LOGO CAIB
Contingut
22 octubre 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: APROVAT EL NOU SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’ANY 2021, DE 4.726 MILIONS D'EUROS, UN 7,8 % MÉS QUE ENGUANY CConsell de Govern extraordinari

Foto de noticia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: APROVAT EL NOU SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’ANY 2021, DE 4.726 MILIONS D'EUROS, UN 7,8 % MÉS QUE ENGUANY

\ El Consell de Govern aprova el límit de despesa no financera dels nous pressuposts 2021, amb un increment de 342,7 milions

\ L’acord enceta l’elaboració definitiva i tramitació posterior de la llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per al proper any


El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2021 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual queda fixat en la quantitat de 4.726,5 milions d'euros. Aquesta xifra representa un augment del 7,8 % en relació amb el pressupost inicial per a 2020, un total de 342,7 milions d’euros més que eleven el sostre de despesa, el qual és el pressupost destinat a polítiques públiques.

Amb aquest increment, les Illes Balears assoleixen el seu major sostre de despesa no financera i disposaran del pressupost més alt de la Comunitat Autònoma per fer front a un escenari marcat per la crisi de la COVID-19 i l'impacte econòmic i social de la pandèmia.

Aquest nou límit de despesa no financera supera en prop de 300 milions el sostre de despesa més elevat de la Comunitat Autònoma fins ara (4.434 milions per a 2019) i representa un augment del 41 % respecte dels pressuposts del 2015.

L'Acord del Consell de Govern enceta l'elaboració definitiva i la propera tramitació del projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2021 al Parlament de les Illes Balears. Així mateix, autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors a fer les actuacions que calguin per a presentar aquest límit de despesa no financera davant el Parlament de les Illes Balears.

Enguany, s’han suspès per primera vegada els límits de dèficit, deute i regla de despesa, per a 2020 i 2021, mesura adoptada pel conjunt de les administracions públiques i acordada pel Consell de Ministres, una vegada s’havia pres a escala europea la mesura d’activació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement, a proposta de la Comissió Europea, als estats membres de la Unió Europea. Aquesta suspensió fa que no sigui exigible a les administracions públiques un llindar concret pel que fa als objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

Per a 2021, i com també es va comunicar en la darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 5 d’octubre passat, les Illes Balears mantindran el nivell de recursos rebuts enguany a través del sistema de finançament autonòmic, malgrat la caiguda d’ingressos tributaris que s’està produint al conjunt de l’Estat com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19.

Els recursos provinents del sistema de finançament autonòmic per a 2021 se situen en 2.887 milions d’euros, d’acord amb les xifres provisionals comunicades pel Ministeri d’Hisenda, i representen el 66 % del pressupost no financer de la Comunitat Autònoma.
Aquest volum d’ingressos suposa un augment de l’1,7 % respecte de les previsions del pressupost inicial per a 2020 en concepte de sistema de finançament.

El manteniment del nivell de recursos del sistema de finançament, les noves aportacions extraordinàries estatals amb motiu de la COVID-19 i la incorporació d’una primera partida de base en previsió de l’arribada de nous fons europeus per fer front als efectes de la pandèmia, permeten compensar la reducció prevista dels ingressos tributaris de la Comunitat Autònoma per la menor recaptació provocada per la COVID-19, tant dels tributs cedits com dels tributs propis i de l’apartat de taxes.

Una vegada suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, el Govern ha fixat el nou sostre de despesa i prepara els pressuposts 2021 d’acord amb la taxa de referència de dèficit plantejada pel Govern d’Espanya a les comunitats autònomes, un nivell orientatiu del 2,2 % del PIB, del qual es preveu l’aportació de l’Estat per assumir-ne la meitat (1,1 %), via transferències extraordinàries, que en el cas de les Balears representen uns ingressos addicionals estatals de 295,7 milions per a 2021. D’aquesta manera, el dèficit pressupostari propi amb el qual s’elabora el pressupost és de l’1,1 %.

D’altra banda, el pressupost del Govern incorpora en la seva previsió d’ingressos els primers 100 milions provinents del nou fons europeu Next Generation, un paquet financer creat per la Unió Europea per a un període de sis anys, fins al 2026, per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social. En concret, s’incorpora una primera previsió de 100 milions a través del mecanisme React-EU, un dels instruments que componen el fons i que es destina a inversions en infraestructures de serveis públics fonamentals. L’altre mecanisme del fons és el de Recuperació i Resiliència, al qual es presentaran projectes per optar al finançament a càrrec d’aquest nou fons europeu.

En conjunt, els ingressos no financers previstos de la Comunitat Autònoma per a 2021 –incloent-hi els recursos del sistema de finançament autonòmic, els ingressos per la recaptació dels tributs cedits, propis i taxes i preus públics, i altres aportacions estatals i de fons europeus- se situen en 4.370,7 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’1,9 % respecte del pressupost inicial per a 2020. Amb el dèficit propi previst d’acord amb el nivell de referència esmentat i els ajustos de compatibilitat nacional en termes SEC, s’estima el nou límit màxim de despesa no financera de 4.726,5 milions d’euros per a l’exercici 2021.

Documents adjunts: