LOGO CAIB
Contingut
10 març 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

Afers Socials i Esports envia recomanacions a les tres residències que gestiona a Eivissa i a la de Son Güells de Palma davant el Coronavirus COVID-19 NNota Informativa

Foto de noticia

Afers Socials i Esports envia recomanacions a les tres residències que gestiona a Eivissa i a la de Son Güells de Palma davant el Coronavirus COVID-19

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, seguint les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i davant l’augment de casos de persones infectades amb el virus SARS-CoV-2 que han desenvolupat la malaltia del COVID-19 ha enviat un seguit de recomanacions a les tres residències que gestiona a Eivissa i a la de Son Güells de Palma. Val a dir que aquestes residències les gestiona la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i són les úniques que no tenen les competències transferides als distints Consells Insulars.

El Pla Operatiu de Contingències que s’ha elaborat podria arribar a aplicar-se a les residències que gestiona, degut a que la població a la que atenen estan dins el principal grup de risc i, la seva condició de persones en situació de dependència i/o discapacitat, els fa especialment fràgils.

L’objectiu del Pla es preveure quines accions o mesures concretes s’hauran de prendre des de les residències, en cas de que es vegin afectades d’aquest contagi, tant pels seus residents, com pels usuaris.

Les recomanacions sanitàries sobre el maneig de les persones afectades i tota aquella informació d’utilitat pública, està disponible a la pàgina web del Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

i la pàgina web de la Conselleria de Salut i Consum:

http://coronavirus.caib.es/

La direcció general de salut pública ha posat a disposició de les institució el  següent telèfon: 900101863.

S’inclou el document: Recomenacions a residències de majors i centres sociosanitaris per el COVID-19