LOGO CAIB
13 d’abril 2018 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: APROVADA LA CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA LA CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS

\ L’IEDIB començarà a funcionar el curs 2018-2019 per a persones que no puguin fer estudis presencials
\ Actualment hi ha 2.500 alumnes que fan algun tipus d’ensenyament a distància a Balears  
 

El Consell de Govern ha aprovat avui el decret de creació de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), que tindrà la seu física a les antigues oficines d’escolarització de Palma del carrer de Salvà, però que oferirà tota la formació a distància i en línia.
Educació ha fet un estudi de la situació de la modalitat formativa a distància de les Balears, després del qual s’ha conclòs que actualment l’oferta pública de l’educació a distància a les Illes Balears és escassa i dispersa, i no assoleix totes les seves potencialitats. És per això que s’ha decidit revisar i ampliar l’oferta formativa i reforçar en profunditat els estudis a distància, de forma que s’hi apliquin els models pedagògics més avançats, que fan un ús intensiu de la formació en línia en entorns virtuals d’aprenentatge (EVA).
La creació de l’IEDIB és una primera passa i l’element central de la remodelació de l’oferta formativa a distància. L’objectiu és que la formació impartida per l’IEDIB es caracteritzi per la diversitat, l’obertura i la flexibilitat, per afavorir l’accés a aquesta formació i fer possible la simultaneïtat amb altres ensenyaments o amb l’activitat laboral i la complementarietat amb altres accions i estratègies formatives. La creació de l’IEDIB s’emmarca dins les mesures per reduir l’abandonament prematur i per facilitar la formació al llarg de la vida, i forma part de les iniciatives del Pla d’Èxit Educatiu.
L’activitat de l’IEDIB s’adreçarà a totes les persones que, per diferents motius (càrregues familiars, situacions laborals, impossibilitat d’accedir a un centre presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut, etc.), vulguin estudiar de manera no presencial, i es durà a terme en un entorn de treball a distància a través d’Internet amb la incorporació dels models pedagògics més avançats, com poden ser, en l’àmbit més proper de les Illes Balears, els de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per això, es preveu establir convenis de col•laboració amb altres administracions i institucions amb finalitats semblants per compartir iniciatives, cooperar, elaborar material de formació i dur a terme programes comuns i intercanvis.
El pla de reordenació d’aquesta modalitat d’estudis preveu que cada curs s’ampliï i s’adapti l’oferta incorporant-hi noves opcions, de manera que l’IEDIB es converteixi en un referent de qualitat en aquest àmbit a distància.
Està previst que l’institut imparteixi els següents ensenyaments:
a) Batxillerat a distància de totes les modalitats.
b) Formació professional a distància.
c) Preparació per a la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU) i/o per a la prova lliure de batxillerat.
d) Preparació a distància per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS).
e) Preparació a distància per a la prova d’accés per a més grans de 25 anys.
f) Educació secundària obligatòria (ESO) a distància.
g) Educació secundària per a persones adultes (ESPA) a distància.
h) Estudis de règim especial (d’idiomes, esportius, d’arts plàstiques i disseny i ensenyaments professionals de música).
Actualment, a les Illes Balears hi ha 2.500 alumnes que fan algun tipus d’estudi de l’oferta pública d’ensenyament reglat a distància.