LOGO CAIB
Contingut
15 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ ELECTRÒNIQUES EN L’ÀMBIT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ ELECTRÒNIQUES EN L’ÀMBIT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

\ El Decret regula i delimita els actes que poden ser objecte de notificació i comunicació a través de la seu electrònica de l’ATIB
\ Pretén un avanç en les relacions electròniques entre l’ATIB i les persones interessades i afavorir la simplificació administrativa


El Consell de Govern ha aprovat el Decret de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb el qual es pretén promoure un avanç qualitatiu en les relacions electròniques entre l’ATIB i les persones i entitats interessades respecte a les notificacions i les comunicacions dels actes dictats i de les actuacions duites a terme per l’Agència en l’exercici de les seves funcions, així com afavorir la simplificació administrativa.

Aquest Decret regula la notificació i la comunicació electròniques a través de la seu electrònica de l’ATIB, delimita els actes i les actuacions que poden ser objecte de notificació i comunicació electròniques i defineix què s’ha d’entendre per notificació, per comunicació i per avís informatiu a aquests efectes. També estableix els supòsits en què resultarà obligatòria la recepció de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, com les persones jurídiques o les persones físiques que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils o les persones que les representin.

Així mateix, s’hi enumeren els supòsits en els quals es permet que les notificacions i les comunicacions es facin per mitjans no electrònics perquè, en termes generals, responen a raons d’eficàcia de l’actuació administrativa i s’eviten demores; i es preveuen supòsits en els quals en cap cas no es poden efectuar notificacions i comunicacions electròniques, com quan raons tècniques impedeixin la conversió en format electrònic, quan s’hagin de practicar mitjançant personació o una altra forma no electrònica per imposició de la normativa específica, entre d’altres.

Aquest Decret és aplicable als actes que dictin i a les actuacions que duguin a terme els òrgans i les unitats de l’ATIB que comportin la corresponent notificació o comunicació en relació amb tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o tributs cedits gestionats per aquesta, el drets de contingut econòmic de la CAIB, IB-Salut i altres ens instrumentals en període executiu, com també en relació amb tributs i altres recursos públics titularitat d’altres administracions o entitats públiques la gestió recaptatòria de les quals correspongui a l’ATIB, en virtut d’una llei, un conveni, per delegació de competències o per un encàrrec de gestió, i que, d’acord amb la normativa aplicable, hagin de ser objecte de notificació.

L’accés a la seu electrònica de l’ATIB es pot fer de manera directa a l’adreça web (), o a través del portal de l’ATIB (). Així mateix, l’accés a les notificacions i comunicacions practicades per l’ATIB es preveu que es pugui  fer a través de la carpeta ciutadana creada per l’Administració de l’Estat a la seu electrònica del seu punt d’accés () i a través de la carpeta ciutadana que l’Administració de la CAIB creï a la seu electrònica del seu punt d’accés general electrònic, quan aquestes carpetes estiguin disponibles.

Aquest Decret preveu la possible adhesió de l’ATIB al Conveni de col·laboració subscrit el 31 de maig de 2016 entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica, de manera que, en el cas que es produeixi aquesta adhesió, es podran utilitzar dues vies telemàtiques per conèixer els actes i les actuacions que afectin les persones i les entitats interessades: la seu electrònica de l’ATIB i l’adreça electrònica habilitada de l’Administració General de l’Estat.

En aquest sentit, l’objectiu és facilitar al màxim als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries i afavorir la simplificació administrativa, per la qual cosa l’adhesió al Conveni esmentat ha de permetre que les persones i les entitats interessades puguin fer servir aquesta adreça electrònica habilitada, tant a les persones o entitats obligades a rebre les notificacions i les comunicacions per via telemàtica com també a les que no estiguin obligades a rebre-les per aquesta via, d’acord amb el Catàleg de procediments del servei de notificacions electròniques a l’abast de tothom per mitjà del punt d’accés electrònic de l’Administració de l’Estat.

Aquest Decret entra en vigor, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dia 1 de juny de 2019. No obstant això, la disposició final segona entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB. Aquesta disposició, relativa a la subhasta de béns, estableix que aquestes subhastes s’han d’anunciar per mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i s’ha de dur a terme de manera electrònica en el portal de subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

Així mateix, als efectes merament informatius, la subhasta s’ha d’anunciar en el portal de l’ATIB ().