LOGO CAIB
Contingut
7 juliol 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

COVID-19: El Govern reforçarà i complementarà la tasca de les policies locals amb la creació dels auxiliars COVID NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Govern reforçarà i complementarà la tasca de les policies locals amb la creació dels auxiliars COVID

L’Executiu ja ha fet propostes de sanció per valor de 5,5 milions d’euros, la majoria dels quals corresponen a establiments

L’Executiu autonòmic aprovarà en un Consell de Govern extraordinari, el pròxim divendres 9 de juliol, un decret llei per reforçar i complementar la tasca de les policies locals de les Illes Balears. 

Es tracta d’un decret llei que s’estructura en un únic article modificador de la Llei 4/2013, una disposició addicional, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. 

En primer lloc, crea la figura auxiliar COVID, per a aquells municipis que tenen cos de policia local propi, i la figura d’Agent Municipal COVID, per a aquells municipis que no tenen cos policial propi. 

En qualsevol cas, no són policies locals, sinó que seran places ocupades per funcionaris interins pertanyent al subgrup de classificació C1. Treballaran, això sí, conjuntament amb la policia local amb funcions predeterminades a la normativa estatal: 

      1) Custòdia d’instal·lacions i dependències municipals. 

      2) Control de la mobilitat. 

      3) Vetlla pel compliment de les ordenances, bans municipals i normativa COVID-19. 

      4) Prestació de primers auxilis en casos d’accident de trànsit.

L’àmbit d’actuació d’aquests auxiliars COVID serà municipal dins l’ajuntament al qual pertanyen, sotmesos a les mateixes normes d’organització i funcionament que la resta de funcionaris de l’ajuntament. La selecció es farà pel procediment de concurs, amb els llistats d’aspirants que s’han presentat a les diferents oposicions celebrades els darrers cinc anys i es gestionaran des d’una bossa centralitzada des de l’EBAP a la qual podran accedir els ajuntaments. 

 Cada ajuntament haurà de decidir si vol sumar-se a aquest procés, a la qual cosa s’ha animat des del Govern perquè suposa la creació d’una figura que podrà complementar i reforçar la ingent tasca que fan els policies locals de les nostres illes per vetllar pel compliment de la normativa COVID.

En segon lloc, el decret llei preveu diverses mesures legals de modificació de la Llei 4/2013 amb l’objectiu bàsic d’establir les mesures adients que permetin estabilitzar les plantilles de les policies locals dels ajuntaments de les Illes Balears.

Es tracta de mesures enfocades a la creació d’una borsa d’interins gestionada pel Govern, a través de l’Escola Balear d’Administracions Públiques, destinada a cobrir les vacants que tenguin els ajuntaments o cobrir les substitucions, per la qual cosa es pretén reforçar les plantilles de policies locals. Per part seva, els ajuntaments s’hauran de comprometre a què aquestes vacants surtin a oferta pública d’ocupació perquè puguin ser després funcionaris de carrera. 

Des del Govern es continua amb la formació de nous policies locals: aquest estiu 96 policies faran les seves pràctiques als ajuntaments de Balears. 

Finalment, s’està treballant conjuntament amb els ajuntaments perquè tenguin la possibilitat de contractar seguretat privada per a actuacions molt concretes, com el control d’accés a determinats indrets, els botellots o l’accés a les platges. Seria finançat pel Govern de les Illes Balears.  

Tot plegat ha estat anunciat en una roda de premsa conjunta per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, després de reunir-se amb representants dels ajuntaments de l’illa per analitzar la situació de la COVID-19. 

A més a més, Garrido també ha recordat que el Govern té declarada la guerra als excessos. “Ho vam demostrar abans de la pandèmia amb el decret del turisme d’excessos, ho hem demostrat durant aquests mesos aplicant restriccions més dures a les zones turístiques on hi pot haver situacions de risc i ho demostram ara que hem vist que els incompliments d’uns pocs poden posar en risc l’esforç de tots i totes”. 

De fet, la consellera ha concretat que a dia d’avui, s’han fet propostes de sanció d’expedients en tramitació per valor de 5,5 milions d’euros: Mallorca: 4.180.035 milions d’euros, Menorca: 277.444 euros, Eivissa: 1.007.078 euros i Formentera: 162.075 euros.