LOGO CAIB
Contingut
31 octubre 2019Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER A L’ANY 2020, DE 5.893,1 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER A L’ANY 2020, DE 5.893,1 MILIONS D’EUROS

\ El pressupost global creix en un 8 % en relació amb el 2019 i augmenta la despesa destinada a cobrir les polítiques socials

\ El Govern enceta el procés per iniciar la tramitació del nou Projecte de llei de pressuposts generals al Parlament de les Illes Balears


El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat els estats d’ingressos i de despeses i el text articulat del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 per un total de 5.893,1 milions d’euros, cosa que suposa un augment del 8 %, en concret 435,4 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2019.

El projecte de pressuposts per a 2020 augmenta la despesa destinada a cobrir les polítiques socials, en matèria de salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge, fins a situar-se en 3.091,4 milions d’euros, la xifra més alta destinada a aquestes àrees, amb un increment del 0,4 % en relació amb el pressupost 2019, cosa que suposa disposar d’11,3 milions d’euros més per a aquestes polítiques.

El pes de la despesa social s’eleva al 70,5 % del total del pressupost no financer, aquell que es destina a les polítiques públiques que desenvolupa el Govern. El pressupost de despesa no financera per a 2020 (4.383,8 milions d’euros) es redueix en un 1,1 %, en 50,2 milions, en relació amb el pressupost de 2019, i és el segon més alt, només superat pels comptes d’enguany, i suma 297,3 milions més que el pressupost de 2018.

El pressupost financer, que cobreix el pagament del deute acumulat i queda predeterminat per les anualitats de totes les operacions d’endeutament que s’han signat al llarg dels anys, augmenta fins a 1.509,2 milions, un 47 % més que enguany. Aquest increment radica principalment en l’obligació d’abonar 450 milions el 2020 de la devolució de dues emissions de deute de legislatures anteriors, de 2005, per un import de 150 milions que s’han de retornar en 15 anys, i de 2010, de 300 milions que s’han de retornar en 10 anys.

El procés d’elaboració d’aquests pressuposts es va iniciar després de confirmar-se que el 2018 la Comunitat Autònoma va complir per tercer any consecutiu els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb excepció de la regla de despesa, la qual cosa, juntament amb les previsions de moderació de la pauta de creixement de l’actual cicle econòmic, fa recomanable ser prudents en el desenvolupament de les polítiques de despesa, condicionades així mateix pels objectius que es prevegin en el pla economicofinancer per a aquests propers anys.

La necessitat d’impulsar la inversió pública continua sent el gran repte al qual ha de respondre el pressupost, tot i que una part significativa dels plans d’infraestructures ja disposen de recursos aprovisionats els darrers anys. Respecte de les infraestructures de caràcter social, seran eixos preferents les infraestructures sanitàries i educatives, la xarxa de dependència i el pla de construcció d’habitatges socials. D’altra banda, seran també prioritàries les inversions en matèria de mobilitat, eficiència energètica, aigua i medi ambient, formació de capital humà, recerca i innovació, i patrimoni històric i cultural. Tot això, a més, en el marc de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

En matèria fiscal, el projecte de llei de pressuposts per a 2010 manté les 18 deduccions autonòmiques de l’IRPF, en matèria educativa, de serveis socials, d’habitatge i de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, entre d’altres.

Així mateix, incorpora una modificació de l’impost sobre actes jurídics documentats per la qual el tipus general impositiu d’aquest tribut passa de l’1,2 % a l’1,5 %, com tenen la majoria de comunitats autònomes. No obstant això, es manté el tipus de l’1,2 % en l’adquisició del primer habitatge habitual fins a 200.000 €.

En aquest sentit, el pressupost manté la reducció de l’impost sobre transmissions patrimonials aprovada en el pressupost de 2019 per la qual disminueix el tipus del 8 % al 5 % per a la compra del primer habitatge habitual d’immobles de fins a 200.000 €.

Quant a les normes tributàries, s’actualitzen amb caràcter general les quanties corresponents a l’any 2019 de les taxes, d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum del darrer any tancat, això és, l’1,2 %.

Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2020 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 29 se setembre de 2019, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 8 d’octubre següent, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 4.383.833.990 €.

L’Acord del Consell de Govern preveu que el Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 sigui lliurat al Parlament de les Illes Balears perquè el tramiti, l’examini i l’aprovi d’acord amb els articles 40.1 i 135.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i amb el Reglament del Parlament de les Illes Balears vigent.

 

Documents adjunts: