971 78 49 42
971 78 49 91

SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

 

(a) Qui superi, en l'ambit del subsistema de formació professional per a l'ocupació la totalitat dels mòduls formatius associats a un certificat de professionalitat, inclós el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

(b) Qui superi els continguts de la formació inclosos en els contractes per a la formació i els programes públics d'ocupació-formació i que estiguin associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat de l'ocupació relacionada amb l'ofici o lloc de treball previst en el contracte laboral, impartida de conformitat amb l'article 11 del Reial decret 34/2008, i sempre que contempli les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat.

(c) Qui, mitjançant processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o vies no formals de formació, acrediti haver superat la totalitat de les unitats de competència que componen un certificat de professionalitat.

El Reial decret que regula l'acreditació de les competències professionals i les vies no formals de formació és el RD 1224/2009, de 17 de juliol.

(d) Qui, a través de l'ensenyament cursat en el sistema educatiu, hagi obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència que composen un certificat de professionalitat determinat, i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Hi ha una correspondència entre les unitats de competència dels títols de formació professional i dels certificats de professionalitat


Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida per l'Administració laboral competent, seran reconegudes per l'Administració educativa i tendran els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals correspondents d'acord amb els Reials Decrets pels que s'estableixen cadascún dels títols de formació professional, a qui els sol·licitin.ⒸGovern de les Illes Balears - Servei d'Ocupació de las Illes Balears (SOIB) : Camí Vell de Bunyola, 43, 1r - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló - 07009 Palma