LOGO CAIB
Contingut
25 juny 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Tribunal qualificador de les proves del Cos Auxiliar de les Oposicions CAIB 2018 decideix l’anul·lació de la prova d’informàtica del procés. NNota Informativa

Foto de noticia

El Tribunal qualificador de les proves del Cos Auxiliar de les Oposicions CAIB 2018 decideix l’anul·lació de la prova d’informàtica del procés.

L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) anunciarà la data de nova realització del segon exercici de la convocatòria.
Els membres del Tribunal qualificador de les proves del Cos Auxiliar de les Oposicions CAIB 2018 ha decidit anul·lar la totalitat de la prova informàtica celebrada el passat 26 de maig. La resolució del Tribunal es pot consultar íntegrament en aquest enllaç: 

http://oposicions.caib.es/detall-novetat.jsp?lang=ca&codnav=&codi=3513

El Tribunal ha pres aquesta decisió després de revisar un total de 173 al·legacions presentades per diferents opositors, per causa de circumstàncies succeïdes durant la celebració de la prova, a la qual s’hi van presentar 694 aspirants.

Després d’aquesta feina de revisió d’al·legacions, el Tribunal ha cregut convenient l’anul·lació de tres preguntes, que se sumen a les altres tres que ja resultaren excloses dels càlculs que van servir per a l’elaboració del llistat d’opositors que inicialment havien superat la segona prova de les oposicions pel Cos Auxiliar. Per tant, finalment han resultat considerades inhàbils un total de 6 preguntes: 2 preguntes anul·lades corresponen a la prova del torn 1 de l’examen (el 20% del qüestionari), i 4 preguntes que corresponen al torn 3 (40% del qüestionari). Cap de les preguntes de l’exercici del torn 2 han estat anul·lades. Cada exercici va constar d’un total de 10 preguntes.

La conclusió final del Tribunal qualificador, a la vista d’aquestes exclusions d’algunes de les preguntes formulades és la següent: "finalment, el Tribunal considera que els principis de mèrit i capacitat dels aspirants han quedat demostrats, però existeixen dubtes raonables en relació al principi d'igualtat. Per tant, el Tribunal decideix anul·lar el segon exercici realitzat el passat dia 26 de maig".

El director de l’EBAP, Jaime Tovar ha expressat “suport absolut i respecte” per la decisió presa pel Tribunal qualificador, que ha treballat “de manera lliure i raonada en Dret” en la conformació i expressió del seu criteri. “El tribunal ha actuat durant tot el procés amb una autonomia funcional total”, ha afirmat Tovar.  No obstant això, creu que no “és plat de gust repetir una prova per l’esforç que suposa a tots els aspirants”. Per aquest motiu el director de l’EBAP ha demanat “disculpes a totes les persones que es puguin considerar agreujades per una decisió que, en tot cas, permet una nova oportunitat per a tots els aspirants, en igualtat de condicions; una igualtat entre les persones aspirants que la resolució del Tribunal no ha considerat prou garantida en l’exercici anul·lat”.

Amb l'antelació establerta a la base 9.4 de les bases generals, l'EBAP anunciarà la data de realització d’un nou segon exercici de les proves selectives del Cos Auxiliar, al qual hi quedaran convocades totes les persones amb dret a presentar-s’hi.

Contra l'acord del Tribunal, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació.