LOGO CAIB
Contingut
22 març 2018| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Comunicat sobre les dades publicades per l’Observatori de la Dependència NNota Informativa

Foto de noticia

Comunicat sobre les dades publicades per l’Observatori de la Dependència

Arrel de la publicació del XVIII Dictamen de l’Observatori de la Dependència, informe anual elaborat per l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació lamenta que aquest informe reprodueixi una visió centralista i uniforme de les realitats territorials existents a l’Estat espanyol, sense tenir en compte les especificitats de la nostra comunitat amb relació al desplegament de la Llei de dependència.
 
El dictamen empra unes puntuacions de valor subjectiu, establertes per la mateixa associació, un fet que no reprovam i que, en tot cas, és un espai per a la consideració dels tècnics en la matèria. Ara bé, des de la Conselleria es considera que no és correcte emprar dades parcials i tractar de manera errònia la realitat de les Illes Balears. Aquesta associació només computa l’aportació del Govern i no la que fan els consells insulars.
 
El 2 d’agost de 2017 es va trametre un missatge de correu electrònic al president d’aquesta associació en què s’explicava que, a les Illes Balears, segons l’Estatut d’autonomia, els consells insulars tenen una consideració distinta de la de les diputacions i gestionen la majoria de recursos de dependència amb pressupost propi. Per això, a l’hora de tenir en compte la despesa efectuada en dependència, s’haurien de sumar els certificats de despesa dels consells insulars als de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
 
A aquesta explicació s’adjuntà el certificat tramès a l’IMSERSO i signat pels interventors dels consells insulars, perquè el reflectissin en els informes i en les estadístiques. Malauradament, només varen tenir en compte la despesa del Govern de les Illes Balears i no la de tota la comunitat autònoma. Per aquesta negativa a reconèixer l’aportació dels consells insulars, enguany es decidí no aportar la informació relativa als certificats de despesa. I això ha fet, d’una banda, que les dades publicades sobre la despesa a les Illes Balears surtin més baixes del que en realitat són i, de l’altra, que en l’informe se’ns resti puntuació per manca de transparència.
 
Si l’informe recollís la despesa pública total de la comunitat (Govern i consells) i no ens restàs els punts per no haver tramès els certificats, incrementaríem en punts la valoració total.
 
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació confia que en els propers informes i dictàmens que elabori aquesta associació s’incloguin totes les dades relatives a la despesa pública en dependència, també les aportacions dels consells insulars.