LOGO CAIB
Contingut
12 abril 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Escola Balear d’Administració Pública organitza una convocatòria extraordinària de proves de nivell de llengua catalana per a 210 treballadors i treballadores de l’Ib-Salut. NNota Informativa

Foto de noticia

L’Escola Balear d’Administració Pública organitza una convocatòria extraordinària de proves de nivell de llengua catalana per a 210 treballadors i treballadores de l’Ib-Salut.

Els 210 examinands optaran a certificar els nivells B1 i B2, després d’acreditar l’aprofitament dels cursos de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

L’EBAP organitza la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 que organitza per al personal que depèn del Servei de Salut. A la convocatòria extraordinària només hi pot participar el personal que depèn del Servei de Salut, del qual l’IEB i el Consell Insular de Formentera n’hagin acreditat una assistència mínima del 80 % als cursos de formació de català organitzats entre els mesos d’octubre de 2017 i gener de 2018, mitjançant conveni, pel Servei de Salut i l’IEB, i pel Consell Insular de Formentera.

En aquesta situació es troben 210 treballadors i treballadores de l’Institut Balear de Salut, dels quals 136 de Mallorca, 40 de Menorca, 23 d’Eivissa i 11 de Formentera, que optaran a superar les proves de nivell de llengua catalana. Del total esmentat 143 treballadors s’examinaran del nivell B2, i 67 del B1.

Les proves se celebraran de manera simultània a cadascuna de les quatre illes, i el bloc inicial es correspon amb l’examen escrit dels nivells B1 i B2, que tindrà lloc demà divendres. La superació d’aquesta primera prova permetrà els examinands presentar-se a la segona i definitiva per l’obtenció del certificat: una prova oral, que pels aspirants a nivell B1 se celebrarà el dijous 3 de maig, i pels de B2 un dia més tard, divendres 4 de maig.

Per superar les proves oficials dels nivells B1 i B2 i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions: obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova. I obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova. Per rebre el certificat és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

La informació i el seguiment de les proves es troba a la pàgina web de l’EBAP, http://ebap.caib.es

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 va permetre la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP, que entre d’altres assumeix les tasques de gestió i control de la convocatòria per elaborar, corregir, revisar i avaluar les proves dels certificats dels nivells B1 i B2; garantir que les proves s’adeqüen a la funció social a què estan destinades, d’acord amb la realitat sociolingüística de cada moment; a la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, i als objectius i als criteris d’avaluació que marca la conselleria competent en matèria de política lingüística de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta comissió també estableix les mesures per garantir el bon desenvolupament de les proves i resoldrà els dubtes i les incidències que sorgeixin en relació amb els exercicis de les proves dels nivells B1 i B2, i resoldre les reclamacions que presentin les persones interessades.
Aquesta convocatòria extraordinària respon a la demanda existent per a l’obtenció d’aquests certificats oficials de coneixement de llengua catalana a l’Ib-Salut, i neix del conveni de col·laboració signat per l’EBAP, IB-Salut, el Consell de Formentera i l’IEB que ha permès l’organització de les proves.