LOGO CAIB
Contingut
26 febrer 2021Conselleria d'Educació i Formació Professional

Educació obrirà un expedient disciplinari a un professor de l’ESADIB NNota Informativa

Foto de noticia

Educació obrirà un expedient disciplinari a un professor de l’ESADIB

\Davant les queixes de dues alumnes sobre presumptes conductes inadequades

\ S’informarà a la Fiscalia d’un escrit anònim on es denuncien altres fets

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha decidit obrir un expedient disciplinari a un professor de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), després de les queixes presentades per dues alumnes del centre.

El 17 de desembre de 2020 la cap d’estudis de l’ESADIB va comunicar al Departament d’Inspecció Educativa que un professor li havia manifestat que un altre docent del centre estava assetjant una alumna i que havia sabut que s’havien produït situacions similars en cursos anteriors.

L’inspector del centre, davant aquestes informacions, va instar a la cap d’estudis a que es reunís amb l’alumna i que recollís en una acta la seva versió dels fets a més d’informar-la que, si ella ho considerava oportú, podia presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, atès la seva majoria d’edat. També es va indicar a la cap d’estudis que si observava indici d’assetjament sexual, ho posés en coneixement de les autoritats i informés a la Inspecció.

El 21 de desembre, també per indicació de la Inspecció, la cap d’estudis, en presencia del director del centre, va mantenir una reunió amb el professor per recollir la seva versió dels fets i requerir-li que deixés d’enviar missatges a l’alumna de manera immediata. Es va acordar fer un seguiment del cas i informar de si el professor tornava a contactar amb l’alumna. Tot això també consta en acta.

Ahir, 25 de febrer de 2021, la cap d’estudis informa que el dia anterior s’havia reunit amb tres alumnes, entre les quals hi havia l’alumna esmentada en els paràgrafs anteriors. Les alumnes mostren una gran incomoditat per presumptes conductes i comentaris del professor. Aquestes manifestacions es recullen en un acta.

Atesos els fets esmentats, la Inspecció ha apreciat indicis sobre els quals es considera que cal major indagació d’una possible responsabilitat disciplinària per part del professor i ha posat els presumptes fets en coneixement de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) proposant la incoació d’expedient disciplinari al professor per tal de determinar-ne la responsabilitat en la presumpta comissió de falta greu cap a l’alumnat. L’inspector també es proposa, com a mesura provisional, que el professor no realitzi cap tutoria individual amb cap alumna si no és en presència d’un tercer, fins que s’esclareixin els fets.

Finalment, ahir 25 de febrer, la cap d’estudis rep un comunicat on es relaten un seguit d’acusacions, que no van acompanyades d’evidències i es fan de manera anònima, però que si es demostrés que són certes podrien ser constitutives de falta disciplinària greu o molt greu, i fins i tot de delicte. Aquestes acusacions es refereixen a cursos anteriors.  Per això, la Inspecció proposa que davant la gravetat de les acusacions del comunicat anònim esmentat i malgrat no s’han aportat proves, se n’informi a la Fiscalia.