Tràmits: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=954&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 07 Mar 2021 02:08:52 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-07T02:08:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment de la modificació de la declaració ambiental estratègica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2897298&lang=ca&coduo=954 La declaració ambiental estratègica d'un pla o programa aprovat podra modificar-se quan concorrin circumstàncies que determinin la incorecció de la declaració ambiental estratègica, incloses les que sorgeixin durant el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, tant per fets o curcumstàncies d'acaeciment posterior a aquesta darrera com per fets o circumstàncies anteriors que, en el seu moment, no foren o puguessin ser objecte de l'adequada valoració (art.28.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental). Fri, 05 Oct 2018 11:21:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2897298&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T11:21:49Z Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893925&lang=ca&coduo=954 Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Fri, 05 Oct 2018 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893925&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T11:20:37Z Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893918&lang=ca&coduo=954 Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient. Fri, 05 Oct 2018 11:13:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893918&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T11:13:30Z Nova autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893897&lang=ca&coduo=954 Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Fri, 05 Oct 2018 11:03:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893897&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T11:03:36Z Consultes de qualsevol administració o administrat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893876&lang=ca&coduo=954 Procediment de tramitació de la consulta Fri, 05 Oct 2018 10:53:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893876&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T10:53:55Z Modificació de la Declaració d'Impacte Ambiental de projectes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893286&lang=ca&coduo=954 Les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental podran modificar-se quan concorri alguna de les següents circumstàncies (art.44 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental): a) L'entrada en vigor de nova normativa que incideixi substancialment en el compliment de les condicions establertes en la declaració d'impacte ambiental. b) Quan la declaració d'impacte ambiental estableixi condicions que el seu compliment sigui impossible o innecessari perquè la utilització de les noves millores tècniques disponibles en el moment de formular la sol·licitud de modificació permeten una millor i més adequada protecció del medi ambient, respecte del projecte o actuació inicialment sotmès a avaluació d'impacte ambiental. c) Quan durant el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental es detecti que les mesures preventives, correctores o compensatòries són insuficients, innecesàries o ineficaços. Fri, 05 Oct 2018 07:11:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893286&lang=ca&coduo=954 2018-10-05T07:11:51Z Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada de projectes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893265&lang=ca&coduo=954 Són objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els següents projectes, públics o privats (article 14.2 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears): a) Els projectes inclosos en l'annex II de la Llei 12/2016. b) Els projectes no inclosos ni en l'annex I ni en l'annex II però que poden afectar de manera apreciable, directa o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000. c) Qualsevol modificació de les característiques d'un projecte de l'annex I o de l'annex II, diferent de les modificacions descrites en l'apartat 1.c) d'aquest article, ja autoritzats, executats o en procés d'execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S'entén que una modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan representa: i. Un increment significatiu de les emissions a l'atmosfera. ii. Un abocament significatiu dels abocaments a llits públics o al litoral. iii. Un increment significatiu de la generació de residus. iv. Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals. v. Una afecció apreciable a espais protegits Xarxa Natura 2000. vi. Una afecció significativa al patrimoni cultural. d) Els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els llindars de l'annex II mitjançant acumulació de les magnituds o les dimensions de cadascun. e) Els projectes de l'annex I que serveixen exclusivament o principalment per desenvolupar o assajar nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior a dos anys. Fri, 13 Jul 2018 08:28:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893265&lang=ca&coduo=954 2018-07-13T08:28:41Z Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893276&lang=ca&coduo=954 Són objecte d'avaluació d'impacte ambiental ordinària els següents projectes, públics o privats (article 14.1 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears): a) Els projectes inclosos en l'annex I i també els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els llindars de l'annex I mitjançant l'acumulació de les magnituds o les dimensions de cadascun. b) Els projectes inclosos en l'annex II, quan així ho decideixi, cas per cas, l'òrgan ambiental en l'informe d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III. c) Qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, quan aquesta modificació compleixi els llindars que estableix l'annex I. d) Els projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental simplificada quan el promotor sol·liciti que es tramiti per mitjà d'una avaluació d'impacte ambinetal ordinària. Fri, 22 Jun 2018 10:51:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893276&lang=ca&coduo=954 2018-06-22T10:51:26Z