LOGO CAIB
Contingut
31 octubre 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament. NNota Informativa

Foto de noticia

El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha lliurat avui el Projecte de llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma al president del Parlament, Baltasar Picornell en l’acte que oficialitza l’inici del tràmit de discussió del text a la cambra balear.
La consellera Catalina Cladera, acompanyada pel Director general de Pressupostos i Finançament, Joan Carrió, i per la secretària general Begoña Morey, ha fet oficial l’entrada a tràmit del Projecte de llei de pressupostos CAIB 2019 en la seu del Parlament, segons el mandat de l’Estatut d’Autonomia. Cladera ha lliurat un exemplar de tot el text legislatiu i els toms annexes continguts en una memòria digital al president del legislatiu balear, Baltasar Picornell.

El text articulat del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 puja a 5.457,75 milions d’euros. Un augment del 8,96 %, en concret 448,94 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2018.

El quart pressupost de la legislatura és, de nou, “el fruit del consens entre totes les forces que donen suport al Govern”, ha afirmat Cladera, “un pressupost que permet al GOIB disposar de més despesa social que mai” que està previst que superi els 3.000 milions d’euros, i “consolidar també l’augment de les inversions públiques.”.

L’increment del pressupost de polítiques socials des de 2015 supera el 33%, mentre que l’esforç en reactivar les inversions públiques es tradueix en un increment de 200 M€ en 3 anys, gairebé un 50%
.
“És un pressupost que combina l’esforç en enfortir els pilars de l’Estat de benestar i la inversió pública amb la gestió financera” ha dit Cladera, que ha recordat el punt d’inflexió que s’ha fet durant la legislatura en quant al deute públic. Segons les xifres anunciades avui, el deute públic de Balears caurà al 26,8% del PIB a finals de 2019, un punt i tres dècimes per sota del límit marcat del 28,1%.  

El procés d’elaboració d’aquests pressuposts per a 2019 es va iniciar després de confirmar-se que el 2017 la Comunitat Autònoma va complir per segon any consecutiu els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fet que mostra el cicle econòmic actual, assegura que el pressupost de 2019 doni continuïtat a la voluntat del Govern de les Illes Balears de millorar polítiques socials, i alhora incideix en l’impuls d’una política d’infraestructures, en l’ordenació territorial dirigit a l’equilibri mediambiental.

La necessitat d’impulsar la inversió pública es planteja com el gran repte al qual ha de respondre el pressupost de 2019, tot i que una part significativa dels plans d’infraestructures ja compta amb recursos proveïts aquests darrers anys. Respecte de les infraestructures de caràcter social, les infraestructures sanitàries i educatives, la xarxa de dependència i el pla de construcció d’habitatges socials seran eixos preferents d’actuació, en aquest darrer terme amb el decidit impuls dels fons que provenen de l’Impost del turisme sostenible. D’altra banda, seran també prioritàries les inversions en matèria de mobilitat, eficiència energètica, aigua i medi ambient, formació de capital humà, recerca i innovació, i patrimoni històric i cultural.

En matèria tributària, i per mitjà de les disposicions finals de modificació corresponents, es delimiten, es modifiquen i es reordenen algunes taxes per adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa actual de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

En l’àmbit dels imposts cedits, es creen i es modifiquen algunes deduccions autonòmiques en l’impost sobre la renda de les persones físiques. Així doncs, pel que fa a la millora de les deduccions vigents, i a fi de facilitar la mobilitat dels estudiants universitaris, la deducció autonòmica per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual s’estén també als casos en què hi hagi oferta educativa pública a l’illa de residència.

Respecte de les noves deduccions, es crea una deducció autonòmica per donacions a entitats del tercer sector social —compatible amb la deducció estatal aplicable a totes les entitats sense ànim de lucre—, i una altra per compensar les despeses que produeixen els descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació, això és, les despeses inherents a les estades en escoles infantils o en guarderies, pel que fa als nins de 0 a 3 anys d’edat, i les despeses inherents al temps de custòdia, al servei de menjador i a les activitats extraescolars dels nins de 3 a 6 anys en centres educatius.

Finalment, es redueix substancialment el tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses d’immobles, que passa d’un 8 % a un 5 %, en els casos en què el valor real de l’immoble no ultrapassi els 200.000 € i aquest immoble hagi de constituir el primer habitatge de l’adquirent. 

L’admissió a tràmit del Projecte de llei de pressuposts CAIB 2019 enceta el calendari parlamentari per al debat d’esmenes al text. A partir de dia 6, es produiran les compareixences de tots consellers del Govern, per exposar els pressuposts de cada àrea en el si de la Comissió d’Hisenda.