LOGO CAIB
Contingut
28 agost 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: APROVAT EL DECRET QUE UNIFICA LA NORMATIVA AUTONÒMICA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVAT EL DECRET QUE UNIFICA LA NORMATIVA AUTONÒMICA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

\ El text s’adapta als nous marcs jurídics dins d’aquest àmbit a escala europea, estatal i autonòmica i els incorpora
\ Racionalitzar, simplificar i agilitzar els procediments de control ambiental, entre els objectius principals

 

El Consell de Govern ha aprovat, aquest divendres, el Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears. D’aquesta manera, la normativa autonòmica en matèria d’avaluació ambiental queda recollida en un únic text i en facilita així el coneixement i la comprensió.

L’entrada en vigor del Decret, l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), suposa la derogació de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears i de la Llei 9/2018, de 31 de juliol, que, a la vegada, ja modificava la Llei 12/2016.

El Text refós s’adapta, a més, als nous marcs jurídics relatius a l’avaluació d’impacte ambiental com ara la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica, entre d’altres, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Aquesta norma tenia l’objectiu fonamental de completar la transposició a l’ordenament jurídic estatal de la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril. D’aquesta manera, la normativa autonòmica pot finalitzar l’adaptació al marc jurídic europeu, una tasca que ja havia iniciat la Llei 12/2016, però que no ha pogut culminar fins que l’Estat l’ha transposada en la seva totalitat a la normativa espanyola.

El Decret s’adapta, a més, a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, que trasllada la perspectiva climàtica als procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

Les finalitats d’aquesta llei són:

* Regular un procediment d’intervenció administrativa ambiental que garanteixi un nivell de protecció del medi ambient elevat i el desenvolupament sostenible, harmonitzant el desenvolupament econòmic amb la protecció i la millora del medi ambient, la biodiversitat, la qualitat de vida, la salut humana i els recursos naturals.

* Adaptar la legislació autonòmica ambiental de les Illes Balears a la legislació comunitària i estatal.

* Racionalitzar, simplificar i agilitzar els procediments administratius de control ambiental, garantint la col·laboració efectiva i la coordinació entre totes les administracions públiques competents, i aplicar el principi de proporcionalitat entre els efectes sobre el medi ambient dels plans, programes i projectes, i els tipus de procediment d’avaluació als quals han de sotmetre’s.

* Fomentar la participació real i efectiva dels ciutadans en la presa de decisions, democratitzant-ne els procediments administratius regulats i garantir l’efectivitat en el compliment dels tràmits de consultes, informació i participació pública prevists.

* Promoure la cultura de la transparència i la utilització de mitjans electrònics per facilitar la participació i l’accés a la informació.

* Promoure la responsabilitat social per mitjà del coneixement dels efectes sobre el medi ambient que porten implícits la posada en marxa o l’execució dels plans, els programes i els projectes que regula aquesta llei.