Trámites: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA: http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=991648&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Sun, 28 Feb 2021 10:48:31 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-28T10:48:31Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes pel procediment de registre d'entrada, amb caràcter d'urgència, per donar suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281072&lang=es&coduo=991648 Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb activitat econòmica, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat en els sector esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 Mon, 01 Feb 2021 07:18:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281072&lang=es&coduo=991648 2021-02-01T07:18:06Z Ajudes pel procediment de concurs, amb caràcter d'urgència, per a la sostenibilitat de les indústries culturals en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4270237&lang=es&coduo=991648 Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les indústries culturals de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el mes anterior al que se sol·licita l'ajuda en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de la COVID-19, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 Mon, 14 Dec 2020 10:19:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4270237&lang=es&coduo=991648 2020-12-14T10:19:59Z Ajudes, amb caràcter d'urgència, pel procediment de registre d'entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269997&lang=es&coduo=991648 Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats als professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en relació amb períodes anteriors, com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 en els sectors esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 Fri, 20 Nov 2020 10:16:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269997&lang=es&coduo=991648 2020-11-20T10:16:12Z Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903822&lang=es&coduo=991648 Contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l'article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l'Estat espanyol i l'exterior. Thu, 05 Dec 2019 13:38:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903822&lang=es&coduo=991648 2019-12-05T13:38:59Z Valoración de series documentales del Archivo General Administratiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1526036&lang=es&coduo=991648 Valoración de series documentales del Archivo General Administratiu Wed, 07 Feb 2018 12:21:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1526036&lang=es&coduo=991648 2018-02-07T12:21:55Z Solicitud de transferencia de agrupación http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=704228&lang=es&coduo=991648 Las unidades orgánicas que tengan que transferir cajas de su Arxivo Central al Arxivo General, deben tramitar la solicitud mediante el proceso telemático de &#8220;TRANSFERENCIA DE AGRUPACIÓN&#8221;. Para llevar un control exhaustivo de la documentación, las persones responsables de la solicitud deben estar autorizadas por la Secretaria General correspondiente. Antes de proceder al trámite telemático, se deberá comprobar que todas y cada una de las series documentales afectadas por la tranferencia están evaluadas según el Decreto 99/2010 de 27 de agosto que regula los archivos de la Administración de la CAIB i las entidades que integran su sector público (BOIB num 131 de 7 de setembre de 2010). Si las cajas a transferir son de series no evaluadas, antes deberá cumplimentarse el cuestionario de análisis de identificación y valoración de documentación. Esta valoración, una vez aprobada por la Comisión de calificación, pasa a ser tabla permanente y es de aplicación a todos los organismos de la CAIB. Las cajas a transferir de series evaluades pueden iniciar la tramitación telemática de transferencia de agrupación. La solicitud debe enviarse por vía telemática, queda registrada automáticament y una vez tramitada, se obtiene el comprobante. El usuario puede hacer el seguimiento de sus solicitudes desde << Mi portal>>. Una vez realizada la transferencia, la documentación estará depositada en el Archivo General y la información puede seguir consultándose en la aplicación ARGEN LOCAL como documentación &#8220;transferida&#8221;. Mon, 02 Dec 2013 07:17:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=704228&lang=es&coduo=991648 2013-12-02T07:17:17Z Solicitud de baja de documentación custodiada en el Archivo General http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=639938&lang=es&coduo=991648 Las unidades orgánicas que tengan que dar de baja documentación custodiada en el Archivo General, deben de tramitar la solicitud mediante el proceso telemático de &#8220;BAJA&#8221;. Para llevar un control exhaustivo de la documentación, las personas responsables de la solicitud deben estar autorizadas por la Secretaria General correspondiente. Antes de proceder al trámite telemático, debe comprobarse que todas y cada una de las series documentales afectadas por la baja están evaluadas según el Decreto 99/2010 de 27 de agosto que regula los archivos de la Administración de la CAIB i las entidades que integran su sector público (BOIB num 131 de 7 de setembre de 2010). Si las cajas a dar de baja son de series no evaluadas, antes debe cumplimentarse el cuestionario de análisis de identificación y valoración de documentación. Esta valoración, una vez aprobada por la Comisión de calificación, pasa a ser tabla permanente y es de aplicación a todos los organismos de la CAIB. Las cajas a dar de baja de series evaluades pueden iniciar la tramitación telemática de baja. La solicitud debe enviarse por via telemática, queda registrada automáticament y una vez tramitada, se obtiene el comprobante. Si en la solicitud se especifica la destrucción de la caja, esta no puede estar en situación de préstamo, si no que debe estar depositada en el Archivo General. El proceso será irreversible, la caja pasará a situación de inactiva en la aplicación informática ARGEN LOCAL y conservará su historial. En caso de baja sin destrucción, la caja debe estar en situación de préstamo en la Conselleria , podrá reactivarse posteriormente y también mantendrá su historial El usuario puede hacer el seguimiento de sus solicitudes desde << Mi portal>>. Mon, 02 Dec 2013 07:16:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=639938&lang=es&coduo=991648 2013-12-02T07:16:14Z Solicitud de devolución de documentación custodiada en el Archivo General http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=551225&lang=es&coduo=991648 Las unidades orgánicas , una vez utilizada la documentación en préstamo, pueden solicitar su devolución al Archivo General y deben tramitar la solicitud mediante el proceso telemático de &#8220;DEVOLUCION&#8221;. Para llevar un control exhaustivo de la documentación, las persones responsables de la solicitud deben estar debidamente autorizadas por la Secretaria General correspondiente. La solicitud debe enviarse por vía telemática, queda registrada automáticament y una vez tramitada, se obtiene el comprobante. El usuario puede hacer el seguimiento de sus solicitudes desde << Mi portal>>. En la solicitud es necesario identificar el código de la caja. Esta información figura en la aplicación informática ARGEN LOCAL y en la etiqueta identificativa de la caja La persona responsable de la devolución de la documentación ha comprobar que en el comunicado de servicio figuran las cajas que deben recogerse , el sello del Archivo General que autoriza la devolución y quedarse una copia como comprobante Mon, 02 Dec 2013 07:15:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=551225&lang=es&coduo=991648 2013-12-02T07:15:11Z Solicitud de préstamo de documentación custodiada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=551199&lang=es&coduo=991648 Las unidades orgánicas que tengan que consultar documentación custodiada en el Archivo General deben tramitar la solicitud mediante el proceso telemático de &#8220;PRÉSTAMO&#8221;. Para llevar un control exhaustivo de la documentación, las persones responsables de la solicitud deben estar debidamente autorizadas por la Secretaria General correspondiente. La solicitud debe enviarse por vía telemática, queda registrada automáticament y una vez tramitada, se obtiene el comprobante. El usuario puede hacer el seguimiento de sus solicitudes desde << Mi portal>>. En la solicitud es necesario identificar el código de la caja. Esta información figura en la aplicación informática ARGEN LOCAL. Si se solicita la modalidad de entrega a domicilio, siempre se realizará en cajas completas y en un plazo no superior a 24 horas en la dirección que conste en la solicitud. Si se solicita la modalidad de consulta o recogida en el Archivo, la documentación estará disponible al dia siguiente de su solicitud La persona que reciba la documentación ha de formalizar el comunicado de servicio con su nombre, DNI y el sello de la unidad orgánica y quedarse una copia como comprobante. Mon, 02 Dec 2013 07:13:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=551199&lang=es&coduo=991648 2013-12-02T07:13:59Z