LOGO CAIB
Contingut
21 juny 2021Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA LA DESPESA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA MOVES III DE SUPORT A LA MOBILITAT ELÈCTRICA CConsell de Govern

Foto de noticia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA LA DESPESA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA MOVES III DE SUPORT A LA MOBILITAT ELÈCTRICA

\ L’import dels ajuts a la comunitat autònoma de les Illes Balears és de 9.875.856 €

\ La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic és l’òrgan competent per instruir la concessió

Avui el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha aprovat la convocatòria pública de subvencions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu i pel qual s’estableix un import d’ajuts a la comunitat autònoma de les Illes Balears de 9.875.856 €.

En aquest sentit, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a actuacions lligades a la mobilitat elèctrica corresponents al programa d’incentius 1, enfocats a l’adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible, i al programa d’incentius 2, per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (programa MOVES III).     

En aquest nou pla només hi ha ajuts a l’adquisició de vehicles i punts de recàrrega i s’augmenta el límit de vehicles per a empreses —de 30 a 50 per any. Així mateix, el Govern podrà limitar la quantia de subvenció total a vehicles sense desballestar i s’augmenten els ajuts un 10 % per a persones amb mobilitat reduïda, taxis i persones que resideixin en municipis de manco de 5.000 habitants. D’altra banda, el Ministeri va informar que hi haurà més ajuts als punts de recàrrega en funció de la potència (rapidesa) i de si tenen accés públic.

En el cas de particulars, els ajuts per a adquisició de vehicles nous s’incrementen fins a 7.000 € per a cotxes elèctrics que acreditin desballestament.
En el cas de les furgonetes, els ajuts poden arribar fins a 9.000 € per a les que acreditin desballestament. Quant a les motocicletes, les ajudes poden anar de 1.100 € a 1.300 € depenent de si s’acredita el desballestament.

Quant a les empreses, els ajuts per a adquisició de vehicles nous en el cas que no acreditin desballestament van des de 2.900 € per a pimes fins a 2.200 € per a grans empreses. En el cas que acreditin desballestament, les ajudes poden ser de fins a 4.000 € en el cas de pimes i fins a 3.000 € en el cas de grans empreses. En el cas de les furgonetes, les pimes poden rebre ajuts fins a 5.000 € i les grans empreses fins a 4.000 € depenent de si acrediten desballestament o no.

Cal destacar que per al programa d’incentius 1, per a l’adquisició de vehicles elèctrics endollables, l’import total és de 6.300.000 €. D’aquest pressupost es destinaran com a màxim 2.500.000 € a l’adquisició de vehicles de la categoria M1 o N1 sense que s’acrediti la baixa definitiva en circulació d’un vehicle matriculat a Espanya. Cal assenyalar que, per a l’any 2021, l’import serà d’1.000.000 €; per a l’any 2022, serà de 3.500.000 €; per a l’any 2023, d’1.500.000 €, i per a l’any 2024, de 300.000 €. Així mateix, d’aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Quant al programa d’incentius 2, relatiu a la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, la quantia destinada és de 500.000 € per a l’any 2021; de 950.000 € per a l’any 2022; d’1.250.000 € per al 2023, i de 300.000 € per al 2024. En total, l’import d’aquest programa és de 3.000.000 € i d’aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Així mateix, cal destacar que, entre d’altres, poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques que duguin a terme activitats econòmiques a les Illes Balears, per les quals ofereixen béns o serveis en el mercat, i en aquest cas han d’estar donades d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, i han de dur a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació amb NIF que comenci per V i que duguin a terme la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears o les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualsevol de les administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns o serveis en el mercat.

D’altra banda, les entitats locals, d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualsevol de les administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, si exerceixen activitats econòmiques per les quals ofereixin béns o serveis en el mercat, també en poden ser beneficiàries.

Cal assenyalar que el 14 d’abril de 2021 es va publicar en el BOE núm. 89 el Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Aquest Reial decret estableix un model per a la concessió d’ajuts basat en els mecanismes de cooperació i col·laboració, de conformitat amb l’estructura de l’estat de les autonomies i el seu àmbit competencial. En aquest sentit, partint de la competència de l’Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i bases del règim energètic i miner, s’ha dissenyat un model per a la concessió dels ajuts basat en la col·laboració amb les comunitats autònomes, que poden desenvolupar-ne la tramitació i efectuar la gestió dels fons, d’acord amb criteris ajustats als principis constitucionals i a l’ordre de distribució de competències.

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) durà a terme la coordinació i el seguiment d’aquest programa i, segons aquest model de concessió, l’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment de concessió en aquesta convocatòria d’ajuts estatals és la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. El procediment de concessió s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril.

El termini per presentar les sol·licituds del MOVES III s’inicia el 5 de juliol de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o quan s’exhaureixi, dins aquest període, la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria. És important destacar que si s’exhaureix la quantia, l’Estat té un fons de contingència de 400 milions d’euros que destinarà a les comunitats que abans del juliol de 2022 hagin compromès el crèdit. D’altra banda, cal destacar que el pla MOVES II està obert fins a l’1 d’octubre de 2021 i ja ha rebut un total de 545 sol·licituds.