LOGO CAIB
Contingut
5 agost 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència presenta l'Informe anual de les Illes Balears 2019 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència presenta l'Informe anual de les Illes Balears 2019

\ La memòria destaca que més del 22% dels menors balears estan en risc de pobresa

El director de l'OBIA, Serafín Carballo, ha presentat al president del Parlament, Vicenç Thomàs, la memòria anual 2019, on destaca que entre el 22% i el 25% dels menors de les Illes Balears estan en risc de pobresa.

L'informe fa referència als diferents instruments creats per afrontar aquesta dolorosa realitat i són molts, però malauradament semblen insuficients, malgrat que suposen encomiables esforços per part de les administracions per reduir la taxa de pobresa infantil i situar-la en la mitjana europea.

Al fil del punt anterior, la memòria incideix en la necessitat que les corporacions locals, de manera individual o mancomunada, revisin els equipaments d'habitatges d'emergència i altres solucions d'habitatge i es proposen solucions de cooperació amb altres administracions.

Aquest alt índex de pobresa infantil requereix que la Part Forana de Mallorca i les altres illes es dotin de serveis d'acollida de famílies per garantir el dret fonamental d'afavorir la vinculació i de prevenir la separació dels menors dels seus progenitors, ja que actualment no disposen d'aquests serveis.

Així mateix l'informe de l'OBIA posa en relleu que hi ha una majoria de municipis de les Illes Balears que no disposen de plans d'infància, tal com preveu la legislació autonòmica d'infància (així com tampoc no en tenen alguns consells insulars ni el Govern de les Illes Balears).

A l'àrea educativa es fa referència al fet que encara hi ha un nombre significatiu d'infants de 0 a 3 anys que no tenen una plaça als centres públics d'educació infantil encara que els privats són inassumibles econòmicament per moltes famílies.

Per altra part, la memòria destaca la gran sensibilitat i l'esforç de formació del món professional de la nostra comunitat autònoma en relació a situacions de violència i patiment de la infància i l'adolescència, com assenyala l'elevada taxa de notificacions de situacions de maltractament, negligència i abús sexual. Això explica que les Illes Balears encapçalin les notificacions al RUMI, el Registre Unificat de Maltractament Infantil a l'Estat espanyol l'any 2019. El fet que la nostra comunitat presenti elevades taxes de denúncies per violència de gènere durant els darreres anys fa que un nombre significatiu de menors pateixin les seqüeles de la violència familiar o de gènere.

En l'àmbit educatiu l'OBIA constata que les Balears continuen liderant a escala estatal els indicadors de dificultats d'integració i d'adaptació escolar, d'abandonament i de nombre d'alumnes sense títol al final de l'escolarització obligatòria.

Hi ha altres indicadors preocupants, com el gran nombre d'expulsions d'alumnes dels centres. La lectura que es fa des de l'OBIA és que les expulsions suposen un fracàs del sistema perquè el que s'hauria de fer és explorar altres solucions en col·laboració amb els recursos comunitaris que ajudin a canalitzar la inserció escolar d'alumnes amb més difícil encaix.

No obstant això, també es reflecteix l'esforç dels centres educatius per implementar els diferents programes i projectes de prevenció, fet que s'ha traduït en una disminució significativa del nombre de conflictes de convivència als centres, i s'esmenten algunes de les iniciatives que contribueixen a millorar l'educació, la convivència i la innovació.

Una altra dada positiva a l'àmbit educatiu és l'increment d'alumnes que obtenen el títol d'educació secundària i la reducció significativa de les repeticions a l'etapa de l'ESO entre el 2013 i 2019, se n'ha produït una reducció molt significativa a tots els nivells, que oscil·la entre el 20% en el tercer nivell i el 43% a primer d'ESO.

L'informe exposa també dades positives a quant al sistema de protecció perquè continua baixant el nombre de menors d'aquest sistemes. Un altre fet que cal destacar com a positiu ha estat la disminució de tuteles ex lege, ja que les Balears han passat d'encapçalar la llista a ser la sisena comunitat autònoma.

La memòria recull algunes observacions sobre l'estat actual a les Illes Balears d'alguns dels drets de la infància i l'adolescència prevists en la Convenció sobre els Drets de l'Infant, a partir de les queixes, els greuges i les preocupacions que s'han traslladat a l'Oficina, així com de les nostres observacions al voltant dels següents temes:

1. Serveis socials municipals
1.1 Manca de plans municipals d'infància
1.2 Habitatge
1.3 Servei d'acolliment de famílies
2. Educació
2.1 Escolarització de menors nascuts de part múltiple
2.2 Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
2.3 Protocol d'assetjament escolar
2.4 Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere
2.5 Pas de primària a secundària
2.6 Alumnes repetidors
2.7 Educació inclusiva
3. Salut
3.1 Manca de pediatres
3.2 Pacients pediàtrics
3. Addiccions:
3.1 Tabac
3.2 Jocs i apostes
4. Sistema de protecció
4.1 Acolliment residencial
4.2 Suport als acolliments familiars
4.3 Atenció continuada
4.4 Adaptació dels serveis a les necessitats de les persones i no a les dels professionals
4.5 Millora dels espais d'atenció a menors i famílies dels serveis de protecció
4.6 Posada en marxa del centre per a trastorns del comportament dins del sistema de protecció d'acord amb la Llei orgànica 8/2015
5. Maltractament infantil
5.1 Adopció d'un únic sistema de notificació dels maltractaments (RUMI) i obligatorietat d'usar-lo a tots els professionals siguin de l'àmbit que siguin
5.2 Protocol marc interdisciplinari en casos de maltractament infantil
6. Menors estrangers no acompanyats
7. Menors infractors inimputables

8. Manca d'atenció de menors amb problemes d'autoregulació i comportament que desborden la capacitat de contenció de les seves famílies
9. Centres de dia vinculats a la tasca socioeducativa
10. Justícia

10.1 Proves preconstituidas, anticipades i sales amigables
10.2 Equips forenses psicosocials a tots els partits judicials
10.3 Priorització dels casos d'abusos sexuals contra menors en el sistema judicial i incorporació de psicòlegs en l'avaluació forense en els jutjats de guàrdia
10.4 La figura del coordinador de criança
11. Dret a una atenció adequada en el cas de menors infractors
12. Dret a l'esbarjo, al joc i a activitats recreatives
13. Tractament de les notícies relacionades amb menors als mitjans de comunicació 

Documents adjunts: