LOGO CAIB
17 maig 2021 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: APROVADA LA TERCERA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA SOIB DONA PER FACILITAR UNA FEINA A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVADA LA TERCERA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA SOIB DONA PER FACILITAR UNA FEINA A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

 \ El Consell de Govern autoritza una inversió de més de sis milions d’euros per a l’exercici de 2021

\ La iniciativa beneficiarà devers 300 dones, que tindran assegurat un contracte de feina d’un any

\ Com a política d’ocupació contribuirà a rebaixar l’impacte negatiu de la COVID-19

\ Promou la independència econòmica i reforça les possibilitats d’una inserció laboral
 

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat la nova convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d’inserció laboral. SOIB Dona 2021 disposarà de 6.350.000 € amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (Ministeri d’Igualtat), de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals (Ministeri de Treball i Economia Social) i del Fons Social Europeu, Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

L’objecte d’aquestes ajudes és finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats de les accions complementàries, en la contractació de dones víctimes de violència masclista a càrrec d’entitats locals, entitats sense ànim de lucre, entitats del sector públic instrumental de la CAIB, i associacions empresarials i sindicals.

Davant les repercussions econòmiques i socials produïdes per la COVID-19, el programa de contractació pública SOIB Dona contribueix a reforçar el sistema de protecció i les possibilitats d’una posterior inserció laboral estable.  

El SOIB finança la contractació de dones per un període d’un any a jornada completa i per al grup professional al qual pertanyen, mentre segueixen, alhora, un procés d’orientació laboral específic. Les entitats poden programar accions complementàries lligades a les funcions del lloc de feina i encaminades al coneixement d’eines informàtiques, a l’atenció al públic, als idiomes o a l’obtenció de carnets professionals relacionats amb la feina que han de fer, entre d’altres. Aquest conjunt d’actuacions promouen la independència econòmica i l’empoderament de les dones que hi participen.  

A més de les contractacions, les beneficiàries del programa tenen el suport permanent de la xarxa de tutores de violència masclista del SOIB, un servei d’acompanyament que atén al voltant de 500 dones cada any i que treballa de manera coordinada amb la resta de serveis d’atenció a víctimes de violència masclista. En el primer quadrimestre de 2021 n’ha atès 325. Per illes, Mallorca 280; Menorca, 37, i Eivissa i Formentera, 8.

La despesa aprovada avui de més de sis milions d’euros s’ha previst que pugui arribar a prop de 300 beneficiàries.

De SOIB Dona 2020-2021, que encara està en execució, se n’han beneficiat 81 dones i hi han participat 24 entitats. Des que es va implantar el 2018, aquest programa ha facilitat dotze mesos de feina a gairebé 450 dones en entitats de totes les Balears.

Aquesta tercera convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d’Ocupació de 2020 com a programa propi SOIB Dones Víctimes de la Violència Masclista i respon als objectius de l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020, i a les prioritats, les línies d’actuació i les accions del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2017-2020.