LOGO CAIB
Contingut
19 gener 2018| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE PERMETRÀ CONSTRUIR NOUS CENTRES EDUCATIUS, SANITARIS I SOCIALS AMB MÉS AGILITAT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE PERMETRÀ CONSTRUIR NOUS CENTRES EDUCATIUS, SANITARIS I SOCIALS AMB MÉS AGILITAT

\ Es fixen procediments per dotar els municipis dels recursos educatius, socials o sanitaris que requereixin
\ El procediment és exclusiu per a infraestructures de serveis a la ciutadania per interès general 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret llei de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
L’objectiu del Decret és facilitar i agilitar la reforma o construcció de nous d’equipaments educatius, sanitaris i socials per tal de disposar d’una xarxa dimensionada i de qualitat adequada a les necessitats creixents de la societat de les Illes.
El Decret neix de la feina coordinada de diferents conselleries del Govern  amb la finalitat de fixar el camí més àgil perquè projectes d’escoles, centres de salut o residències per a gent gran, per exemple, puguin ser una realitat al més aviat possible.
La necessitat es justifica en dos fets. D’una banda, en la paràlisi inversora dels anys de crisi econòmica, que ha impedit l’evolució de la xarxa d’equipaments públics educatius, sanitaris o socials de manera proporcional al creixement demogràfic i a les necessitats de la població. I, de l’altra, en la lentitud i les dificultats dels procediments administratius que retarden l’execució de projectes necessaris.
El Decret incorpora una tramitació específica i àgil per als projectes que es considerin prioritaris i respecte dels quals el Consell de Govern farà, prèviament, una declaració d’inversió d’interès autonòmic.
Es tracta sempre d’impulsar la realització de projectes educatius, sanitaris i socials en benefici del conjunt de la societat, tot agilitzant i simplificant procediments administratius per executar obres de noves escoles, centres de salut o assistencials, entre d’altres. Aquestes actuacions permetran que els municipis disposin d’escoles, centres de salut o centres de dia o residències que en molts de casos els ajuntaments duen anys reclamant.
Són equipaments la titularitat dels quals és de la Comunitat Autònoma però que, pràcticament en la totalitat dels casos, es duen a terme a petició de l’ajuntament on s’ubicaran.
El Decret cerca el benefici màxim de l’interès general perquè les normes específiques de tramitació són aplicables exclusivament a infraestructures socials, sanitàries i educatives de caire públic, que presten servei a la ciutadania.
El Consell de Govern pot acordar la declaració d’un equipament públic com a inversió d’interès autonòmic. Aquesta declaració permetrà agilitar tots els procediments:
— La qualificació de l’equipament per a l’ús que es determini serà automàtica.
— Les característiques i els paràmetres urbanístics de l’equipament seran els que es consideri necessari per a la seva funció, sense dependre del marc urbanístic previ. Exposició pública de 15 dies i informe favorable de l’ajuntament.
— No es requerirà la llicència d’obres per iniciar i executar aquests projectes.
— Finalitzada l’obra, el Govern autoritza la primera ocupació. 
Aquests equipaments mai no es podran situar en sòl rústic protegit.
Primers projectes afectats per aquest decret
Aquestes mesures poden permetre la posada en marxa immediata de projectes llargament reivindicats com:
Àmbit sanitari:
Nova execució del centre de salut de Son Ferriol
Nou centre de salut de Pollença
Nou centre de salut Nuredduna (Artà)
Àmbit educatiu:
Nova escola pública d’una línia a Caimari (Selva)
Nova escola pública de dues línies as Mercadal
Nou conservatori de música a la Sala Augusta (Maó)
Àmbit social:
Nou centre terapèutic de menors a Son Llebre (Marratxí)
Nou centre assistencial a l’edifici del Quarter de Santiago (Maó)
Altres projectes amb caràcter general
Així mateix el decret també permetrà l’agilització d’una vintena més de projectes d’àmbit educatiu, social i sanitari sobre equipaments ja prevists al planejament urbanístic:
— Es podrà redactar i aprovar el projecte d’un equipament sense que s’hagi formalitzat la cessió del terreny.
— La conselleria competent pot proposar el canvi d’ús d’un equipament dins dels usos educatius, sanitaris i socials, amb l’aprovació del Consell de Govern i informe previ de l’ajuntament corresponent.
— Per fer reformes interiors s’haurà de presentar una comunicació a l’ajuntament acompanyada del projecte i als 15 dies es podran començar les obres.
— Per a actuacions que requereixin llicència, s’haurà de sol•licitar a l’ajuntament i als 45 dies naturals es podran començar les obres si no hi ha resposta negativa.

El decret també preveu l’habilitació de la Conselleria de Salut per desenvolupar el pla especial d’ordenació de Son Espases. D’altra banda, s’introdueixen canvis en la regulació autonòmica dels escorxadors municipals existents, centres d’àmbit higienicosanitari, per declarar-los com a servei d’interès econòmic general.