LOGO CAIB
Contingut
8 novembre 2017| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca augmenta un 5 % el pressupost de 2018, fins a 217 milions d’euros NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca augmenta un 5 % el pressupost de 2018, fins a 217 milions d’euros

/ La meitat del pressupost es dedica al cicle de l’aigua
/La Direcció General d’Agricultura augmenta el pressupost un 21 %

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presentat avui al Parlament de les Illes Balears el projecte de pressupostos de 2018 per a les àrees que lidera, d’una quantia de 216.960.227,91 €, xifra que representa un increment del 5,22 % respecte de l’exercici actual. Si es considera el pressupost consolidat, és a dir, sumant-hi el de les empreses públiques, la xifra arriba a 330.608.897 €, un 6,97 % més que el 2017 (21.543.749 euros més).

En matèria d’aigua, Vidal ha subratllat que l’experiència d’haver patit sequera i inundacions ha fet més palesa que mai la necessitat de planificar, “com ho feim amb la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, el sanejament i l’abastament”. Amb aquests pressuposts, la Conselleria preveu un gir en polítiques ambientals l’any 2018, en el qual s’aprovaran la Llei de residus, la Llei agrària i el Decret de protecció de la posidònia i la protecció dels recursos marins. “Continuam treballant a favor de l’increment de les rendes directes als nostres pagesos i pescadors utilitzant recursos propis de la Comunitat Autònoma per compensar la insularitat, que esperem que sigui reconeguda pel nou règim especial de les Illes Balears”. Vidal ha subratllat l’oportunitat que representa l’impost del turisme sostenible per repercutir els beneficis del turisme en l’agricultura i conèixer i gestionar l’impacte d’aquest turisme sobre el medi ambient, tot des d’una perspectiva social que compta amb el tercer sector.

El conseller ha explicat que tots els capítols del pressupost per a 2018 pugen respecte d’enguany; ha destacat l’increment d’un 6,9 % per al personal, que se situa en 19.399.166 €, i el del capítol 6 (d’inversions), que se situa en 66.678.319,42 €, 2,4 milions d’euros més que el 2017. En concret, la Secretaria General té un pressupost total de 15.120.730 €, quantia que representa un increment d’un 7,6 % i que reflecteix l’aposta per la millora de les condicions de vigilància i seguretat, amb 400.000 € per a la dotació places d’agents medi ambient per a totes les illes i el triple d’inversió que l’any passat en elements de transport. Per a aquest concepte es passa d’una despesa de 90.000 € per al 2017 a 335.000 € el 2018, per a l’adquisició d’una vintena de vehicles.

La Direcció General de Recursos Hídrics disposarà de 114.377.854,77 € per continuar la revisió anticipada del Pla Hidrològic i la preparació d’un nou cicle. Pel que fa a les inversions en la xarxa hidràulica, s’incrementa un milió d’euros, passant d’1,7 a 2,7 milions, i s’augmenta també la partida per a la neteja de torrents. El programa d’abastament d’aigües impulsarà l’estesa de la xarxa en alta a totes les illes, actuació que es complementarà amb 6 milions d’euros de l’impost de turisme sostenible que executen altres administracions. El pressupost destinat al sanejament i a la depuració d’aigües és de 65.913.581,50 €, un 4,26 % més que enguany en manteniment i noves infraestructures. El cicle de l’aigua es tanca amb la inversió en infraestructures de regadius per mitjà de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), disposarà d’un pressupost total de 111.725.951,77 €, amb la qual cosa es manté el nivell d’inversió gràcies a la davallada de les despeses financeres, que ha disminuït 4 milions d’euros respecte de 2017.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat té un pressupost total de 33.060.164,64 €, 3,8 milions d’euros més que enguany (un 13,22 % més). El conseller ha explicat que “un cop s’han posat les bases per recuperar el personal necessari, és el moment de dotar de recursos el nou Parc Natural des Trenc-Salobrar de Campos, planificar la Xarxa Natura 2000 i ampliar el Parc Natural de Llevant i el Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera”. Per això, la gestió d’espais naturals és el programa que més puja respecte de l’any passat, amb un increment d’un 92,5 %: 4,5 milions d’euros, part dels quals es dedicaran a avançar en normativa, vigilància i informació. La gestió forestal disposa d’un pressupost de 4.851.980 € (un 7 % més que el 2017) per a l’adquisició de l’helipista del nord de Mallorca per als mitjans d’extinció d’incendis, entre d’altres accions d’extinció i prevenció d’incendis forestals. Precisament l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) passa d’un pressupost de 19.699.858 el 2017 a 21.603.869 € el 2018. Aquest augment es destinarà a cobrir vacants no dotades, a dotar places de nova creació per als espais naturals per poder-los gestionar i vigilar, a ampliar de quatre a sis mesos el personal de campanya d’incendis i de vigilància als espais naturals i a cobrir el servei de vigilància de posidònia, que l’any que ve disposarà de quinze barques, més tres de l’Ibanat. A més, es millorarà en prevenció i extinció d’incendis forestals amb l’execució de dipòsits d’extinció, la compra de les naus des Mercadal, la rehabilitació de les instal·lacions de sa Coma i l’adquisició de vehicles.

La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus disposarà d’un pressupost de 5.998.240,50 €, un 43 % més que enguany, per a accions que ajudin a implantar la pròxima Llei de residus, amb la informatització de deixalleries i l’impuls de l’economia social i circular. Per això també cal educació ambiental, que la Direcció General du a terme tant de manera directe com per mitjà d’altres administracions.

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia tindrà un pressupost de 45.596.743 €, quantia que representa un increment de 8.030.840 € (21,4 %) respecte de l’exercici actual. Segons Vidal, “els beneficis del turisme repercuteixen en l’agricultura en 11 milions d’euros per mitjà de l’impost del turisme sostenible, 6,2 dels quals gestionarà la Conselleria”. Així, destaquen els projectes que, directament o indirectament ajudaran a combatre el bacteri Xylella fastidiosa i els seus efectes sobre el sector agrari i el paisatge per a 2018, que, entre Govern i consells insulars, sumen un mínim de 4,3 milions d’euros; també hi ha 9,5 milions d’euros compromesos fins al 2020, sense comptar despeses de personal i laboratori i altres línies de treball que puguin dur a terme els consells.El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) augmenta 10 milions d’euros el pressupost de l’any que ve, fins a 77.912.627 €. Com a novetat, ha remarcat Vidal, l’organisme pagador té prevista una línia d’ajudes a inversions a tots els escorxadors de les Illes Balears perquè “el sector ramader és estratègic”. Els Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) disposarà de 10.704.940 €, part dels quals es dedicaran a canviar el sistema de les campanyes d’alfals, millora genètica i llavor certificada i a mantenir la intensitat de l’ajuda sense que els pagesos hagin d’abonar-ne la meitat. Pel que fa a la promoció, continua la campanya de venda directa i es milloraran les infraestructures i l’equipament dels laboratoris.

Per acabar, la Direcció General de Pesca i Medi Marí tindrà un pressupost de 2.806.495 €, un 10 % més que el 2017 (255.644 € més). “Aquesta legislatura s’ha fet una aposta clara per les reserves marines”, ha recordat el conseller, “ampliant les existents, dotant-les de recursos de vigilància i seguiment i fent un seguiment de l’esforç pesquer professional i recreatiu”. Per això, “cream tres reserves marines noves, que s’afegeixen a la de sa Dragonera”. També s’impulsarà el Pla de Traçabilitat de la Producció Pesquera. El conseller ha assegurat que, en definitiva, aquests pressupostos cerquen millorar el benestar dels ciutadans.