971 78 49 42
971 78 49 91

COM SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT O ACREDITACIONS PARCIALS ACUMULABLES

El certificat de professionalitat s'expedirà una vegada s'hagin superat els mòduls formatius corresponents a la totalitat de les unitats de competència en que s'estructuri el certificat; o parcialment, s'expediran acreditacions parcials acumulables per unitats de competència assolides (només podran sol·licitar-se aquestes acreditacions parcials en el cas dels certificats inclosos en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, publicats en el "Butlletí Oficial de l'Estat" a partir del dia 4 de setembre de 2008).

1. Emplenar la sol·licitud model Certificat/APA/Duplicats (MODEL CASTELLÀ/MODEL CATALÀ)

2. Aquestes sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona en ella, s'han de presentar en el registre del SOIB, a qualssevol de les oficines del SOIB o en les formes que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Es pot fer directament o mitjançant el centre de formació on s'ha realitzat el certificat de professionalitat.

Per rebre més informació, podeu adreçar-vos al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), al telèfon 971784991 ext. 69485.
ⒸGovern de les Illes Balears - Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) : Camí Vell de Bunyola, 43, 1r - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló - 07009 Palma