LOGO CAIB
Contingut
7 novembre 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Educació disposarà d’un pressupost de 1.000 milions d’euros per al 2019, 65 més que l’any passat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació disposarà d’un pressupost de 1.000 milions d’euros per al 2019, 65 més que l’any passat

 
\ El pressupost s’incrementa un 6,9 % en relació amb l’anterior, 64,67 milions més
 
\ En quatre anys el pressupost destinat a educació s’ha incrementat en 224,46 milions
 
\ Increment del 38 % per a Innovació, destinat en bona part a millores a l’educació de 0-3 anys
 
\ Es destinen 35 milions a infraestructures educatives, un 35 % més que el 2018
 

 
La Conselleria d’Educació i Universitat disposarà per a l’exercici del 2019 d’un pressupost de 1.000,11 milions d’euros (1.000.000.110 €). Aquesta xifra representa un increment del 6,9 % en relació amb el pressupost del 2018, que va ser de 935,44 milions d’euros, fet que suposa 64,67 milions més. Les partides destinades a educació dels quatre darrers exercicis (2016, 2017, 2018 i 2019) sumen un total de 224,46 milions més que la del 2015, la qual cosa suposa un 22 % d’increment.
 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pressupost educació 775,65 817,21 882,58 935,44 1.000,11
 
Aquest increment respon a la voluntat del Govern de les Illes Balears de continuar apostant per les polítiques socials (salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge), que suposen gairebé el 70 % de la despesa no financera de tot el pressupost del 2019.
 
Més professors, 1.080 places d’oposicions i consolidació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
 
El pressupost del 2019 de la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una despesa de personal docent públic de 573 milions d’euros, 40 més que l’any passat. Cal tenir en compte que el curs 2019-2020 es preveu un increment de més de 350 professors, que s’afegeixen als 1.150 que s’han incorporat des de l’inici de la legislatura. Això suposarà que des del principi de la legislatura i fins al mes de setembre de 2019, quan comença el curs 2019-2020, s’hauran incorporat al sistema educatiu públic més de 1.500 professors nous, la qual cosa suposa que el sistema educatiu de les Illes Balears comptarà amb el nombre de professors més elevat de la seva història.
 
Des de la Direcció General de Personal Docent es preveu continuar amb el procés d’implantació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, amb una inversió total de d’1.500.000 euros. Aquesta quantitat inclou la despesa prevista per a personal, vigilància de la salut i espais.
 
El pressupost de la concertada augmenta en 7 milions d’euros en relació amb el pressupost de l’any passat. Aquest increment recull, a més d’altres conceptes, els compromisos assumits en l’Acord signat amb els representants d’aquests ensenyaments el 2016 i suposa una inversió total per al 2019de 196.000.000 d’euros, incloent-hi tant la nòmina com les despeses de funcionament.
 
La convocatòria d’oposicions del 2019 és de 1.080 places. La previsió per fer front a la gestió d’aquestes oposicions és d’1.524.947 euros.
 
El pressupost del 2019 preveu la continuïtat del procés d’incorporació d’auxiliars administratius per als centres educatius de primària. En aquest sentit, està previst que s’incorporin 30 auxiliars administratius més el curs 2019-2020, que, afegits als 30 de l’actual curs 2018-2019, fa que s’arribi als 60.
 
Mesures d’equitat per a l’educació de 0-3 anys
 
El pressupost del 2019 per a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa creix un 38,41 %, fins a arribar a 16.456.547 euros. Aquest increment es deu en bona part a les inversions destinades a donar compliment a les mesures d’equitat proposades per la Comissió de 0-3 Anys, que inclouen: 3.500.000 euros (900.000 euros més) per a les ajudes de menjador, en previsió d’incloure dins la convocatòria les escoletes de 0-3 anys; 4.500.000 euros (2.400.000 euros més) per a ajudes a les escoletes i a l’escolarització, i la dotació de 18 docents més per als equips d’atenció primerenca (EAP) per al curs 2019-2020. La incorporació d’aquests docents suposarà una inversió de 270.000 euros el darrer quadrimestre del 2019, fins a arribar a un total de 810.000 euros durant tot el curs 2019-2020.
 
Aquest curs es continua amb el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) i per això s’hi destinen 1.400.000 euros, gairebé el doble que el curs passat (738.587 euros), que permetran fer fins a 475 grups el curs 2018-2019.
 
Hi ha un increment de 260.000 euros per cobrir l’augment del nombre d’educadors socials: 18 instituts compten amb aquests professionals el curs 2018-2019 i es preveu un possible increment per al curs 2019-2020.
 
A més, el pressupost preveu incorporar 11 auxiliars tècnics educatius (ATE) el 2019.
 
Quant a la millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres educatius, s’ha previst una inversió d’1.500.000 euros per a la compra d’aules digitals i ordinadors. A més, també s’ha incrementat fins als 500.000 euros la quantitat per a la convocatòria del Programa de Dispositius Digitals. D’altra banda, es preveu una partida per millorar el suport tècnic als centres educatius de 685.000 euros (385.000 euros per a l’encàrrec de gestió a la Fundació BIT i 300.000 euros per contractar una empresa externa per al suport tècnic in situ als centres educatius).
 
En l’apartat d’ajudes socioeconòmiques es preveu el reforç de les ajudes de menjador amb un increment de 900.000 euros, fins a arribar a 3.500.000 euros, i la consolidació d’una partida específica del fons escolar d’emergència social als centres educatius, amb un import de 350.000 euros.
 
D’altra banda, es consoliden les ajudes als fons de reutilització de llibres de text mantenint la quantitat d’1.500.000 euros del curs passat.
 
El pressupost del 2019 inclou una millora de les ajudes per al transport dels alumnes dels centres concertats d’educació especial amb un increment de 50.000 euros, fins a arribar als 350.000.
 
Es consolida el pressupost d’ajudes a les associacions de pares i mares amb una partida de 300.000 euros.
 
El pressupost de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) s’incrementa un 56 % amb l’objectiu de millorar la formació.
 
35 milions per a l’IBISEC per millorar les infraestructures educatives ­­
 
En el capítol de les infraestructures, l’increment més significatiu es dona en l’apartat d’inversions reals de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), destinades a la reforma dels centres educatius i a la construcció de nous centres, ja que es passa de 26.200.000 euros el 2018 a 35.626.749 euros, la qual cosa suposa un increment de més de 9 milions (35 %).
 
Dins les principals línies d’actuació pel que fa a infraestructures estan previstes les ampliacions dels centres IES Marc Ferrer (Formentera), CEIP Sant Carles (Santa Eulària), CEIP Nova Cabana (Marratxí), CEIP Ses Salines (ses Salines), CEIP Llevant (Inca), IES Isidor Macabich (Eivissa), CEIP Simó Ballester (Manacor), CEIP Blai Bonet (Santanyí), CEIP Escola Nova (Porreres), CEIP Punta de n’Amer (Sant Llorenç), CEIP Ses Cases Noves (Marratxí), CEIP Ses Comes (Porto Cristo), CEIP Sant Miquel (Sant Llorenç) i CEIP Montaura (Mancor de la Vall). A més, s’iniciarà la construcció del CEIP de Sant Ferran (Formentera), el CEIP Palma B (Palma), el CEIP de Caimari (Selva), el CEIP de Can Picafort (Santa Margalida), el CEIP d’Alcúdia, el CEIP de Campos, el CEIP de ses Planes (Sant Josep de sa Talaia), el CEIP de Santa Eulària, el CEIP des Mercadal i el nou CEPA de Calvià. El pressupost recull la despesa corresponent a la reforma i l’adequació del CIFP de Ciutadella, i les obres de reforma del Quarter de Santiago per acollir el CEPA de Maó i l’inici de les obres de reforma de la Sala Augusta de Maó, a fi que es converteixi en la seu del nou Conservatori de Menorca a Maó, així com les obres necessàries per acollir el nou Museu de l’Educació a Inca.
 
A més, també es preveuen nombroses intervencions de reforma i d’eliminació d’instal·lacions de fibrociment i de barreres arquitectòniques per valor de més de 2 milions d’euros.
 
D’altra banda, el pressupost per al 2019 preveu un increment de fins a 921.410 euros en la partida destinada a mobiliari per atendre les necessitats derivades de la posada en funcionament de nous centres i de les ampliacions previstes.
 
El pressupost del 2019 inclou les dotacions per al professorat i per a l’adequació de les instal·lacions per posar en marxa els estudis elementals de dansa al Conservatori d’Eivissa i Formentera, així com una partida de 90.000 euros d’ajudes per a les escoles de música de titularitat municipal.
 
Millora l’oferta d’FP i es consolida el programa de formació del professorat
 
El pressupost del 2019 preveu un increment de la inversió per a l’equipament dels centres de formació professional fins a arribar als 2.020.000 euros i es manté la dotació de les despeses de funcionament dels cicles formatius, de 2 milions d’euros.
 
Per al curs 2018-2019 es preveu que s’incorporin 40 professors més d’FP tant per augmentar el nombre de grups, especialment de noves implantacions, com per a desdoblaments en activitats de taller i laboratori.
 
Es consolida la inversió en promoció de l’FP, la formació tècnica del seu professorat i els convenis necessaris per a determinats cicles i l’educació de persones adultes.
 
Augmenta la partida destinada al Pla Quadriennal de Formació del Professorat, fins a 400.000 euros (80 mil euros més) per a la formació en centres, i augmenta la dotació d’assessors per als CEP el curs 2019-2020.
 
S’incrementa fins als 185.000 euros (50.000 més) el pressupost de normalització lingüística per la demanda de dinamitzadors lingüístics i la bona acollida dels intercanvis en català.
 
Augmenta el pressupost per al foment de les llengües estrangeres. El curs 2018-2019 s’han iniciat els intercanvis per al foment de la segona llengua estrangera, amb una dotació de 100.000 euros, i augmenten els ajuts per participar en els programes d’immersió lingüística en anglès a l’estiu amb 50.000 euros més (en total, 300.000 euros). El pressupost del 2019 manté la dotació necessària per a 300 auxiliars de conversa.
 
L’aportació econòmica a la UIB augmenta un 10,1 %
 
Properament, la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears signaran un conveni amb el propòsit d’establir, de forma pluriennal, el model de finançament de la Universitat de les Illes Balears durant el període 2019-2021, el qual defineix com s’han de dur a terme les aportacions del Govern de les Illes Balears en concepte de transferències nominatives de despeses corrents de personal i d’inversions, així com en concepte de finançament per resultats o objectius estratègics.
 
En aquesta línia, l’aportació global a la UIB per al 2019 és de 75.161.446,50 euros. Això suposa un augment de 6.895.048,10 euros, un 10,1 % d’increment, respecte de l’any 2018. D’aquest total, 64.024.301 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal, una quantitat que suposa un augment del 14,17 % respecte de l’any 2018.
 
Així mateix, del total, 2.100.000 euros, que suposen un increment del 10,53 %, es destinaran a transferències d’inversions per al manteniment de les infraestructures del campus.
 
S’ha augmentat un 9,14 % la dotació per a complements retributius per al personal docent i investigador. L’any 2019 els professors interins, tant funcionaris com laborals, podran gaudir dels tres complements.
 
A més, es manté els compromís pluriennal de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses, amb un total de 406.907 euros, que suposa un augment del 21,27 % respecte al 2018, i també està prevista una partida de 29.628 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme. Així mateix, la transferència d’1.904.420 euros de l’any 2019 corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina suposa un augment del 31,99 % respecte al 2018. Finalment, i pel fet que ha finalitzat la vigència dels convenis d’implantació, s’afegeixen a l’import de la nominativa els costos de la implantació de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses i del grau de Turisme a Menorca.
 
A més de l’aportació de 75 milions d’euros, s’ha d’afegir la incorporació d’una partida addicional de 144.000 euros per a la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). També s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un total de 2.283.573 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari.
 
Finalment, a més de les quantitats esmentades, un total de 300.000 euros es destinaran al finançament addicional per l’assoliment d’objectius o resultats docents, de recerca, de transferència del coneixement i de gestió per part de la UIB, prèviament acordats en el conveni de finançament esmentat.
 
Consolidació dels ensenyaments artístics superiors
 
El pressupost destinat a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), entitat que gestiona el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, inclou un total de 3.476.204 euros, que suposen un augment del 17,9 % respecte de l’any 2018, destinats a continuar potenciant les figures del professor convidat i de l’associat com a pols d’atracció d’alumnes i necessaris per desenvolupar amb qualitat les tasques acadèmiques dels centres.
 
Finalment, s’inclou una nova partida de 30.000 euros per a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, la qual permetrà crear un fab lab per poder disposar d’un laboratori de fabricació, d’acord amb les tecnologies del segle XXI.