LOGO CAIB
Contingut
15 maig 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

COVID-19: Govern i sindicats acorden el Pla de Reincorporació dels Empleats Públics als Centres de Treball NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Govern i sindicats acorden el Pla de Reincorporació dels Empleats Públics als Centres de Treball

El protocol vetlla per la protecció de la salut dels treballadors, protegeix el personal especialment sensible i al mateix temps garanteix la reactivació de tots els serveis a la ciutadania

 

Govern i sindicats han arribat aquest divendres a un acord per tal d’establir la tornada progressiva dels treballadors públics als seus llocs de feina.

El document, aprovat amb els vots favorables de CSIF, CCOO, UGT i SINTTA en el marc de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, defineix les pautes generals d’aquesta reincorporació i garanteix una tornada progressiva, gradual i amb totes les garanties de seguretat i salut laboral per als empleats i empleades públiques.

El protocol aprovat inclou les especificitats i especialitats de tipologia de personal i serveis públics que es presten en cada departament o organisme, així com l'aplicació de les instruccions que estableixin les autoritats sanitàries.

El protocol, en el qual participen el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la CAIB, el Ministeri de Sanitat i els sindicats, fixa la reincorporació en quatre fases.

La primera és la de preparació; les següents seran de transició o desescalada i, en la darrera de les fases es tornarà a la situació de treball prèvia a l'estat d'alarma, atenent sempre els possibles nous protocols de seguretat i salut, i d'acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries.

Els principis generals que regiran la incorporació del treballadors públics durant aquestes fases es fonamenten en quatre eixos:

a) Garantir la seguretat i la salut laboral del personal públic de l’Administració autonòmica i dels ens instrumentals que en depenen. A aquest efecte, no es produirà la incorporació presencial a cap lloc de treball sense que s'hagin adoptat les mesures preventives que siguin procedents en el moment de la incorporació.

b) Donar continuïtat a la prestació del servei públic, garantint als ciutadans un accés eficient als serveis de l’Administració.

c) Protegir el personal sensible, el qual es troba dins els diferents grups vulnerables determinats en cada moment pel Ministeri de Sanitat.

d) Prioritzar la continuïtat del treball no presencial per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància, sempre que sigui possible, que les condicions de les funcions a desenvolupar ho permetin i que quedi garantida la prestació del servei públic.

Es reincorporarà, en primer lloc, el personal que no tengui la condició de grup vulnerable a la COVID-19, d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat.

El personal amb fills menors de 14 anys o persones dependents al seu càrrec, especialment les famílies monoparentals que es trobin en aquesta situació, podran acollir-se sempre que sigui possible i s’asseguri la prestació del servei a alguna de les mesures existents per conciliar adequadament la vida personal i familiar.

 

Fases de la reincorporació

Fase de preparació del desconfinament

Manteniment dels serveis essencials acordats en l’Acord del Consell de Govern de dia 16 de març.

Estudi de la tornada escalonada per nivells de prioritat en l'activitat, mantenint sempre que sigui possible el treball a distància (teletreball).

Estudi de la flexibilització dels horaris d'entrada i sortida per evitar concurrència de persones, en la mesura que sigui possible en les fases següents.

 

Fase inicial

Augment progressiu de la presència dels treballadors i treballadores dels serveis essencials.

Incorporació de manera gradual i progressiva d’aquells treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat fixat pel Ministeri de Sanitat en data de 28 d'abril passat, o qualsevol nou pla o protocol posterior que elabori el Ministeri de Sanitat, i per garantir les activitats que, encara que no estiguin expressament esmentades en aquest o un altre pla o protocol posterior, resultin imprescindibles per desenvolupar les activitats esmentades.

 

Fase intermèdia

Incorporació presencial, de forma gradual i progressiva, dels treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase II en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat fixat pel Ministeri de Sanitat en data de 28 d'abril passat, o qualsevol nou pla o protocol posterior que elabori el Ministeri de Sanitat, i per garantir les activitats que, encara que no estiguin expressament esmentades en aquest o un altre pla o protocol del Ministeri de Sanitat, resultin imprescindibles per desenvolupar les activitats i esmentades.

Obertura dels registres d'entrada i punts d'atenció al públic que romanien tancats, sempre que es compleixin les mesures de seguretat i salut acordades pel Ministeri de Sanitat. En tot cas es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica.

 

Fase avançada

Incorporació presencial, de forma gradual i progressiva, dels treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase III en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat fixat pel Ministeri de Sanitat en data de 28 d'abril passat, o qualsevol nou pla o protocol posterior que elabori el Ministeri de Sanitat, i per garantir les activitats que, encara que no estiguin expressament esmentades en aquest o un altre pla o protocol del Ministeri de Sanitat, resultin imprescindibles per desenvolupar les activitats si esmentades.

En el cas que es puguin dur a terme determinants tràmits administratius de forma presencial, s’aplicaran les mesures de distanciament social, d’higiene i de protecció individual.

 

Fase d’arribada al treball ordinari

Aquesta fase determinarà la tornada a la situació prèvia a l'estat d'alarma adaptada a la nova situació de normalitat. Per tal d’evitar rebrots de la malaltia, l’Administració prendrà en cada moment les mesures necessàries seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

L'activitat es regirà d'acord amb les directrius organitzatives que es dictin en el seu moment, atenent possibles nous protocols de seguretat i salut, i d'acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries.