LOGO CAIB
Contingut
24 octubre 2018| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

La recaptació de l'impost de turisme sostenible de 2018 finançarà 48 projectes nous NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La recaptació de l'impost de turisme sostenible de 2018 finançarà 48 projectes nous

El 42% del pressupost del Pla Anual 2018, d'un total de 110,5 milions d'euros, es destina a paisatge i medi ambient

La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat 48 projectes nous per ser finançats amb 68.840.016,83 euros provinents de la recaptació de l’Impost del Turisme Sostenible de l'any 2018. A més, 41.701.778,30 euros corresponen al finançament de 33 projectes amb caràcter pluriennal d’anteriors convocatòries. Per tant, els recursos econòmics totals del Fons de l’Impost de Turisme Sostenible 2018 són de 110.541.794,63 euros.

La presidenta de la Comissió i vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha destacat que “els projectes responen als paràmetres de sostenibilitat que ens marca la Comunitat Europea: sostenibilitat ambiental (protecció del patrimoni natural, cura del sector primari o millora del cicle de l’aigua), sostenibilitat social (resposta a un dels problemes greus de la nostra comunitat: l’accés a l’habitatge); sostenibilitat econòmica (diversificació econòmica a través de la innovació, formació i desestacionalització turística), i sostenibilitat cultural (conservació del patrimoni)”.

Així mateix, la vicepresidenta ha valorat molt positivament el repartiment que s’ha fet de la recaptació total de l’impost de turisme sostenible: “Entre 2016 i 2018 s’han recaptat 200 milions d’euros. La meitat són per a projectes mediambientals; un 16% és per a conservació del patrimoni cultural i un 17% per a la diversificació econòmica”, mentre que la resta és per a diversos objectius. “Són projectes molt diversos que donen resposta a diferents necessitats molt importants”, ha explicat Busquets.

La distribució per objectius dels projectes del Pla Anual 2018 és la següent:
 
Objectiu del projecte %
A. Habitatge         24%
B. Paisatge i medi ambient 42%
C. Patrimoni cultural 8%
D. Diversificació model econòmic i turístic 20%
Formació 5%
Diversos objectius 1%

Distribució per objectius dels 48 projectes nous

Pel que fa als projectes aprovats avui, el plenari de la Comissió proposa finançar a càrrec del Fons de l’Impuls del Turisme Sostenible 48 projectes nous per import de 68,84 milions d’euros. Per objectius prioritaris, els projectes es distribueixen de la següent manera:

A) 9 projectes es corresponen a l'objectiu prioritari primer “Inversió per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica”, amb un import conjunt de 26,2 milions d’euros (un 38% del finançament dedicat a projectes nous).
B) 17 projectes per valor de 22,3 milions d’euros es correspondrien amb projectes emmarcats dins l'objectiu prioritari segon “Paisatge, conservació i divulgació d’espais de rellevància ambiental”. Aquests suposen un 33% del finançament per a projectes nous.
C) Al tercer objectiu prioritari del Pla 2018 “Rehabilitació, adquisició o manteniment de patrimoni cultural” li corresponen 7 projectes amb un import de 5,9 milions d’euros (un 9% dels fons dedicats a noves propostes).
D) 11 projectes per un valor de 12 milions d’euros corresponen al quart objectiu prioritari, és a dir, “Diversificació del model econòmic mitjançant projectes de formació del capital humà, d’R+D+i, transició energètica i diversificació del producte turístic sostenible per fomentar la competitivitat i allargar la temporada turística”. Suposen un 18% dels fons de 2018 per a noves propostes.
A més, hi ha dos projectes que compleixen amb els requisits C i D; són la rehabilitació i l’adequació del casat de Binicodrell a Menorca (1,19 milions d’euros) i l’adquisició i restauració de la Torre des Verger (250.000 euros). El projecte de Recuperació de l'olivar de la finca de Raixa està emmarcat dins tres dels objectius prioritaris (B-C-D), i compta amb un import de 250.000 euros.

Finalment, s’adjudiquen 550.000 euros al projecte d’Extracció de xarxes perdudes a llocs emblemàtics, que no s’emmarca dins cap objectiu prioritari del Pla Anual 2018, sinó que correspon a l’objectiu a) de l’article 19.3 de la Llei 2/2016, LIET (Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí).

Distribució per illes dels 48 projectes nous

Entre els 48 projectes nous, n’hi ha 14 que preveuen inversions a les diferents illes, per un import total de 21,6 milions d’euros (13,29 milions d’euros per a Mallorca, 3,92 milions d’euros per a Menorca, 3,13 milions d’euros per a Eivissa i 1,03 € per a Formentera).

Si sumam els imports dels projectes propis i dels projectes per a diverses illes, la inversió per illes destinada a projectes nous és la següent:
- Mallorca: inversió de 49,13 milions d’euros (23 projectes propis). Un dels projectes amb més finançament de l’illa és la millora de l’enllumenat de la primera línea de la Platja de Palma (2,5 milions d’euros).
- Menorca: inversió de 9,21 milions d’euros (6 projectes propis, entre ells, la conversió de les pedreres de Sa Raval Vella d’Es Castell per 748.022 euros).
- Eivissa: inversió de 8,81 milions d’euros (4 projectes propis). Un dels projectes és la nova EDAR de Cala Portinatx a Sant Joan de Labritja (2,1 milions d’euros).
- Formentera: inversió de 1,68 milions d’euros (1 projecte propi: Regulació de fondejos a s’Estany des Peix, per 652.154 €).
 
Illa Import % proposta
Mallorca 49.132.045,60 € 71,37%
Menorca 9.211.722,61 € 13.38%
Eivissa 8.812.161,31 € 12,80%
Formentera 1.684.087,31 € 2.45%
Total 68.840.016,83 € 100%

La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible és l’òrgan encarregat d’avaluar i seleccionar els projectes susceptibles de rebre finançament a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible. Està integrada per representants del Govern, dels consells insulars, de la FELIB, dels agents socials i econòmics, de la UIB, del Consell Agrari Interinsular i d’entitats socials, culturals i mediambientals. Els projectes a finançar amb la recaptació de 2018 s’han aprovat per una ampla majoria dels membres de la Comissió, amb només 2 vots en contra i 2 abstencions.

La decisió s’elevarà al proper Consell de Govern perquè sigui ratificada. Cal recordar que a la convocatòria de 2018 s’han presentat un total de 119 projectes, per valor de 219,91 milions d’euros, dels quals s’han sol·licitat amb càrrec al fons 168,61 milions. Dels projectes presentats, se n’han valorat 97, ja que n’hi havia 22 que no complien els requisits mínims de la convocatòria.