LOGO CAIB
Contingut
14 març 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Dilluns 16 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa pels serveis de tractament de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Palma recaptats per l’Agència Tributària de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

Dilluns 16 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa pels serveis de tractament de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Palma recaptats per l’Agència Tributària de les Illes Balears

A partir d’aquest dilluns dia 16 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis de tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020 la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

El període de pagament voluntari finalitza el 18 de maig. El nombre total de contribuents, pel que fa a l’IVTM, és de 195.182 persones i l’import dels rebuts de pagament periòdic anual que es posen al cobrament és de 22,9 milions d’euros, que corresponen a 288.426 rebuts. I, respecte a la TRSU, el nombre total de contribuents és de 132.343, i l’import és de 31,3 milions d’euros que corresponen a un total de 190.801 rebuts.

D’altra banda, 67.108 contribuents han domiciliat el pagament dels rebuts l’IVTM i 83.018 contribuents ho han fet de la TRSU, en aquest cas, els rebuts domiciliats, seran remesos a les respectives entitats bancàries perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del dia 30 d’abril.

L’ATIB recorda als contribuents que, per raons d’eficàcia, agilitat i seguretat, no es remeten avisos de pagament en paper. D’aquesta manera, la forma general per consultar, obtenir i/o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual en el portal de l’ATIB (www.atib.es), introduint el DNI/NIF i el codi de contribuent que s’ha anant enviant als contribuents, o la contrasenya triada pel contribuent en el moment d’accedir per primera vegada al Carter Virtual. Així mateix, si es disposa certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve, també es pot accedir mitjançant la Carpeta fiscal del portal de l’ATIB.

En cas de no utilitzar el portal de l’ATIB, es posen a disposició dels contribuents 26 oficines de recaptació de l’ATIB en les quals també es pot fer el pagament dels tributs (sense necessitat d’anar a una oficina bancària), amb qualsevol targeta bancària, amb independència de l’entitat emissora de la mateixa.

Al portal de l'ATIB es poden consultar els horaris i la situació de les oficines. Per evitar cues es recomana sol·licitar cita prèvia, ja sigui per internet al portal de l’ATIB o per telèfon (971 678 404). En el cas que no es tingui cita prèvia, l’atenció es farà atenent a la disponibilitat de l’oficina, tenint preferència les persones amb cita prèvia. Així mateix, per evitar desplaçaments, al portal de l'ATIB es posa a disposició de les persones interessades el servei de consultes i suggeriments per poder traslladar qualsevol dubte o qüestió en relació al pagament dels tributs.

Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament corresponent, respecte als contribuents que no hagin fet el pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.