LOGO CAIB
29 gener 2019Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Parlament aprova la llei que permetrà al Consell Insular limitar l'accés de vehicles a Formentera NNota Informativa

Foto de noticia

El Parlament aprova la llei que permetrà al Consell Insular limitar l'accés de vehicles a Formentera

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’Illa de Formentera, una norma que permetrà regular l’accés de vehicles a Formentera i que habilita el Consell Insular per establir limitacions temporals a l’entrada i circulació de vehicles de motor.Aquesta llei respon a una demanda unànime de les institucions i entitats socials de Formentera, que es va formalitzar amb la petició del Consell formenterenc, aprovada per unanimitat en el Ple del passat 20 de desembre de 2017.

 
L’objectiu d’aquesta llei –que declara la necessitat d’adoptar mesures específiques per vetllar per la sostenibilitat ambiental i econòmica de Formentera– és oferir eines a la institució insular per solucionar els problemes de congestió de vehicles que pateix durant els mesos d’estiu. És una llei autonòmica, però deixa en mans del Consell Insular la facultat de decidir les mesures concretes que s’aplicaran.
 

 
La llei faculta el Consell Insular per adoptar, en el període temporal que consideri oportú, les mesures següents:
 
 • Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals durant els mesos que decideixi.
 • Establir un sostre de vehicles en circulació i un sistema de reserva prèvia per autoritzar-ne l’entrada a l’illa en els períodes de limitació. Hi haurà quotes específiques per als residents d’Eivissa.
 
-Pel que fa a la restricció d’entrada i circulació de vehicles de motor en un període determinat, s’hi inclouen excepcions, com els vehicles dels residents (s’hi equiparen les persones que tenen un habitatge a l’illa o que resideixen a Eivissa i treballen a Formentera i s’estableix una quota preferent per als ciutadans d’Eivissa); els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda; els vehicles de servei públic, i els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres.

 
Els vehicles que estiguin autoritzats hauran de dur un distintiu obligatori.
 
 • Respecte dels vehicles de lloguer, també se n’establirà un nombre màxim anual, dins el sostre total de vehicles, amb la possibilitat de reservar un nombre determinat de vehicles elèctrics.
 • S’ha de destacar que el Consell Insular fins i tot podrà limitar temporalment l’afluència de vehicles de motor a espais determinats amb valors naturals, patrimonials o paisatgístics, per evitar danys.


 
El text definitiu de la llei ha anat incorporant al·legacions de les entitats i en la seva tramitació parlamentaria, 22 esmenes. Les principals novetats respecte de la proposta inicial són les següents:

 
 • Sobre la consideració de residents: S’aclareix que les persones que tenguin una casa a Formentera o que, tot i viure a Eivissa, facin feina a Formentera seran considerades com a residents a l’hora de restringir l’accés als vehicles. Per tant, s’inclouen en les excepcions i podran entrar a l’illa amb el seu vehicle.
 • També s’equiparen als residents els formenterers que resideixen a fora i han de tornar a l’illa per motius familiars. Ho podran fer amb el seu vehicle.
 • Condicions per als eivissencs: Tindran condicions especials, ja que el Consell de Formentera establirà una quota específica per als residents d’Eivissa per facilitar el seu accés a Formentera.
 
Aquesta quota serà prioritària i ha de ser suficient, prenent com a base les dades històriques d’afluència. Aquesta incorporació és fruit del consens entre el Govern i els consells insulars de Formentera i d’Eivissa, i té en compte els forts lligams existents entre les dues illes.

 
 • Les companyies navilieres tenen l’obligació d’informar els clients sobre la necessitat de tenir autorització per entrar amb vehicle a Formentera. No obstant això, no estan obligades a impedir l’accés al vaixell, el seu desembarcament o la compra del bitllet en el cas de passatgers amb vehicles que no tenguin autorització per circular per Formentera.
 
Per tant, la responsabilitat de no circular amb autorització recau totalment en el titular del vehicle i no en les companyies. Aquesta modificació s’ha incorporat per tal de garantir la seguretat jurídica i evitar problemes competencials.
 
 • Règim sancionador: S’incrementa l’import de les sancions, que poden arribar a 1.000 euros en cas d’infraccions lleus (en la proposta inicial el màxim es fixava en 600 euros) i a 10.000 euros en el cas de les infraccions greus (abans era un màxim de 6.000 euros). Per altra banda, les sancions tindran un descompte del 20 % en els casos en què l’infractor reconegui la culpa, i un extra del 20 % més si paga aviat.
 


 
La llei inclou altres mesures com:
 
 • L’obligació d’instal·lar punts de recàrrega elèctrics en els aparcaments públics.
 • La promoció dels vehicles de servei i transport públic no contaminants.
 • La potenciació d’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat.
 • L’elaboració de projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.
 
 
Cal destacar que el pressupost de la Comunitat Autònoma per l’any 2019 contempla ja una partida de 350.000 € per el foment de la mobilitat sostenible a l’illa de Formentera, que es destinarà íntegrament a assolir els objectius previstos a aquesta llei.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha destacat avui en la seva intervenció al Parlament que  el fet d’incloure ja la partida pressupostària per enguany és una mostra que la Llei arriba amb voluntat de canviar les coses, d’afrontar els problemes des de ja mateix. 
Pons ha recordat durant la seva intervenció que Formentera veu multiplicada per cinc al període estival la presència de vehicles. Aquest desequilibri –ha destacat el conseller-  “afecta tant qualitat de vida de la gent de Formentera com el servei i la qualitat percebuda pels visitants”. “És, per tant, una necessitat regular aquesta situació. Posar ordre per assegurar que Formentera segueixi essent aquest tresor enmig de la Mediterrània, per garantir la sostenibilitat de l’illa però també per garantir el propi model turístic”, ha afirmat el conseller.
 
En aquesta línia, el conseller ha insistit en què aquesta reflexió sobre la sostenibilitat i la necessitat d’evitar la ruptura equilibris fa molt temps que és intensament debatuda per la societat de Formentera i que aquesta llei que avui aprova el Parlament és la culminació del procés iniciat per la pròpia societat de Formentera.