Tràmits: SERVEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=919&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 27 Jun 2019 02:43:28 GMT Govern de les Illes Balears 2019-06-27T02:43:28Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=919 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Tue, 25 Jun 2019 06:50:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=919 2019-06-25T06:50:16Z Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=919 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Tue, 08 May 2018 10:35:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=919 2018-05-08T10:35:04Z Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=919 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal•lació associada. Tue, 08 May 2018 08:01:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=919 2018-05-08T08:01:22Z Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=919 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 08 May 2018 07:59:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=919 2018-05-08T07:59:12Z Sancionador Simplificat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=919 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors per la pressumpta comissió d'una infracció lleu en materia de residus, que es troben tipificades a l'article 46.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - Els interessats podran formular al·legacions en el termini de quinze dies. - Proposta de resolució de l'instructor i resolució de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Thu, 04 May 2017 08:12:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=919 2017-05-04T08:12:21Z Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=919 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la pressumpta comissió per infraccions greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2 i 3 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Proposta de resolució de l'instructor. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Resolució del conseller de Medi Ambient o del Consell de Govern. Thu, 04 May 2017 08:11:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=919 2017-05-04T08:11:26Z Activitats potencialment contaminants del sòl http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=919 El RD 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. A partir del que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl han d'entregar a l'administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys, un informe preliminar de situació (IPS) per a cada un dels sòls en els que desenvolupa la seva activitat per tal d'informar sobre l'estat d'aquell sòl. Aquest informe es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses, i no suposa l'obligació de realitzar cap tipus d'assaig o d'anàlisi específic L'objectiu principal de l'informe és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s'hagin produït contaminacions significatives del sòl on s'emplaça o s'ha emplaçat l'APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l'informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació del sòl. Examinat l'IPS, l´administració competent, en aquest cas el Servei de Residus, podrà demanar al titular de l'activitat o al propietari del sòl, informes complementaris més detallats, dades o anàlisis que permetin avaluar el grau de contaminació del sòl. A més, els titulars de les APC's estaran obligats a remetre periòdicament a l'Agència informes de situació amb el contingut i periodicitat que marqui el Servei. Thu, 04 May 2017 08:08:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=919 2017-05-04T08:08:09Z