LOGO CAIB
Contingut
10 març 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

2.993 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 351 places corresponents a la convocatòria de la categoria de zeladors NNota Informativa

Foto de noticia

2.993 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 351 places corresponents a la convocatòria de la categoria de zeladors

S’ha previst un dispositiu de 192 persones a Mallorca, Menorca i Eivissa perquè les proves es desenvolupin correctament
La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continua avui, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 351 places vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.
 
Categories Aspirants Places
 Zelador/ zeladora 2.993 351

Amb aquesta convocatòria la conselleria de Salut contínua complint amb el compromís del Govern de crear llocs de feina estables a la Funció Pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària publica. 

A partir de les 10.00 hores d’avui dematí han començat les proves, en un torn únic; que han tengut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a Mallorca, a l’IES Cap de Llevant (Maó), a Menorca, i a l’IES Santa Maria, a Eivissa. En total s’hi han presentat 2.993 aspirants, 2.437 a Mallorca, 313 a Menorca i 243 a Eivissa.

A Mallorca, per fer les proves han participat 3 representants del tribunal i 136 col·laboradors. A Menorca, hi ha participat 1 representant del tribunal i 32 col·laboradors. Per altra banda, a Eivissa hi ha acudit 1 representant del tribunal i 24 col·laboradors.
 
Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.
 
Aquest és el calendari previst per enguany:
 
Categoria Places Data previstes
Auxiliar d’infermeria 559 Juny
Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques 12 Febrer-març
Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica 14 Febrer-març
Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu 16 Febrer-març
Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia 29 Febrer -març
Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica 12 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu 20 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de medicina intensiva 15 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de nefrologia 11 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de pneumologia 12 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de psiquiatria 25 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic 28 Febrer -març
Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica 28 Febrer -març
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 450 7 d’abril
Infermer/infermera 1.268 12 de maig
 
En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017.
 
Categoria Places Data prevista
Grup administratiu de la funció administrativa 45 27 d’abril
 
El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.
 
És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.
 
En la legislatura anterior no es varen reservar les places de reposició dels anys 2012, 2013 i 2014. A més, es varen deixar de convocar els exàmens que ja estaven prevists per a l’any 2012. Aquelles mesures varen fomentar l’eventualitat laboral i varen debilitar la xarxa sanitària pública.