LOGO CAIB
23 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern:EL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA COMPTARÀ AMB UN PORN 30 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA DECLARACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern:EL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA COMPTARÀ AMB UN PORN 30 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA DECLARACIÓ

\ El Pla d’Ordenació de Recursos Naturals inclourà les 418 hectàrees en què s’ampliarà el Parc
\ A l’inici del procediment s’estableixen mesures cautelars per evitar la transformació de l’espai 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui l’inici del procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca, que inclou tant el Parc Natural actual com la seva ampliació de 418 hectàrees. Aquest inici estableix mesures cautelars que protegeixen tota l’àrea i que impedeixen la transformació de l’espai mentre es tramiti el PORN. Així, serà necessari un informe favorable ambiental per atorgar qualsevol autorització, llicència i concessió que pugui transformar la zona. Per altra banda, només s’hi podran dur a terme actuacions que no dificultin la consecució del PORN, el qual permetrà que tota la zona humida es pugui gestionar de manera integral, per millorar-ne els valors i l’estat de conservació, i fer front als reptes i impactes exteriors al Parc. Aquesta protecció engloba, per tant, l’àmbit actual del Parc Natural, així com les zones de ses Jonqueres Veres, de Son Carbonell a sa Font de Sant Joan,  Son Fornari, Son Serra, Son Puig, de Font de Sant Joan a s’Amarador, la zona humida d’Es Murterar, la zona de Platja del Comú de Muro i la de Ca n’Eixut i Son Bosc.
 
La protecció d’aquests espais, que dona resposta a la reivindicació que durant anys ha fet la societat civil i científica així com la direcció del Parc, és més amplia que les proposades els anys 2003 i 2010, que s’aturaren per la conjuntura política, tot i que ambdues ja incloïen una de les zones amb més biodiversitat de Mallorca: la finca de Son Bosc, on s’hi va voler construir un camp de golf. Un cop acabats els processos judicials, la part de la finca declarada zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) el 2010, finalment quedarà inclosa dins el Parc.
 
La necessitat de l’ampliació del parc està emparada per diferents informes tècnics, com les recomanacions que la Missió d’Assessorament RAMSAR va fer l’any 2010, o diferents estudis de l’IMEDEA i l’IUCN-Med, així com altres documents posteriors. A banda de permetre la millora de l’estat de conservació, s’aplicarà la zonificació que resulti més adient per no afectar els propietaris ni els usuaris. A aquest efecte, es podrà seguir caçant o pescant a la zona ampliada, com també es respectaran els drets dels pagesos i propietaris de casetes, per tal que mantenguin i impulsin els cultius tradicionals de la zona. I és que el que es vol aconseguir amb l’ampliació del Parc Natural és també una col·laboració estreta amb tots els sectors implicats.