LOGO CAIB
Contingut
30 novembre 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: APROVADA L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2018 DE FUNCIONARIS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DE LES BALEARS CORRESPONENTS A LA TAXA DE REPOSICIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2018 DE FUNCIONARIS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DE LES BALEARS CORRESPONENTS A LA TAXA DE REPOSICIÓ

\ La taxa de reposició permet la reserva d’un total de 251 places derivades de les baixes produïdes l’any 2017
\ Aquesta oferta d’ocupació es va aprovar per unanimitat a la Mesa Sectorial d’Educació

El Consell de Govern ha aprovat avui l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de dues-centes cinquanta-una places corresponents a la taxa de reposició.

Aquesta proposta arriba al Consell de Govern després de passar per la Mesa Sectorial d’Educació, el 13 de novembre de 2018, i ser aprovada per unanimitat.

La taxa de reposició determina el nombre de treballadors que es poden incorporar a l’Administració en funció de les baixes produïdes l’any anterior, ja sigui per jubilacions, prejubilacions, defuncions o canvis de destins dels funcionaris.

L’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, fixa la taxa de reposició docent en el 100 % en les administracions públiques que en l’exercici anterior hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de despesa i estableix que, addicionalment, podran disposar d’una taxa del 8 % destinada als àmbits o sectors que requereixin un reforç d’efectius, sempre en el marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquesta oferta pública, que anirà destinada a l’estabilització de la plantilla i que no suposa un augment de la quota de personal docent, es disposa del 8 % addicional d’acord amb la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 ja que, segons un informe de la Direcció General de Pressuposts, aquesta Administració pública ha complert els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa durant l’exercici de 2017.

Tenint en compte l’alt nombre de funcionaris interins docents que ocupen temporalment llocs de treball vacants de caràcter permanent i/o temporal, i una vegada fets els càlculs de la taxa de reposició segons determina la normativa bàsica estatal, ha de ser objecte de reposició d’efectius el 100 % de la taxa de reposició, que correspon a un total de dues-centes trenta-tres places, i el 8 % addicional, que correspon a divuit places.

L’execució d’aquesta oferta s’ha de dur a terme en un termini improrrogable de tres anys.