LOGO CAIB
Contingut
27 octubre 2017| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: AUTORITZADA LA CREACIÓ DE L’INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: AUTORITZADA LA CREACIÓ DE L’INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL)

\ L’organisme autònom potenciarà les polítiques públiques dirigides a reduir l’índex de sinistralitat laboral a les Illes Balears, el més alt de l’Estat
\ L’ens permetrà comptar amb una administració àgil i una coordinació efectiva entre les direccions generals de Salut Laboral i de Salut Pública  
 
El Consell de Govern ha autoritzat la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) com a organisme autònom, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, necessari per potenciar les polítiques públiques dirigides a reduir l’índex de sinistralitat a les Illes Balears, el més elevat de tot l’Estat.

La Conselleria ha presentat un projecte d’Institut amb personalitat jurídica i autonomia de gestió, a diferència de la figura prevista en el Decret 107/2010, que creava l’Institut Balear de Salut Laboral, un organisme plantejat sense personalitat jurídica i dependent de la Direcció General de Salut Laboral. El canvi proposat permetrà establir una estructura administrativa àgil en el marc competencial de la CAIB que permeti reduir la sinistralitat laboral a les Illes Balears, a partir d’una coordinació efectiva entre les direccions generals de Salut Laboral i de Salut Pública, de les conselleries de Treball i Salut, respectivament, i de la resta d’agents implicats en la matèria.

El nou Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) està contemplat en l’esborrany de la futura llei de Promoció de la seguretat i la salut en el treball de les Illes Balears, que després del seu pas pel Consell de Salut Laboral serà traslladat al Parlament per al seu debat i posterior aprovació. Es tracta d’un text consensuat pel Govern, les patronals i els sindicats, que té com a principal objectiu reduir la sinistralitat, així com detectar i definir millor les condicions que poden ser causes de malalties professionals derivades de sobreesforços físics, que en molts casos passen per contingències comunes i no es relacionen amb un efecte negatiu de les condicions laborals.