LOGO CAIB
Contingut
20 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Obert el termini per presentar ajudes per a la conservació i rehabilitació d'edificis i habitatges i per a accessibilitat per 1,4 milions d'euros NNota Informativa

Foto de noticia
S’incrementa el percentatge de l’ajuda, que passa del 35 % al 40 % de la inversió

Obert el termini per presentar ajudes per a la conservació i rehabilitació d'edificis i habitatges i per a accessibilitat per 1,4 milions d'euros

Poden demanar-les les comunitats de veïns i els propietaris de pisos i d'habitatges unifamiliars
El BOIB de dia 16 d’octubre publica la convocatòria de les ajudes de l’any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, i per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat d'aquests. Aquesta ajuda es pot sol·licitar fins al 17 de desembre.
 
La partida pressupostària destinada per a aquest concepte és d'1.414.800 euros.
Aquestes ajudes s’emmarquen en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i en el conveni posterior signat el passat 2 d’agost entre el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, per aplicar aquest pla i les línies d’ajudes derivades a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
A diferència de convocatòries anteriors, enguany podran sol·licitar ajudes, a més de les comunitats de veïns d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, els propietaris de pisos i d’habitatges unifamiliars, tant en l’àmbit urbà com rural. Igualment, s’inclouen els elements comuns d’aquests edificis i l’interior dels habitatges.
 
L’import de la subvenció oscil·la entre els 3.000 euros únicament per a conservació i els 17.000 si a l'habitatge resideix una persona amb discapacitat.
 
S’incrementa el percentatge de l’ajuda, que amb caràcter general passa del 35 % al 40 % de la inversió, per a accessibilitat en el cas de persones amb discapacitat, majors de 65 anys i persones amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (22.558,77 euros) fins al 75 %.
 
Actuacions subvencionables
Es consideren subvencionables les obres i els treballs que es duguin a terme per esmenar les deficiències en els fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l’edifici d’habitatges o de l’habitatge, així com les cobertes, els terrats, les façanes i les parets mitgeres, inclosos els processos d’eliminació d’amiant.
 
En relació amb les adequacions de l’interior de l’habitatge, s’inclouen les obres per mantenir les condicions mínimes de funcionalitat, habitabilitat, seguretat i higiene legalment exigides.
 
També es consideren subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l'accessibilitat dels edificis d’habitatges o dels habitatges, i en particular les següents:
 
a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d’escales mecànics, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, que inclogui els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com l'adaptació, una vegada instal•lats, a la normativa sectorial corresponent.
 
b) La instal·lació o dotació de productes de suport, com grues o artefactes anàlegs, que permetin l'accés i l’ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l'edifici, com jardins, zones esportives, piscines i altres similars.
 
c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en l'ús d'escales, d’ascensors i de l'interior dels habitatges.
 
d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.
 
e) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia personal de persones majors de 65 anys o de persones amb discapacitat.
 
f) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els espais de l'interior dels habitatges, així com en les vies d'evacuació d’aquests. S'inclouen les obres dirigides a l'ampliació d'espais de circulació dins de l'habitatge que compleixin les condicions del Codi tècnic de l'edificació quant a l’habitatge accessible, així com per millorar les condicions d'accessibilitat en banys i cuines.
 
g) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic del Codi tècnic de l'edificació DB-SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat".