LOGO CAIB
19 de gener de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Els ciutadans poden opinar sobre el Projecte de decret del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears fins al 6 de febrer NNota Informativa

Foto de noticia

Els ciutadans poden opinar sobre el Projecte de decret del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears fins al 6 de febrer

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha obert el procés de consulta pública prèvia a la redacció del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears, el qual és fonamental donades les característiques i la naturalesa d’aquests residus.
 
En aquest procés de participació públic, que el Govern va establir mitjançant una llei l’octubre de 2015, s’obre la possibilitat a la població de fer aportacions de manera telemàtica prèviament a l’elaboració de l’esborrany oficial del projecte, per mitjà del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es). Per a això, es posa a l’abast de les persones interessades un document sobre els problemes que es volen solucionar amb el nou pla, la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació, els objectius i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries, que es consideren adequades.
 
En aquest cas, l’objectiu és crear un instrument de planificació per regular la prevenció i la gestió de residus perillosos i poder-ne fer més eficient el tractament, a banda de solucionar els problemes en l’obtenció de dades donada la complexitat de les responsabilitats administratives en aquesta matèria en el context balear.
 
Amb aquest nou instrument de planificació, es vol protegir la salut humana i millorar la qualitat del medi ambient establint en un únic document la política de prevenció i gestió dels residus perillosos produïts a les Illes Balears, a fi d’evitar dispersió d’informació i minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i la salut de les persones. Aquesta política seguirà la jerarquia de residus i, per tant, l’objectiu principal serà la prevenció, seguida de la gestió dels residus que no es puguin evitar.
 
També es vol adaptar, definir i aclarir les responsabilitats de cada administració implicada en la gestió dels residus perillosos i fer una planificació coordinada entre totes elles (Govern de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments), a fi de potenciar les sinergies.
 
Per altra banda, es vol establir la relació entre aquest instrument de planificació en matèria de residus perillosos i la resta d’instruments en matèria de residus de les Illes Balears.
 
A més, també té com a finalitat definir objectius específics de prevenció i gestió basats en la normativa actualment vigent en l’àmbit europeu i estatal. En la mesura del que sigui possible, els objectius fixats es determinaran tenint en compte les propostes de modificació de les directives que actualment estan en procés de tramitació al Parlament Europeu i també de l’Avantprojecte de llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears que va sortir dijous 18 de gener a exposició pública.
 
El procés de consulta finalitza el proper dia 6 de febrer.