LOGO CAIB
Contingut
27 abril 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: APROVAT EL PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL A LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVAT EL PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL A LES ILLES BALEARS

\ Es crearà l’IBASSAL, organisme autònom els objectius del qual seran reduir la sinistralitat i detectar i estudiar malalties professionals
\ Als òrgans de direcció hi participaran la CAIB i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives 
 
El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha aprovat el Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, una norma que té com a objectius establir el marc d’actuació que possibiliti la reducció dels índexs de sinistralitat en el treball en l’àmbit de la comunitat autònoma, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures adreçades a la sensibilització, la formació i la promoció de la seguretat i la salut laboral.

Així mateix, el Projecte de llei, que serà remès al Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació, estableix el desenvolupament i el règim jurídic de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL) com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia. L’IBASSAL es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nou organisme autònom té el doble propòsit de contribuir a la reducció de la sinistralitat i a l’estudi de les malalties professionals que actualment passen desapercebudes com a contingències comunes.

L’IBASSAL durà a terme una activitat preventiva i en farà el seguiment; així mateix, assessorarà, col•laborarà i prestarà suport tècnic i pericial en la matèria. L’institut també executarà plans i programes de prevenció, coordinarà les competències en salut i salut laboral, i promocionarà la igualtat entre dones i homes en la prevenció.

Organització de l’IBASSAL

Aquest institut està integrat per una presidència, una vicepresidència i una direcció, com a òrgans unipersonals; també, pel Consell de Direcció i el Consell Rector de Salut Laboral, com a òrgans col•legiats. Es crea també la Unitat de Malalties Professionals, que durà a terme activitats d’investigació, estudi i control de malalties professionals i que complirà les funcions d’òrgan d’assessorament.

Està previst que en el Consell de Direcció, òrgan superior col•legiat, hi participin dos representants de les organitzacions més representatives en l’àmbit sindical i empresarial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de representants de la CAIB.

Pel que fa al Consell Rector de Salut Laboral, serà un òrgan de participació tripartit i paritari, representat per les administracions i els agents econòmics i socials més significatius de les Illes. Aquest òrgan assessor, consultiu i de participació estarà compost per representants de la CAIB; dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; un representant de la FELIB; dotze integrants de les organitzacions sindicals més representatives, i altres dotze de les organitzacions empresarials més importants dins el territori.

La presidència d’aquest organisme recaurà en la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball, i la vicepresidència, en la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

Mesures de promoció de la sensibilització i foment de la formació en seguretat i salut

El Projecte de llei també desplega mesures per promoure la sensibilització sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball, com ara la promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i salut en el treball a l’educació, campanyes públiques de sensibilització que emprin els mitjans de difusió necessaris per afavorir la integració de la prevenció de riscs laborals com a hàbit social, i accions promocionals que fomentin la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Pel que fa a les mesures per al foment de la formació en seguretat i salut en el treball, es preveu la incorporació de continguts relatius a la prevenció de riscs laborals en l’ensenyament de règim general, com ara educació infantil i bàsica, formació professional, ensenyament universitari, educació de persones adultes i formació del professorat.

També, com a novetat, s’introdueixen mesures de promoció de la seguretat i la salut en matèria de subvencions públiques i contractació administrativa. Així, es proposa l’exigència que, en la declaració del personal tècnic o les unitats tècniques de què disposen les empreses per a l’execució del contracte, es faci una menció específica al personal que ha d’exercir funcions en matèria de riscs laborals.

Així mateix, s’estableix com a requisit per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària disposar d’un sistema de gestió preventiu i no haver estat sancionat en els darrers tres anys per matèries relacionades amb la prevenció de riscs laborals. Finalment, s’estableix l’acreditació de la solvència tècnica en determinats contractes i condicions especials d’execució.