LOGO CAIB
Contingut
31 gener 2019| <9ªL> Presidenta

El Govern inverteix 28,2 milions d’euros en la rehabilitació d’espais naturals i en la gestió de residus a la comarca de Llevant NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern inverteix 28,2 milions d’euros en la rehabilitació d’espais naturals i en la gestió de residus a la comarca de Llevant

La presidenta i el conseller de Medi Ambient han visitat el punt de gestió de residus i les tasques de rehabilitació de torrents i camins que es duen a terme a Sant Llorenç
Les diferents actuacions de la Conselleria han suposat una inversió executada de set milions d’euros fins al desembre en matèria de torrents i la gestió de 850 tones de residus
 
Els efectes de les inundacions de l’octubre passat a la zona del Llevant de Mallorca provocaren danys greus al terreny i a les infraestructures viàries. Aquests desperfectes es continuen gestionant des de les direccions generals de Residus i Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal de pal·liar-ne els efectes. Avui dematí, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada per Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sebastià Sansó, director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i Mateu Puigròs, batle de Sant Llorenç des Cardassar, ha visitat un tram del torrent d’en Begura de Saumà, a la mateixa localitat de Sant Llorenç, així com un dels punts d’apilament on es gestionen els residus.
 
La presidenta ha manifestat que la Conselleria de Medi Ambient ha pressupostat 28,2 milions d’euros per a la gestió de residus i la rehabilitació dels torrents i camins. En aquest sentit, ha explicat que fins al desembre s’han executat set milions d’euros en inversions per restituir els torrents afectats per les inundacions.
 
D’altra banda, Armengol ha destacat que ja s’han separat i gestionat 850 tones de residus. També ha agraït la feina i la implicació de totes les persones que han participat en la recuperació del Llevant. De forma particular, ha manifestat el seu agraïment als tècnics i treballadors de la Conselleria de Medi Ambient que estan ajudant a retirar els residus i a restaurar les diferents infraestructures.
 
Gestió de residus
 
En concret, des de la Direcció General de Residus, inicialment es varen fer unes supervisions tècniques en feina de camp i ara s’executen les tasques de retirada i separació per tipologia dels mateixos residus. De moment, s’han invertit 53.000 € per gestionar el procés de separació i ja s’han duit a abocadors devers 800 tones de residus de construcció i demolició, i al voltant de 50 tones de residus voluminosos.
 
En aquest sentit, el conseller Vidal ha volgut remarcar que «tot i que queden per buidar els punts d’apilament, la quantitat portada als abocadors és petita». També ha indicat que «amb aquestes xifres es dona una idea de l’esforç dedicat a la separació i la gestió dels residus des del moment en què es recullen». Vidal ha dit que, amb aquestes actuacions, «s’ha prioritzat minimitzar l’arribada de residus als abocadors, així que tots els materials que s’han pogut retornar al terreny, com els vegetals o els materials d’excavació, com terres, grava prima i similars, s’han escampat per zones que havien quedat descobertes, o s’empren per reblir clots i altres efectes de les torrentades, a fi de restaurar els nivells originals».
 
Rehabilitació d’espais naturals
 
Tot seguit les autoritats han visitat un dels torrents malmesos per la torrentada, el torrent d’en Begura de Saumà, on les han acompanyat Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics, i Josep Morell, cap del Servei de Construcció de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 
Les intenses pluges del 9 d’octubre de 2018 al Llevant mallorquí varen provocar l’esberlament de murs i obres de fàbrica, l’arrossegament de vegetació i de restes d’obres a les lleres, esfondraments generalitzats, així com desperfectes considerables a les finques confrontants amb les lleres que han implicat una reducció important de la capacitat de drenatge de la xarxa de torrents, cosa que implica un risc per a les persones. També hi ha un augment dels riscs d’incendis i de contaminació de les aigües, per l’acumulació de restes vegetals i residus a les lleres i zones limítrofs.
 
La zona afectada correspon a les conques dels torrents compresos entre els torrents de Ca na Borges i Ca n’Amer, que tenen una longitud aproximada de 185 quilòmetres, dels quals s’estima que un centenar es troben afectats.
 
Un mes després de l’episodi torrencial, el 16 de novembre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va dictar una resolució per escometre les obres d’emergència per un valor de 25.598.422,10 €. Aquest pressupost es va dividir en sis lots d’obres i tres lots per a l’assistència tècnica i la coordinació ambiental de les obres. Entre novembre i desembre s’han invertit en aquestes tasques devers set milions d’euros.
 
Les actuacions consisteixen en la neteja i restauració de la capacitat de drenatge de les lleres dels torrents i zones limítrofes (inclosa la retirada i col·locació de sediments), la restauració de murs i estructures que varen quedar descalçades o en situació precària, i la retirada i separació de residus de les lleres i les zones afectades, amb el trasllat als punts d’amuntegament assenyalats. També es preveu la revegetació i recuperació de vegetació de ribera.
 
Per tal de controlar, dirigir i valorar els treballs al ritme que és necessari per minimitzar els riscs esmentats, s’han contractat serveis complementaris d’assistència tècnica. Aquests proporcionen suport tècnic, a més a més d’encarregar-se de la vigilància i el control de les obres, de l’anàlisi hidrològica i hidràulica de les seccions a cada tram de les lleres, del seguiment mediambiental, de la coordinació de seguretat i salut, i de la redacció dels documents tècnics descriptius i justificatius dels treballs que s’hagin de fer.
 
Camins
 
A més, tot i que no han estat objecte de la visita, també es duen a terme actuacions d’emergència per a la reparació, el condicionament i la millora de 31,5 km de camins de les finques públiques de la península de Llevant, a Artà. La Conselleria té prevista una inversió de 2,5 milions d’euros per a la reparació de camins i espais naturals protegits al Llevant, dels quals ja s’han executat 250.000 €.
 
Arran del greu deteriorament d’una part dels camins rurals de les muntanyes de la península de Llevant, concretament de les finques públiques d’Aubarca, s’Alqueria Vella, es Verger, sa Duaia i es Canons, a causa dels forts aiguats del passat dia 9 d’octubre de 2018, s’hi duen a terme diverses actuacions de restauració d’emergència per tal de recuperar-ne l’ús i la funcionalitat. D’aquesta manera, es pretén rehabilitar la capacitat de gestió d’aquests espais i, alhora, assegurar la seguretat dels usuaris, després dels desperfectes ocasionats aquesta tardor. L’objectiu general d’aquestes actuacions és tornar els camins a l’estat previ al deteriorament provocat per les pluges.
 
L’objectiu específic és que, amb aquesta restauració, els camins siguin transitables tant per a vehicles lleugers com per a una autobomba d’extinció d’incendis forestals, atès l’elevat risc d’incendis forestals i la recurrència històrica del foc a la zona.
 
Les obres que s’executen preveuen les actuacions i els treballs següents:
 
  • La reposició i millora del ferm dels camins per a un trànsit òptim i segur.
  • El restabliment de les estructures de drenatge transversal (passos d’aigua, canalitzacions, cavallons) i longitudinal necessàries (cunetes). 
  • L’adequació d’estructures de ferm de formigó (plaques), als trams que ho requereixin a causa de l’elevació del pendent. 
  • La rehabilitació, en trams concrets, de murs de paret seca que suporten la plataforma d’alguns camins. 
  • L’eixermada de la vegetació adjacent als camins per possibilitar les tasques de restauració.