LOGO CAIB
8 maig 2019 | <9ªL> Conselleria de Salut

Robots teledirigits intervindran en la demolició de Son Dureta NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Robots teledirigits intervindran en la demolició de Son Dureta

La demolició de l’antic Hospital Son Dureta —que donarà pas al nou complex sociosanitari per a pacients crònics— es va iniciar el 23 d’abril amb la signatura de l’acta de replanteig. L’obra de demolició es va adjudicar per un valor de 1,5 milions d’euros a una unió temporal d’empreses (UTE) encapçalada per l’empresa Melchor Mascaró. L’empresa adjudicatària tindrà nou mesos de termini per dur-la a terme des de l’inici dels treballs. Així ho ha explicat el secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, a la roda de premsa.
 
Què s’esbucarà? 

-   Edifici maternoinfantil
-   Edifici de consultes externes
-   Cuines i vestidors
Altres números: edificis auxiliars, urbanització afectada (hostaleria, magatzem, zona de dipòsits, etc.)
 
Fases
La demolició de Son Dureta es farà per fases a causa de la complexitat que presenta, tant per les diferents altures dels edificis com pels diferents materials que caldrà tractar, el gran nombre d’edificis annexos i la proximitat amb edificis externs al recinte. Això obliga a plantejar diferents solucions arquitectòniques i a aplicar-les en temps diferents:
 
  • En primer lloc, s’ha tancat l’obra en tot el perímetre i s’ha aplanat el terreny sobre el qual actuaran les màquines.
  • Seguidament s’instal·laran les marquesines destinades a les provisions de residus perillosos, a la bàscula de pesada de camions, a les instal·lacions d’obra per als treballadors, als grups electrògens, a la disposició d’àrees de provisions i classificació de residus i a zones d’aparcament de maquinària i de vehicles del personal. 
  • Després es buidaran els edificis, se’n retirarà el mobiliari i tota mena de residus que hi hagi i se’n desmuntaran els elements no estructurals.
  • Una vegada que els edificis s’hagin buidat de mobiliari s’enderrocaran.
 
Demolició de l’edifici maternoinfantil

Aquest edifici consta de tres mòduls estructuralment separats i amb diferents altures.
La demolició amb mitjans mecànics començarà pel mòdul més baix, que té tres plantes més la coberta, i continuarà pel mòdul que té sis plantes més la coberta.
  
Finalment s’esbucarà el mòdul més alt, que té 12 plantes més la coberta i una alçada total de 42 metres. Per evitar riscs per a les persones es començarà enderrocant des de dedins les 4 darreres plantes per mitjà de robots teledirigits per operaris.

Una vegada enderrocades les 4 darreres plantes es passarà a la demolició mecànica de la resta per mitjà d’una retroexcavadora Caterpillar DEM 70, la configuració de la qual permet disposar d’un braç que té una longitud que va des de 26 metres sense extensió i fins a 31 metres amb extensió. Abans de la demolició mecànica s’instal·larà una lona per protegir-se de la caiguda de possibles trossos de runa i dels que puguin sortir projectats.
 
A més, per evitar afectar els edificis residencials que estan ubicats més a prop de la zona d’actuació, es demolirà el pont que circumda el pavelló B i es formarà una mena de trinxera entre el pavelló B i la zona límit d’actuació que confronta amb edificis residencials.
 
Demolició de l’edifici de consultes externes (verd)

L’edifici de consultes externes és de planta rectangular i consta de planta baixa més 5 plantes. La demolició es farà amb mitjans mecànics i una lona contra la projecció de residus. Les màquines s’ajudaran d’un monticle de runa per arribar a la part superior.
 
Durant la demolició d’aquest edifici cal desmuntar i retirar materials diversos que contenen amiant; per això caldrà instal·lar un mòdul de descontaminació del personal. A més, el personal que faci feina en aquestes zones haurà de dur unes proteccions especials, amb una granota especial i màscares totals. Quan un operari accedeixi a la zona de treball, s’impregnaran les superfícies de fibrociment amb una solució aquosa amb líquid encapsulant per evitar l’emissió de fibres d’amiant causada pel moviment o el trencament accidental dels elements de fibrociment que cal retirar.
 
El material es retirarà emprant glovebags —és a dir, sacs de plàstic amb guants incorporats— específics per a treballs amb canonades friables i no friables. Es tracta de sacs amb obertures estanques per passar-hi els braços de manera que se’n pugui manipular l’interior.
 
Els procediments de treball, el tipus de material no friable i l’estat de conservació no impliquen risc d’alliberament de fibres d’amiant a l’ambient. No obstant això, l’empresa farà mesuraments periòdicament per certificar-ho.
 
Tractament dels residus
A causa de la gran quantitat de residus que es generaran, l’obra disposarà una capoladora al recinte mateix per tractar els residus de la demolició, com ara formigó i materials petris o ceràmics, que s’hauran separat prèviament.
 
El material que sobri d’aquest tractament s’utilitzarà per regularitzar la parcel·la, i el que finalment es rebutgi es transportarà a un gestor de residus autoritzat.