tota la vida, que facilita la incorporació als diferents ensenyaments, i afavorir la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats. I que també permet a aquest col·lectiu poder adquirir, actualitzar, completar o ampliar coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.
 
Per a aquest conveni, la Conselleria farà una inversió de 12.000 € i, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat dels ensenyaments que ofereix el Consell de Menorca, també es farà càrrec de la direcció pedagògica d’aquests a través dels equips directius del CEPA Joan Mir i Mir de Maó i del CEPA de Ciutadella. En aquest sentit, el procés de matrícula, el sistema de gestió de certificacions i els procediments d’avaluació del procés educatiu seran els mateixos que estableix la Conselleria per als centres d’adults. L’alumnat estarà subjecte a la normativa i al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria i el professorat que estigui contractat a més de mitja jornada formarà part del claustre de professorat del centre. Gràcies a aquesta col·laboració, la Conselleria d’Educació i Universitat contribuirà a les despeses del personal complementari i de les instal·lacions on es duran a terme les accions formatives.
 
Per la seva banda, el Consell de Menorca es compromet a finançar, mitjançant conveni amb ajuntaments de l’illa, la contractació d’una empresa que aportarà el professorat per completar l’oferta formativa dels ensenyaments de persones adultes als municipis de Menorca. La contractació també inclourà les feines de coordinació dels centres d’educació d’adults dels municipis d’Alaior, Sant Lluís, es Castell, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. A més, també assumeix les despeses de gestió i coordinació de l’entitat que desenvolupi aquestes tasques, d’acord amb el que estableix el conveni amb tots els ajuntaments de l’illa.
 
El curs passat es va recuperar aquesta col·laboració després de dos anys de paralització a conseqüència del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
 
Aquest conveni tindrà efectes des que se signi fins al 31 d’agost de 2018, i s’incorporaran les actuacions ultimades.