LOGO CAIB
22 setembre 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Impost del turisme sostenible incrementa en un 90,8% els ingressos a compte en la liquidació de 2018 sobre els de l’any passat. NNota Informativa

Foto de noticia

L’Impost del turisme sostenible incrementa en un 90,8% els ingressos a compte en la liquidació de 2018 sobre els de l’any passat.

Després de la finalització del període voluntari d’autoliquidació de la bestreta corresponent a 2018, els establiments turístics subjectes a l’ITS han ingressat 87,6 milions d’euros a l’Agència Tributària de les Illes Balears.
La liquidació de la bestreta de l’ITS de 2018 ha suposat una tributació de 87,56 milions d’euros, amb un increment global del 90,8 % de la recaptació sobre la obtinguda en el mateix període recaptatori de l’any anterior, segons les dades ofertes des de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Aquest increment es deu a l’entrada en vigor, a partir de maig d’enguany, de la nova tarifació de l’ITS, aprovada a la Llei 13/2017 de pressupostos generals de la CAIB per 2018. El període de liquidació voluntària de la bestreta a compte de la liquidació definitiva de 2018 s’ha dut a terme entre els dies 1 i 20 de setembre. Durant aquest termini l’ATIB ha registrat 2.149 models d’autoliquidació, corresponents a establiments turístics de Balears que estan acollits al sistema de tributació per estimació objectiva, és a dir, a través de mòduls.

Aquest sistema permet al contribuent realitzar un únic lliurament a compte, durant el mes de setembre de l’any fiscal en curs, i una posterior liquidació definitiva de l’impost, que es realitza durant el mes de gener.

En comparació amb els dos anys precedents, en el període de liquidació de setembre de 2016 es van recaptar prop de 33,3 milions d’euros (en un any en el qual la meritació de l’impost es va implantar a partir del mes de juliol); mentre que en el mateix període de recaptació de 2017 l’ATIB va ingressar 45,9 milions d’euros, amb un increment que es va atribuir al fet de ser el primer any de tributació completa de l’impost.

Ara, l’increment del 90,8% de la recaptació respecte l’any anterior recull l’efecte de la implantació de la nova política tarifària, que ha actualitzat les quotes que els clients d’establiments turístics han d’abonar per cada nit d’estada a Balears, que fins a la modificació es corresponien amb les que es varen implantar en l’Impost Turístic de 2001.  

Els increments de recaptació han estat homogenis a totes les illes, i en destaquen Formentera, amb un 118% d’increment i Menorca que aconsegueix elevar en un 101% la recaptació obtinguda en 2017. A Mallorca l’increment és pràcticament el mateix que el que es registra a totes les illes, un 90,95%, mentre que a Eivissa l’increment ha suposat una millora de la recaptació en un 81,70%.

Els 87,56 milions d’euros de la liquidació de la bestreta de l’ITS 2018 s’han repartit per illes de la següent manera:

Mallorca ha recaptat 62,65 M€, 71,75%
Menorca ha recaptat 9,15 M€, 10,45%
Eivissa ha recaptat 14,23 M€, 16,26%
Formentera ha recaptat 1,52 M€, 1,74%

La distribució per illes dels models d’autoliquidació ITS 2018 corresponents als establiments han quedat així:

Mallorca: 1.324 models, 61,61%
Menorca: 287 models, 13,36%
Eivissa: 429 models, 19,96%
Formentera: 109 models, 5,07%

Si es té en compte el tipus d’establiment, les tres categories que major liquidació de l’ITS aporten són les de hotels, amb 58,74 M€, 67,09% del total dels establiments; els hotels-apartaments, amb 16,30 M€ de liquidació, un 18,62%; i els apartaments amb 9,92 M€, un 11,33%. Aquestes tres modalitats d’allotjament suposen el 97% del total de la recaptació de l’ITS dins d’aquest període de liquidació.

L’Impost del turisme sostenible ja ha dedicat prop de 95 milions d’euros de les tributacions de 2016 i 2017 al finançament de 108 projectes escollits per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, a través dels plans anuals respectius. Els nous projectes objecte de finançament amb el nou Pla Anual 2018 es coneixeran pròximament, i hauran de seguir els criteris fixats que s’emmarquen amb els definits per la Llei de l’ITS i el seu posterior Decret de desplegament, amb especial atenció enguany pels projectes dedicats  a les politiques de foment d’habitatge. Per al finançament dels projectes del Pla Anual 2018 està previst destinar-hi una nova partida de 110 M€ que provenen dels ingressos de l’ITS.